Las Młodej Łodzi

Las Młodej Łodzi to inicjatywa pro społeczna i pro ekologiczna, której pomysłodawcą jest radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Akcja ma na celu zachęcenie do sadzenia drzew i powrót do tradycji ich sadzenia, jako pamiątki z okazji narodzin lub adopcji dziecka.

Pierwsze sadzenie drzew odbyło się w maju 2017, natomiast następne planowane są na jesień. Akcja ma mieć charakter cykliczny i powtarzanie nasadzeń ma odbywać się na wiosnę i jesień każdego następnego roku.

Drzewa sadzą mieszkańcy Łodzi, którym w obecnym roku urodziło się dziecko. W przypadku chłopca będzie to dąb, w przypadku dziewczynki będzie to lipa.  Inicjatywa realizowana jest na terenie uroczyska Lublinek, a sadzonki drzew kupowane są z własnych środków Zarządu Zieleni Miejskiej.

Do posadzenia przewidziano ok. 100 sadzonek drzew (ok. 50 dębów i 50 lip), a o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których nie wystarczy drzewek będą mogły wziąć udział w kolejnej edycji. Każdy, kto zasadzi drzewo, będzie mógł sam zakupić tabliczkę upamiętniającą sadzenie (będzie to jedyny koszt ponoszony przez zainteresowanych), jednak jej treść będzie wymagała akceptacji Zarządu Zieleni Miejskiej. Montażu tabliczki w terenie dokonają pracownicy Leśnictwa Miejskiego.

Pomysłodawcy przewidzieli również powstanie dedykowanej strony internetowej z mapą posadzonych drzew.

Zakończyliśmy etap zbierania zgłoszeń

Sadzenie drzew w ramach akcji "Las Młodej Łodzi" odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 roku o godzinie 10. Spotykamy się przy ulicy Ikara między ulicą Gwarków i Załogową na Uroczysku Lublinek. Do akcji mogą przystąpić osoby, które dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie.

 

W odpowiedzi na liczne zapytania uczestników poprzednich edycji LMŁ (I-III) informujemy, że w październiku będziemy zbierać teksty na bezpłatne tabliczki, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnej korespondencji mailowej. Zarówno produkcja, jak i montaż tabliczek są bezpłatne.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.