Kampania SILENT FOREST

Edukacja w ogrodach zoologicznych jest realizowana m. in.  poprzez kampanie na rzecz zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), którego członkiem jest ZOO Łódź.

 

Kolejna kampania realizowana w naszym ZOO pod hasłem: „SILENT FOREST – MILCZĄCY LAS” poświęcona jest ginącym gatunkom ptaków śpiewających z Azji Południowo – Wschodniej. Celem kampanii jest  poprawa ich sytuacji w naturalnym środowisku oraz rozwój wiedzy i zrozumienia zagrożeń dla tych ptaków oraz sposobów, w jaki ogrody zoologiczne mogą przyczynić się do ich uratowania. 

 

SILENT FOREST - MILCZĄCY LAS

Łódzkie zoo pomaga ptakom w Azji Południowo-Wschodniej

W Azji Południowo-Wschodniej ptaki śpiewające stały się przedmiotem bardzo intensywnego, często nielegalnego handlu. Są wykorzystywane nie tylko w konkursach śpiewu, ale również trzymane jako zwierzęta domowe (często podkreślające status społeczny właściciela), eksportowane, konsumowane i używane w tradycyjnej medycynie ludowej. Popyt na nie jest bardzo wysoki, wpływa na setki gatunków i obejmuje miliony pojedynczych osobników każdego roku. Handel jest często niezgodny z prawem i ewidentnie niezrównoważony; dlatego uznano go za podstawowe zagrożenie dla wielu gatunków w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w regionie Wielkich Wysp Sundajskich. Obejmują one Brunei, Zachodnią Indonezję (Bali, Jawę, Kalimantan i Sumatrę), Singapur, Malezję, południową Mjanmę i południową Tajlandię. Zaliczane są do tzw. gorących punktów bioróżnorodności (ang. hot spots). Charakteryzują się wysokim poziomem endemizmu, żyje tam ponad 850 gatunków ptaków niespotykanych w  innych częściach świata. Obecnie ocenia się, że w Indonezji występuje najwięcej ptaków zagrożonych wyginięciem (wg. Czerwonej Listy IUCN, 2017 mają status: krytycznie zagrożone wyginięciem, zagrożone wyginięciem lub narażone na wyginięcie).

Dlaczego właśnie tu?  
Problem wynika w głównej mierze z aspektu kulturowego. W Azji Południowo-Wschodniej, ptaki śpiewające od dawna są ulubionymi zwierzętami domowymi. Z jednej strony stanowią powszechny obiekt zainteresowania na rynku, a z drugiej praktycznie każdy może je kupić (niezależnie od statusu społecznego). Jednak nie chodzi tylko o wykorzystanie ich jako zwierzęta domowe. Konkursy śpiewu ptaków są również ważne pod względem ekonomicznym - zapewniają dodatkowy dochód rodzinie. Choć tradycja mogła ewoluować i zmieniać się z upływem czasu, kultura utrzymywania ptaków ugruntowała się i przekształciła w sport oraz ogromny przemysł. Obejmuje on dostawców klatek, żywności, suplementów itp. Istnieje mnóstwo „ptasich klubów”, gdzie konkursy śpiewu są ważnym „sportowym” wydarzeniem, co czyni je dochodowym biznesem. Chociaż w Indonezji jest wielu legalnych hodowców, nadal istnieje niepokojąco wysoka liczba kłusowników, a także hurtowni i sklepów, nielegalnie handlujących dzikimi ptakami. Dzieje się tak głównie dlatego, że ludzie wierzą, iż dzikie ptaki śpiewają lepiej, są silniejsze i zdolniejsze niż hodowlane. Niestety ogromna ich liczba nie przeżywa w klatce więcej niż kilka dni.

 


Dlaczego teraz?
Stopień eksploatacji populacji ptaków śpiewających w Azji jest katastrofalny, a ponadto od dawna był rażąco zaniżony. Pozyskiwanie rzetelnych informacji na temat stanu dzikiej populacji nie następuje tak szybko, jak tempo wymierania poszczególnych gatunków. W dodatku tylko część z nich jest chroniona na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów. Niestety ich egzekwowanie uważa się za niewystarczające dla wielu gatunków priorytetowych.
Celem kampanii jest zaradzenie i zmniejszenie obecnego kryzysu wymierania gatunków ptaków śpiewających w regionie Azji i zwiększenie świadomości w społecznościach zoo oraz poza nimi.  Ważne jest, żeby dzięki zaangażowaniu ludzi oraz wsparciu finansowemu uratować jak najwięcej ptaków przed wyginięciem.

Cele kampanii:
W obrębie EAZA:
• Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa i społeczności zoo
• Pozyskiwanie funduszy na rzecz ochrony gatunkowej i siedliskowej
• Dostarczenie pomysłów i informacji, które umożliwią edukację ekologiczną w ogrodach zoologicznych
• Zapewnienie specjalistycznej wiedzy oraz wsparcia osób doświadczonych i chętnych do podjęcia działań kampanijnych w celu wspomożenia programów hodowlanych i związanej z nimi działalności badawczej ex-situ.

a także:


 • Wzrost świadomości regionalnej i wdrażanie strategii edukacji ekologicznej we współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi zainteresowanymi stronami.
  • Opracowanie regionalnych wytycznych dotyczących hodowli wszystkich gatunków kampanijnych oraz wspieranie ich legalnej i naukowej hodowli w regionie.
  • Uświadomienie zdolności do egzekwowania prawa w regionie.
  • Zainicjowanie, rozwijanie i wspieranie regionalnych ośrodków hodowli zwierząt, jeśli zostanie to uznane za konieczne.
  • Wspieranie inicjatyw badawczych mających na celu poprawę naukowej bazy programów reintrodukcyjnych.


Kampania trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.