Ochrona Ex situ

OCHRONA IN SITU I EX SITU GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM

 Ogrody zoologiczne są zaangażowane w ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez udział w programach in situ i ex situ.

In situ ochrona gatunku w jego naturalnym środowisku życia przez zachowanie niezmienionych warunków środowiskowych oraz dostosowanie rozmiarów i metod pozyskiwania do możliwości ich reprodukcji. Pracownicy ogrodów zoologicznych, ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie hodowlane, uczestniczą w bardzo wielu programach badawczych prowadzonych w rezerwatach i parkach narodowych całego świata.

Ex situ – ochrona gatunku polegająca na  przeniesieniu go do  środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka. Jeżeli ogrody zoologiczne chcą posiadać zdrową populację zwierząt danego gatunku zdolną do przeżycia w przyszłości, muszą utrzymywać tak wysoką różnorodność genetyczną jak to możliwe. W tym celu, gatunki są zarządzane w Europie w oparciu o programy hodowlane i księgi rodowodowe Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).

 Programy hodowlane - EEP

EEP jest najbardziej intensywnym rodzajem zarządzania populacją danego gatunku zwierząt utrzymywanego w ogrodach EAZA. Każdy program ma koordynatora (osobę posiadającą wiedzę na temat danego gatunku, pracującą w zoo). Koordynator gromadzi informacje na temat statusu wszystkich zwierząt z gatunku za który jest odpowiedzialny, publikuje księgi hodowlane, przeprowadza analizy demograficzne i genetyczne oraz tworzy plany dotyczące zarządzania gatunkiem.  Corocznie wydaje zalecenia dotyczące rozmnażania zwierząt oraz transferów zwierząt z jednego ogrodu zoologicznego do drugiego.

 

  Księgi rodowodowe - ESB

ESB (European Studbook) jest mniej intensywny niż program EEP. Osoba prowadząca księgi rodowodowe, która jest odpowiedzialna za określony gatunek, zbiera wszystkie dane dotyczące urodzeń, zgonów, transferów itp. od wszystkich instytucji EAZA, które utrzymują dany gatunek. Poprzez zbieranie i analizowanie wszystkich istotnych informacji na temat gatunku, posiadacz ksiąg rodowodowych może ocenić, czy on dobrze radzi sobie w ogrodach zoologicznych i akwariach EAZA, czy może, potrzebne jest bardziej rygorystyczne zarządzanie w celu utrzymania zdrowej populacji w długim okresie.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.