Ogrody w organizacjach międzynarodowych

Ogrody zoologiczne całego świata, są skupione w wielu organizacjach międzynarodowych i współpracują z instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu utrzymania w warunkach sztucznych naturalnej zmienności genetycznej. Zapewnienie jej ma kluczowe znaczenie dla podejmowanych prób reintrodukcji i restytucji dzikich zwierząt.

WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) - Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Jest ogólnoświatową organizacją, która ujednolica zasady i sposób działania ponad 1000 ogrodów zoologicznych i akwariów, odwiedzanych corocznie przez ponad 600 mln ludzi. Do celów WAZA należy: 1. Promowanie współpracy pomiędzy ogrodami zoologicznymi i akwariami w zakresie ochrony przyrody, zarządzania i hodowli zwierząt; 2. Koordynowanie współpracy pomiędzy narodowymi i regionalnymi organizacjami a wchodzącymi w ich skład instytucjami. 3. Promowanie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i badań naukowych; 4. Pomoc w reprezentowaniu ogrodów zoologicznych i akwariów na forum międzynarodowych organizacji i zgromadzeń; 5. Promowanie współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody; 6. Promowanie i stosowanie najwyższych standardów dla dobra zwierząt w zakresie ich utrzymania i hodowli.

EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) - Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Organizacja koordynuje u swoich członków hodowlę gatunków zagrożonych wymarciem, badania naukowe i prowadzoną edukację ekologiczną. Organizuje kampanie edukacyjne dotyczące ochrony przyrody. Stoi na straży realizacji założeń Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Obecnie EAZA prowadzi dwa różne poziomy ochrony gatunków: europejskie programy  hodowlane (EEP) i europejskie księgi hodowlane (ESB). W Polsce do EAZA należy 11 największych ogrodów, spełniających normy i wymogi EAZA.

IZE (The International Zoo Educators Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyków Ogrodów Zoologicznych - założona w 1972 roku w celu koordynacji działań dydaktycznych ogrodów zoologicznych.

ISIS - (International Species Information System) – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, powstał w 1973 roku w USA. Zawiera szczegółowe informacje o zwierzętach w ogrodach zoologicznych. Obecnie członkami ISIS jest ponad 650 instytucji w 70 krajach.

IUCN (The International Union for Conservation of Nature) - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Organizacja specjalistyczna UNESCO, której celem jest opracowanie zasad ochrony i użytkowania ekosystemów. Publikuje międzynarodową Czerwoną Księgę zawierającą listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną, dokumentacyjną. Skupia 83 państwa, 110 agencji rządowych, ponad 800 organizacji pozarządowych, oraz około 10 000 ekspertów i naukowców ze 181 krajów, w tym Polski.

Red List - Czerwona Księga - rejestr  gatunków zagrożonych, wraz z wykazami i kryteriami zagrożenia gatunków sporządzany przez IUCN. Po raz pierwszy ukazała się w 1963 roku. Czerwona Księga określa dla poszczególnych gatunków organizmów następujące kategorie zagrożeń:

EX (ang. extinct) - całkowicie wymarłe, oznaczane znakiem †; istnieje całkowita pewność, że ostatni osobnik danego gatunku wymarł.

EW 
(ang. extinct in wild) - wymarłe w stanie dzikim - co oznacza, że nie ma gatunków żyjących na wolności, a pojedyncze okazy lub populacje prawdopodobnie żyją jeszcze w hodowlach lub ogrodach zoologicznych.

CR 
(ang. critically endangered) - krytycznie zagrożone wymarciem w stanie dzikim; należą tu gatunki żyjące na wolności najbardziej zagrożone wyginięciem.

EN 
(ang. endangered) - zagrożone wyginięciem - dla gatunków z tej kategorii przypisuje się bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości.

VU 
(ang. vulnerable) - narażone na wyginięcie - gatunki, którym przypisuje się wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim, które mogą wymrzeć stosunkowo w niedalekiej przyszłości, choć nie tak szybko jak zagrożone.

NT 
(ang. near threatened) - bliski zagrożenia wymarciem, gatunek, który obecnie nie może być jeszcze zaliczony do kategorii wyższego ryzyka, ale przewiduje się, że może to nastąpić niebawem.

LC 
(ang. least concern) - najniższego ryzyka, najmniejszej uwagi; gatunek powszechnie występujące w stanie dzikim .

DD 
(ang. data deficient) - tą kategorią oznacza się gatunki, których stopień zagrożenia nie został jeszcze określony ze względu na niedokończone badania lub brak jest danych, aby móc określić ryzyko wymarcia.

 NE 
(ang. not evaluated) - gatunek nie został jeszcze przypisany do żadnej kategorii ryzyka według kryteriów IUCN.

WWF (World Wide Fund for Nature) - Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku w Szwajcarii. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.