Praktyki studenckie

REGULAMIN PRAKTYK HODOWLANYCH W MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W ŁODZI SP. Z O.O. (MOZ)

 

 1. W MOZ istnieje możliwość odbywania praktyk hodowlanych dla studentów kierunków przyrodniczych.
 1. Student odbywa praktykę na podstawie umowy/ porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a MOZ. Przed rozpoczęciem praktyki Uczelnia kierująca studenta na praktyki przesyła do MOZ skierowanie na praktyki oraz wzór umowy/ porozumienia do konsultacji prawnej. Osoby przyjęte na praktyki zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub mailowo.
 1. MOZ nie zapewnia w ramach praktyk zawodowych wyżywienia, noclegów i odzieży roboczej, nie zwraca też kosztów związanych z dojazdem na praktyki.
 1. Studenci nie otrzymują za odbyte praktyki gratyfikacji finansowej.
 1. Czas trwania praktyk określa Uczelnia w programie studiów. Czas pracy studenta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 1. Godziny pracy studenta w czasie odbywanych praktyk pokrywają się z godzinami pracy pracowników MOZ. Obecność w pracy jest zaliczana na podstawie wypełnionej listy obecności (portiernia MOZ) oraz wpisów godzin przyjścia/wyjścia w portierni MOZ. Wszystkie nieobecności należy natychmiast zgłaszać (telefonicznie, lub mailowo) opiekunowi praktyk oraz je odpracować w późniejszym terminie. Nieobecności należy usprawiedliwić u opiekuna praktyk w MOZ zwolnieniem lekarskim.

 

W trakcie trwania praktyk student zobowiązany jest do:

- zapoznania się i przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy

- zapoznania się i przestrzegania regulaminu pracy w MOZ

- zapoznania się ze strukturą organizacyjną MOZ

- zachowania dyscypliny (właściwej postawy i kultury osobistej, poprawnego wyglądu i ubioru, punktualności, systematyczności, należytego wykonywania powierzonych zadań)

 

 1. Nieprzestrzeganie przez studenta obowiązujących w MOZ zasad może skutkować negatywną oceną praktyk i powiadomieniem władz Uczelni
 1. Student podczas praktyki zobowiązany jest codziennie wypełniać dzienniczek praktyk, zapisując w nim wszystkie wykonywane czynności oraz ważniejsze spostrzeżenia związane z hodowlą zwierząt, organizacją i wykonaniem pracy w obiekcie oraz notować dane przedstawiane w trakcie prezentacji teoretycznych (np. regulamin pracy, bhp, ochrona tajemnicy zawodowej). Zapisy w dzienniczku powinny być prowadzone starannie i czytelnie. W przedostatnim dniu praktyk należy przedłożyć go opiekunowi praktyk MOZ do zaliczenia.
 1. Student na czas odbywania praktyk musi posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Zakres i rodzaje zadań i obowiązków przewidzianych dla studentów na czas praktyk w MOZ są ustalane indywidualnie w zależności od terminu odbywania praktyk, bieżących potrzeb MOZ oraz wymagań Uczelni.
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.