Zgłoś zajęcia edukacyjne

 • Zadzwoń w godz. 8.00 - 15.00 i wstępnie ustal termin zajęć edukacyjnych, tel. 42 639 11 88 wew. 292
 • Wszelkich zmian rezerwacji dokonujemy wyłącznie drogą mailową.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Ilość osób w grupie: do 29 osób
 • Wiek uczestników zajęć: powyżej 5 roku życia
 • Czas zajęć: ok. 1, 5 godziny zegarowej
 • Cena za zajęcia:
    Ceny obowiązujące w sezonie wiosenno - letnim (22.03 - 31.10) Ceny obowiązujące w sezonie jesienno - zimowym (01.11 - 21.03)
  Prelekcja edukacyjna z pokazem zwierząt * 12 zł/os. + koszt biletów 12 zł/os. + koszt biletów
  Prelekcja edukacyjna wyjazdowa ** 400 zł 400 zł

  * Maksymalna liczebność grupy to 29 osób. Cena za prelekcję dla grupy poniżej 10 osób wynosi 120,00 zł.

  ** Prelekcje wyjazdowe odbywają się w miesiącach październik - marzec. Maksymalna liczebność grupy 29 osób.

 • Płatność gotówką uiszczana jest w kasie biletowej, płatność przelewem w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury możliwa jest jedynie za dostarczeniem w dniu wizyty do kasy zoo wypełnionego upoważnienia (dla grup zorganizowanych: firm, szkół, przedszkoli, itp.)
 • Rezygnacja z zajęć: Minimum 14 dni przed ustalonym terminem zajęć (wyłącznie mailowo).

UWAGA:

 • W wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od nas, zastrzegamy prawo do odwołania zajęć.
 • Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiadają wyłącznie opiekunowie zgłoszonych grup.

Formularz zgłoszeniowy

INSTYTUCJA REZERWUJĄCA ZAJĘCIA
GRUPA I RODZAJ ZAJĘĆ


 • Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przy rezerwacji zajęć edukacyjnych przetwarzane są przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o z siedzibą w (94 – 303) Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 8/10
 • Jeśli chcesz skontaktować się z nami wyślij wiadomość na adres mailowy sekretariat@zoo.lodz.pl.
 • W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@zoo.lodz.pl.
 • Cel przetwarzania danych osobowych: obsłużenie transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe zbierane w celu rezerwacji zajęć edukacyjnych będą przechowywane zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych – art. 26 ust. 1 pkt 3 i pkt 4.
 • Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy obsługi klienta, osoby zajmujące się księgowością, zabezpieczeniem informatycznym oraz kadra kierownicza.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.