Inicjatywy lokalne

Jeśli mieszkańcy uznają, że na danym terenie konieczna jest określona inwestycja lub inne działania, mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie. Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. W budżecie miasta na rok 2021 na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi przeznaczonych jest 300 tys. zł.

Zakres podejmowanych w tych ramach działań jest bardzo szeroki. Inicjatywy mogą dotyczyć np. budowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, ale również działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, sportu i turystyki, ochrony przyrody.

Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym.

Procedura składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie jest skomplikowana. Mieszkańcy mogą składać wnioski na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.

Więcej informacji

Kontakt