Ciała dialogu z udziałem osób z NGO

Poza Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego, przedstawicie organizacji pozarządowych wchodzą w skład szeregu ciał doradczych i zespołów działających w różnych obszarach pożytku publicznego przy Urzędzie Miasta Łodzi.

Są nimi m.in:

1. Miejska Rada Seniorów. Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Więcej informacji >>>

Zarządzenie powołujące Radę >>

2 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół liczy 20 członków, reprezentujących podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie powołujące zespół >>

3. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Jednym z głównych zadań Rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Więcej informacji >>>

Zarządzenie powołujące Radę >>>

4. Zespół ds. opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi. Zadaniem zespołu jest opracowanie Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych na podstawie profesjonalnej diagnozy.

Zarządzenie powołujące zespół >>>

5. Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście". Zadaniem zespołu jest m.in opracowanie wątków tematycznych poddanych pod obrady Panelu, nadzór nad poprawną realizacją zadania powierzonego Operatorowi, Weryfikacja rekomendacji, które poddane zostaną pod głosowanie panelistów i opracowanie raportu z przebiegu panelu.

Więcej informacji >>>

6. Rada Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi

Rada została wyłoniona z przedstawicieli różnych środowisk. Powołanie Rady jest zgodne z priorytetami i jednym z celów strategicznych – partycypacja i dialog, ustalonymi podczas prac nad utworzeniem Programu.

Więcej o informacji Radzie >>>

7. Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Więcej informacji o Komitecie >>>

Kontakt