Komisje Dialogu Obywatelskiego

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komórki te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych.

Ze względu na chęć usprawnienia prac Komisji Dialogu Obywatelskiego doprecyzowany został zakres kompetencji KDO (m.in. zapisy dot. konsultacji i współtworzenia aktów prawnych czy konsultacji ogłoszeń konkursowych). Wskazane zostały również terminy zajęcia stanowisk dla kluczowych spraw związanych z pracą KDO, takich jak lista dokumentów nad którymi KDO będzie w danym roku pracować, czy zakres zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w kolejnym roku kalendarzowym.

Wprowadzona została również możliwość wydawania opinii w trybie obiegowym, co usprawniać ma pracę w szczególnych sytuacjach, gdy zaistnieje konieczność szybkiego zajęcia stanowiska przez Komisję. Proponuje się również wymóg corocznej weryfikacji aktualnych członków Komisji przez na przewodniczącego KDO. 

Choć utrzymano zasadę, iż KDO spotykać się ma raz na kwartał, odstąpiono od jednoznacznego wymogu rozwiązywania KDO w sytuacjach gdy nie jest spełniony ten warunek. Projekt znosi również możliwość wnioskowania o powołanie KDO przez mniejszą liczbę organizacji niż 5. Dotychczas istniała możliwość wnioskowana o opinię w takiej sytuacji do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ścieżka ta w praktyce nie była jednak wykorzystana, a doświadczenie pokazuje, że funkcjonowanie KDO w mniejszym składzie mogłoby być nieefektywne.

Zasady działania opisane zostały w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 i uszczegółowione w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 9691/VII/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi".

KDO mają charakter doradczy i inicjatywny. Do zadań KDO, w szczególności należy:

  • konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danego KDO;
  • opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej KDO;
  • współpraca z komórką organizacyjną w celu polepszenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta;
  • konsultowanie projektów ogłoszeń konkursowych dla organizacji pozarządowych
    w obszarze działalności danej KDO;
  • uzgadnianie wspólnie z przedstawicielami właściwej komórki organizacyjnej zakresu priorytetowych zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w obszarze działalności danego KDO;
  • diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pozarządowych, działających w danej KDO;
  • występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
  • współpraca z Pełnomocnikiem i Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

 


KDO w szczegółach

Najczęściej zadawane pytania

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Kontakt