Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada m.in opiniuje ważne akty prawne, inicjuje działania, proponuje nowe narzędzia współpracy, rozwiązuje sprawy konfliktowe itd.

W Łodzi Działalności Rada Pożytku Publicznego funkcjonuje już IV kadencję. W jej skład wchodzi 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 przedstawicieli urzędu i 3 Radnych Rady Miejskiej w Łodzi. Rada powołana została na 3-letnią kadencję, a przedstawiciele NGO zasiadający w Radzie stanowić mają swoistą reprezentację łódzkiego III sektora.

Do zadań rady pożytku publicznego w szczególności należy:
1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta Łodzi,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe,
6) podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego,
7) wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,

Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową działającą na rzecz mieszkańców Łodzi pamiętaj, że możesz zgłaszać ważne sprawy dot. współpracy Miasta z sektorem NGO bezpośrednio do przedstawicieli łódzkiej Rady. Jeśli Rada uzna postulat za istotny może omówić go na otwartym posiedzeniu oraz pomóc znaleźć rozwiązanie.

Aby dowiedzieć się w szczegółach na jakich zasadach działa Rada, w jakim trybie pracuje, jakie ma kompetencje, polecamy zapoznać się z poniższymi dokumentami.

Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z Łodzi zachęcamy do współpracy z Radą, a także śledzenia jej inicjatyw i działań na stronach portalu Łódź Aktywnych Obywateli oraz na oficjalnym profilu  facebookowym Rady https://www.facebook.com/LRDPP

Kontakt do przewodniczącego ŁRDPP:

  • Łukasz Prykowski, e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl, tel. 638-55-65.

Najważniejsze akty prawne:

Dokumenty z pracy Rady

Kontakt