Lokale

Najem lokali dla NGO

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Łodzi mogą występować o najem lokali będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi.

Organizacje mogą występować o najem lokalu w trybie przetargu na wysokość stawki czynszu. Przetargi organizowane w formie ustnej lub pisemnej i ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich - http://zlm.lodz.pl/przetargi/

Na podstawie Zarządzenia nr 6533/VIII/21 PMŁ z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, organizacje pozarządowe mają również prawo wnioskować o wyłączenie danego lokalu z przetargu. Wyłączenie może nastąpić 7 dni kalendarzowych przed przetargiem, gdy wniosek podmiotu w tej sprawie wpłynie do organizatora przetargu co najmniej na 9 dni roboczych przed przetargiem.

Lokale mogą być też wynajmowane organizacjom z pominięciem przetargu. Najem lokalu w trybie bezprzetargowym. Wśród dostępnych w tej formie propozycji znajdują się lokale, które dwukrotnie bezskutecznie wystawiane były do przetargów.

Stawka czynszu zależeć będzie od obszaru działalności organizacji pozarządowej. Organizacje działające w obszarze pożytku publicznego i w zakresie zadań określonych w Politykach Miejskich kwalifikowane będą do kat. III ze stawką czynszu 5,28 zł/m2 (w II, III, IV sferze). Zaliczane do tej kategorii będą mogły być również organizacje prowadzące dział. gospodarczą jako pomocniczą w stosunku do dział. statutowej (jej prowadzenie nie może przekraczać 35% powierzchni lokalu).

Organizacje, które do tej kategorii się nie kwalifikują (np. organizacje hobbystyczne, wyznaniowe) przyporządkowane będą do kat. I jako podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w danym lokalu (tutaj stawki czynszu w strefach I-IV kształtują się w przedziale 9,10 zł/m2 – 6,90 zł/m2).

Gdzie znaleźć bazę dostępnych lokali?

Wykaz dostępnych lokali użytkowych, które można wynająć w trybie bezprzetargowym dostępny jest w Wydziale Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47 – tel. (42) 628-70-85 bądź na stronie http://www.zlm.lodz.pl/lokalebp/

 

Do wniosku o wynajęcie konkretnego lokalu użytkowego dołączyć należy:

- statut organizacji,

- aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku posiadania w najmie innych lokali użytkowych, stanowiących zasób Gminy, prosimy o przedłożenie zaświadczenia o braku zaległości czynszowych, uzyskanego do Wynajmującego

Pobierz wniosek o najem lokalu w trybie bezprzetargowym >>>

Przypominamy również, iż każda organizacja, działająca w obszarze pożytku publicznego i wpisująca się w politykę Miasta, może ubiegać się o preferencyjną stawkę czynszu (obniżenie stawki czynszu do 50%) (więcej informacji w zakładce najem na preferencyjnych warunkach)

Ważne akty prawne:

Kontakt