Program Współpracy z NGO

Roczny program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. To właśnie w Programie określone są m.in priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, a także wszystkie narzędzia współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) pomiędzy Miastem a NGO.

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyznacza on kierunki współpracy w ważnych dziedzinach, takich jak np. szerzenie oświaty, działalność kulturalna, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna, sport, przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc społeczna. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji.

Współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi może mieć formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca finansowa odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych wskazanych w programie współpracy. Wszelkie zadania publiczne wskazane w dokumencie są planem na rok kolejny. Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie Miasta Łodzi na rok kolejny (Program współpracy na mocy ustawy musi być uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego jego realizację, czyli znacznie wcześniej niż budżet miasta).

Do współpracy pozafinansowej zaliczyć możemy m.in. wzajemne informowanie się o prowadzonych działaniach, pomoc w przygotowaniu ofert do zadań publicznych organizowanych przez miasto, udostępnianie sal na potrzeby organizacji pozarządowych czy współpraca w ramach zespołów opiniująco-doradczych (jak chociażby Komisje Dialogu Obywatelskiego czy Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego) oraz wiele innych działań.

Program współpracy podlega corocznym konsultacjom. Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje uwagi do treści dokumentu. Chodzi o to by program odpowiadał zarówno na potrzeby urzędników, jak i organizacji pozarządowych.

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone. Z uwagi na coroczny proces prac nad budżetem, propozycje zadań publicznych na kolejny rok zaleca się przesyłać do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz komisji dialogu obywatelskiego do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

 

Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Budżet na zadania w roku 2020

Budżet na zadania w roku 2019

=Budżet na zadania w roku 2018

Programy z lat poprzednich

Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy

Kontakt