Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania

Agnieszka Łuczak

tel.: +48 42 638 54 63

fax: +48 42 638 57 66

e-mail: ag.luczak@uml.lodz.pl

Pracuje w godzinach pracy urzędu.

Zadania pełnomocnika:

  1. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania;
  2. eliminowanie lub ograniczanie skutków już powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania;
  3. reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi w kontaktach z  instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej;
  4. przygotowywanie we współpracy z  komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lodzi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania;
  5. wnioskowanie do Prezydenta Miasta Lodzi, samodzielnie lub we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, powoływanie zespołów roboczych, konsultacyjno-doradczych z udziałem organizacji pozarządowych działających w mieście Lodzi, związanych z wdrażaniem polityki równego traktowania;
  6. współpraca z pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce i za granicą;
  7. współpraca z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji;
  8. przedstawianie Prezydentowi Miasta Lodzi półrocznych raportów z realizacji zadań Pełnomocnika.

Łódź przeciw mowie nienawiści

Kontakt