Pełnomocniczka ds. Dzieci i Młodzieży

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży

Agata Kobylińska

tel.: +48 42 638 51 82

e-mail: a.kobylinska@uml.lodz.pl

 

Pracuje w godzinach pracy urzędu.

 

 

Ustanowiona Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży Zarządzeniem Nr 2739/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zadania pełnomocniczki:

 1. reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
 2. współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność adresowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów;
 3. organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie sytuacji, wsparcia oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
 4. inicjowanie programów służących poprawie warunków życia dzieci i młodzieży;
 5. inicjowanie działań aktywizujących postawy proobywatelskie wśród dzieci i młodzieży;
 6. przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży;
 7. monitorowanie i analiza zjawisk i problemów w mieście Lodzi dotyczących sytuacji dzieci i młodzieży;
 8. przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji szczegółowych rozwiązań problemów dotyczących dzieci i młodzieży w mieście Łodzi;
 9. wnioskowanie do Prezydenta Miasta Lodzi, samodzielnie lub we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,  powoływanie zespołów roboczych, konsultacyjno-doradczych z udziałem organizacji pozarządowych działających w mieście Łodzi, związanych z wdrażaniem polityki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (przeciwdziałanie krzywdzeniu)
 10. współpraca z pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce i za granicą;
 11. współpraca z komisjami dialogu obywatelskiego zajmującymi się wsparciem i działalnością na rzecz dzieci i młodzieży;
 12. przedstawianie Prezydentowi Miasta Lodzi półrocznych raportów z realizacji zadań Pełnomocnika.

Aktualności i podejmowane działania

Kontakt