Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

W sierpniu 2011 r. w drodze konkursu został wyłoniony kandydat na funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 5 września br. rolę tą pełni Łukasz Prykowski.

Do zakresu zadań Pełnomocnika należy:

 1. reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach dotyczących współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji;
 2. kierowanie pracami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 3. udział w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem;
 4. udział w diagnozowaniu potrzeb środowiska łódzkich organizacji pozarządowych;
 5. kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
 6. koordynowanie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
 7. pełnienie roli doradczej i mediacyjnej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy Miastem Łódź a organizacjami pozarządowymi;
 8. udział w pracach komisji i zespołów konsultacyjno-doradczych, działających na terenie Miasta Łodzi i kraju, zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych;
 9. bieżąca współpraca z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 10. udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
 11. współorganizowanie spotkań przedstawicieli Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
 12. pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze;
 13. współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych;
 14. wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy w tym zakresie z jednostkami pomocniczymi Miasta Łodzi;
 15. przedstawianie Prezydentowi Miasta Łodzi półrocznych raportów z realizacji zadań Pełnomocnika.

 

 

Kontakt:

Łukasz Prykowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. (42) 638-55-65, ul. Piotrkowska 1115, II piętro, pok. 207
e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl

Treść zarządzenia Prezydent w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kontakt