Ciała dialogu z udziałem osób z NGO

Poza Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego, przedstawicie organizacji pozarządowych wchodzą w skład szeregu ciał doradczych i zespołów działających w różnych obszarach pożytku publicznego przy Urzędzie Miasta Łodzi.


1. Miejska Rada Seniorów

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Więcej informacji >>>

Zarządzenie powołujące Radę >>


2. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół liczy 20 członków, reprezentujących podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie powołujące zespół >>


3. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Jednym z głównych zadań Rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Więcej informacji >>>

Zarządzenie powołujące Radę >>>


4. Zespół ds. opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi

Zadaniem zespołu jest opracowanie Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych na podstawie profesjonalnej diagnozy.

Zarządzenie powołujące zespół >>>


5. Łódzka Rada Sportu

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym i zajmuje się m.in analizą problematyki finansowej związanej z kulturą fizyczną i sportem w Łodzi oraz analizą problematyki prowadzenia działań sportowych dla różnych grup mieszkańców.

Zarządzenie w sprawie powołania Łódzkiej Rady Sportu >>>


6. Rada Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi

Rada została wyłoniona z przedstawicieli różnych środowisk. Powołanie Rady jest zgodne z priorytetami i jednym z celów strategicznych – partycypacja i dialog, ustalonymi podczas prac nad utworzeniem Programu.

Więcej o informacji Radzie >>>


7. Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Więcej informacji o Komitecie >>>


8. Rada ds. Zwierząt

Rada doradza Prezydentowi Miasta we wszystkich sprawach z zakresu problematyki związanej z bezdomnością zwierząt oraz jej przeciwdziałania na terenie Miasta Łodzi, a także szeroko pojętego dobrostanu zwierząt. Zarządzenie powołujące Radę >>>


9. Rada ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności oraz rozwiązywaniach bieżących i perspektywicznych problemów w tym zakresie. Zarządzenie powołujące Radę >>>

---------------------

Zespoły, które zakończyły prace:

- Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście". Zadaniem zespołu było m.in opracowanie wątków tematycznych poddanych pod obrady Panelu, nadzór nad poprawną realizacją zadania powierzonego Operatorowi, Weryfikacja rekomendacji, które poddane zostaną pod głosowanie panelistów i opracowanie raportu z przebiegu panelu.

Więcej informacji >>>

Kontakt