Lista zadań/harmonogram konkursów 2022

Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na zadania planowane do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022, wraz z terminami ogłoszeń konkursów.

Lp Komórka UMŁ Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w projekcie budżetu Miasta na rok 2022 Termin ogłoszenia konkursu/zadanie w trakcie realizacji/zadanie w trybie pozakonkursowym 
1 Biuro Rozwoju Gospodarczego i WM 420 000,00  
  powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie promocji i przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Mieście i promujących osiągnięcia naukowe Miasta 420 000,00 Konkurs na operatora – grudzień 2021, konkurs ogłoszony przez operatora wyłonionego w konkursie 1 lutego 2022 r
2 Biuro Rewitalizacji 135 000,00  
  prowadzenie działań integracyjno- animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 100 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:Grudzień 2021/styczeń 2022
  prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pomorskiej 11 35 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:Styczeń/luty 2022)
3 Biuro Aktywności Miejskiej 775 000,00  
  Łódzkie Centrum Obywatelskie 95 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:Styczeń/luty 2022)
  Łódzkie Centrum Wolontariatu 45 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:Styczeń/luty 2022)
  Fundusz Wkładów Własnych 200 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:Styczeń/luty 2022)
  Mikrogranty 200 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:Styczeń/luty 2022)
  Łódzkie Centrum Wielokulturowe 175 000,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji)
  Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych 60 000,00 Zakup usługi
4 Wydział Kultury 2 868 000,00  
  Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2 078 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r.)
  Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie: prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym - ul. Rewolucji 1905 r. nr 17. 500 000,00 Konkurs ofert (termin: konkurs odwołany w roku 2022)
  Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania w 2022 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. 60 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: marzec/kwiecień
2022 r.)
  Zlecanie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  -  100 000,00 Tryb pozakonkursowy - "małe granty"
  Zlecanie realizacji zadań w ramach „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi - 40 000,00  Tryb pozakonkursowy - "małe granty"
  Rezydencje artystyczne w Łodzi. Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 50 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: marzec/kwiecień
2022 r.)
  Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2022 r. zadanie pn. „KINO LETNIE na Kozinach” 20 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: marzec/kwiecień 2022 r.)
 

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2022 r. zadanie pn. „Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans””

 

20 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: marzec/kwiecień 2022 r.)
 

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

200.000,00 zł

Konkurs ofert (termin ogłoszenia: kwiecień 2022 r.) -zadanie dodane w trakcie roku budżetowego

5 Wydział Zdrowia 2 118 870,00  
  podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Miasta oraz prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia, adresowanych w szczególności do dzieci, młodzieży i osób starszych 100 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: I kwartał
2022 r)/tryb pozakonkursowy
  realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 1 032 470,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Grudzień
2021 r.)
  realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 560 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Grudzień 2021 r.)
  realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 125 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Grudzień 2021 r.)
  profilaktyka ciąż wśród nastolatek oraz profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV i AIDS 100 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Marzec 2022r.)
  „Senior w sieci” – szkolenia komputerowe dla osób 60+, 42 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: kwiecień 2022 r.)
  wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych 120 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: marzec 2021)/tryb pozakonkursowy
  Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego
39 400,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Styczeń 2022 )
6 Wydział Zdrowia MOPS 35 247 326,00  
  Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych 400 000,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 31 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.
  Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 5 100,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach 2 268 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:  grudzień 2021r)
  Realizacja programu osłonowego pn. „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych 158 447,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia:  grudzień 2021r)
  Realizacja programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych 53 900,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r)
  Prowadzenie „Autobusu dla bezdomnych i potrzebujących” 59 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r)
  Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa 140 069,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.
  Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 14 660 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r)
  Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 84 350,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r)
  Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
576 240,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r)
  Prowadzenie dziennych domów pomocy 285 865,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5 848 716,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 605 664,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r)
  Prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami 1 349 775,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.) oraz częściowo Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 651 600,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Prowadzenie domów pomocy społecznej 4 812 600,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 438 000,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym 160 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania 890 410,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 1 506 590,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu 132 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny 100 000,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny 16 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
  Realizacja programów reintegracji społecznej osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny 14 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: 25 listopada 2021r.)
7 Wydział Zdrowia (Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej)
5 291 576,00  
  Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w zakresie "Organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej" 193 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: marzec 2022 r.)
  Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego 963 976,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego 139 777,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: kwiecień 2022 r.)
  Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w obszarze rewitalizacji 620 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: marzec 2022 r.)
  Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 504 000,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
  Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego poza obszarem rewitalizacji 2 870 323,00 Zadanie wieloletnie (w trakcie realizacji) 
8 Wydział Edukacji 271 760,00  
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 153 860,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Grudzień 2021 r.)
  Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży  102 900,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Marzec / kwiecień 2021)
  Program profilaktyczny przeciwko krzywdzeniu małych dzieci  15 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: Marzec / kwiecień 2021)
9. Wydział Sportu 16 463 070,00  
  wspieranie szkolenia sportowego 4 600 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021/styczeń 2022)
  wspieranie rozwoju sportu 8 059 000,00 I nabór - styczeń 2022, II nabór – czerwiec 2022
  organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 1 470 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: I konkurs - grudzień 2021, II konkurs -
luty 2022)
  wspieranie działań promujących styl życia  wolny od alkoholu i narkotyków, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci
i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych.
1 440 530,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: styczeń 2022r)
  organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością 150 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r./styczeń 2022r.)
  konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowej 430 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: grudzień 2021r.)
  Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani 5 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie 5 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia 81 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: styczeń 2022r)
  Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Łagiewniki 15 400,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Nad Nerem 13 800,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Nordic walking Nad Nerem 12 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Tutaj chodzę, bo tu mieszkam, nordic walking na Mileszkach. 12 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Nordic walking na osiedlu Nr 33 12 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Nordic walking na Widzewie Wschodzie 11 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny 32 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Zatoka Sportu, Al. Politechniki 10 15 820,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - boisko do unihokeja typu courty (Olechów-Janów) 17 000,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew 32 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1 14 020,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
  Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze 32 500,00 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: luty 2022r.)
10. Wydział Zarządzania KzM 894 299,28  
  Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego 894 299,28 Konkurs ofert (termin ogłoszenia: październik 2021r.)
11. ZDiT 30 000,00  
  przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych oraz realizacja przedsięwzięć odbywających się w ramach zadań jednostki, skierowanych do mieszkańców miasta Łodzi  30 000,00 Zakup usługi (sierpień/wrzesień 2022r.)
  RAZEM 64 514 901,28  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt