Lista zadań/harmonogram konkursów 2023

Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na zadania planowane do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023, wraz z terminami ogłoszeń konkursów.

L.p. Nazwa realizatora konkursu ofert Nazwa zadania publicznego Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  konkursowego Termin ogłoszenia konkursu
1. Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi - Łódź akademicka, naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023” 337 500,00 zł styczeń 2023 r.
2. Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi” − w lokalu użytkowym należącym do zasobu gminnego Miasta Łodzi 90 000,00 zł styczeń 2023 r.
    Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi” 113 000,00 zł styczeń 2023 r.
3. Biuro Aktywności Miejskiej Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich 100 000,00 zł I kwartał 2023 r.
    Fundusz Wkładów Własnych 200 000,00 zł I kwartał 2023 r.
    Miejski program mikrograntów 200 000,00 zł I kwartał 2023 r.
    Prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu 45 000,00 zł I kwartał 2023 r.
    Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego 95 000,00 zł I kwartał 2023 r.
    Prowadzenie działań na rzecz cudzoziemców 100 000,00 zł I kwartał 2023 r.
    Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej 50 000,00 zł I/II kwartał 2023 r.
4. Wydział Kultury Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Łódź pełna kultury” 2 328 000,00 zł grudzień 2022 r.
    Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2022 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z  wykorzystaniem różnych nośników zapisu. 60 000,00 zł luty/marzec 2023 r.
    Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie: prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 17. 300 000,00 zł marzec/kwiecień 2023 r.
    Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2023 r.
1) Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach!”;- KINO LETNIE na Kozinach! - edycja II;
2) KINO LETNIE na Kozinach! – edycja II
3) KINO LETNIE na Smulsku;
4) KINO LETNIE na Złotnie;
5) KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania

100.000,00 zł

 

 

 

1) 20.000,00 zł

2) 20.000,00 zł

 3) 20.000,00 zł;

 4) 20.000,00 zł;

5) 20.000,00 zł

marzec/kwiecień 2023 r.
5. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych / Wydział Edukacji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

278 860,00 zł

styczeń 2023 r.
6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci

223 000,00 zł

styczeń 2023 r.
    "Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV"

100 000,00 zł

marzec 2023 r.
    Mikrogranty dla Seniorów

120 000,00 zł

marzec 2023 r.
    Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń komputerowych i korzystania ze smartfona

50 000,00 zł

lipiec 2023 r.
    Podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Miasta oraz prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia

70 000,00 zł

I kwartał 2023 r.
    Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin

76 000,00 zł

I kwartał 2023 r.
    Prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami

24 000,00 zł

I kwartał 2023 r.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

1) Prowadzenie dziennych domów pomocy;

2) Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;

3) Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa;

4) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

5) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

6) Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych;

7) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn

1) 285.865,00 zł

2) 1.353.744,00 zł

3) 140.069,00 zł

4) 13.435.152,00 zł

5) 0,00 zł

6) 3.806.413,00 zł

7) 670.749,00 zł

 

08.12.2022 r
   

1) Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym – prowadzenie hosteli dla osób uzależnionych od alkoholu w obszarze rewitalizacji;

2) Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Organizowanie i prowadzenie banków żywności;

3) Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci);

4) Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji;

5) Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji;

6) Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji;

7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu poprzez finansowanie centrów integracji społecznej

1) 160 000,00 zł

2) 100 000,00 zł

3) 740 950,00 zł

4) 48 000,00 zł

5) 899 900,00 zł

6) 580 942,00 zł

7) 132 000,00 zł

08.12.2022 r.
   

1) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) , funkcjonujących w obszarze rewitalizacji;

2) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu samodzielności;

3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o mniejszym stopniu samodzielności / wymagających większej intensywności usług;

4) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu samodzielności/ wymagających mniejszej intensywności usług;

5) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną;

6) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną

1) 357 831,00 zł

2) 101 610,00 zł

3) 112 015,00 zł

4) 110 371,00 zł

5) 261 262,00 zł

6) 151 140,00 zł

08.12.2022 r.
   

1) Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy,

2) Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy,

3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1) 6 914 160,00 zł

2) 670 464,00 zł

3) 372 260,00 zł

08.12.2022 r.
   

1) Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

2) Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”;

3) Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji;

4) Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”;

5) Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”

1) 1.814.400,00 zł

2) 340.200,00 zł

3) 53.900,00 zł

4) 59.000,00 zł

5) 158.447,00 zł

08.12.2022 r.
   

1) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

2) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

3) Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy;

4) Realizacja programu osłonowego pn. „Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”;

5) Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

6) Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

1) 96 500,00 zł

2) 372 260,00 zł

3) 879 450,00 zł 

4) 483 120,00 zł

5) 326 520,00 zł

6) 113 400,00 zł

1) I kwartał 2023 r.
 
 
2) I kwartał 2023 r.
 
 
3) I kwartał 2023 r.
 
 
4) II kwartał 2023 r.
 
 
5) III kwartał 2023 r.

 

 

6) IV kwartał 2023 r.
8. Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.

258 000,00 zł

ogłoszony
13 grudnia 2022 r.
   

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

2 370 000,00 zł

kwiecień 2023 r.
   

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-terapeutycznego

300 000,00 zł

kwiecień 2023 r.
9. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Konkurs ofert  dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych

43 358,00 zł

lipiec 2023 r.
10. Wydział Sportu

Wspieranie rozwoju sportu (nabór wniosków na podstawie uchwały)

8 559 000,00 zł

I nabór ogłoszony w dniu 2 stycznia 2023, II nabór – czerwiec 2023
   

Wspieranie szkolenia sportowego

4 700 000,00 zł

styczeń 2023
    Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

1 470 000,00 zł

konkurs ogłoszony w dniu 21 listopada 2022 r.
    Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

420 000,00 zł

styczeń/luty 2023
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

430 530,00 zł

styczeń/luty 2023
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

350 000,00 zł

styczeń/luty 2023
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

240 000,00 zł

styczeń 2023
    Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

150 000,00 zł

styczeń 2023
    Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych (nabór wniosków na podstawie uchwały)

430 000,00 zł

styczeń 2023
    Treningi OCR dla mieszkańców osiedla Ruda

8 900,00 zł

luty 2023
    Na spacer z mapą - Ruda

6 000,00 zł

luty 2023
    Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia

137 000,00 zł

konkurs ogłoszony w dniu 5 stycznia 2023 r.
    Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie

14 000,00 zł

luty 2023 r.
    Otwarte treningi rugby league na osiedlu Zdrowie-Mania

5 250,00 zł

luty 2023 r.
    Nordic walking w Nowosolnej

14 000,00 zł

luty 2023 r.
    Na spacer z mapą - Osiedle Nr 33

6 000,00 zł

luty 2023 r.
    Nordic walking na Osiedlu Nr 33

14 600,00 zł

luty 2023 r.
    Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Olechów-Janów

10 000,00 zł

luty 2023 r.
    Na spacer z mapą - Stoki-Sikawa-Podgórze

6 000,00 zł

luty 2023 r.
    Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Widzew-Wschód

13 000,00 zł

luty 2023 r.
    Osiedlowe treningi touch rugby - Widzew Wschód

5 500,00 zł

luty 2023 r.
    Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet

7 300,00 zł

luty 2023 r.
11. Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2024 r.

Wysokość zostanie podana po opublikowaniu rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r.

październik/listopad
2023 r.

12. Wydział Edukacji Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

112 000,00 zł

sierpień/wrzesień
2023 r.*

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

153 860,00 zł

styczeń 2023 r.

    Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci

15 000,00 zł

sierpień/wrzesień
2023 r.*

*realizacja zadania i termin jego realizacji uzależnione są od przepisów odnoszących się do pracy szkół wprowadzanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Kontakt