Małe granty - tryb pozakonkursowy

Na mocy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym

UWAGA! Wnioski w ramach trybu pozakonkursowego składać można przez cały rok. O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Łodzi, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.

Wniosek należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Podstawa prawna:

MAŁE GRANTY - WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Kliknij w nagłówek, aby przejść do strony BIP z aktualnym wykazem.

Kontakt