Dzierżawa

Dzierżawy UMŁ - rejestr

(Termin przetargu: 11.10.2019 r.) Michała Ossowskiego 7 i Zygmunta Lorenza
powierzchnia użytkowa: 404
proponowana stawka czynszu: 1 950,00
opis:

Przetarg na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicach Michała Ossowskiego 7 i Zygmunta Lorenza bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-7, jako działka numer 210/10 i część działki numer 210/31, o łącznej powierzchni 404 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033062/6, przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem pawilonu handlowo – usługowym z 1974 r. o powierzchni zabudowy 214 m2. Budynek ten jest wg kartoteki budynków parterowy (zgodnie z danymi zawartymi w książce obiektu budowlanego, posiada on kondygnację podziemną). Kubatura budynku wg danych z książki obiektu wynosi 636 m3. Obiekt został wzniesiony metodą tradycyjną – ściany oraz fundamenty wykonane w konstrukcji murowanej, dach płaski – stropodach. Od strony ulicy Michała Ossowskiego znajduje się główne wejście do budynku (przeszklone drzwi) oraz witryny sklepowe. Wejście na zaplecze budynku oraz trzy okna piwniczne w studzience betonowej (poniżej poziomu gruntu – dwa zabezpieczone kratą stalową, jedno pokrywą z okładziną z blachy stalowej) znajdują się po wschodniej stronie budynku. Wszystkie okna w budynku są okratowane. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Część działki nr 210/31 i 210/10 utwardzona betonowymi płytami chodnikowymi (od strony ul. Ossowskiego) oraz kostką betonową. Teren nie jest ogrodzony.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego, dla części nieruchomości zabudowanej wynosi: 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) netto. Do miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium wynosi: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – pokój 250, piętro II.

2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.

3. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.

4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.

6. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 października 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.


Kontakt