Nieruchomości niezabudowane

wyszukiwarka nieruchomości - nieruchomości niezabudowane

(Termin przetargu: 25.10.2019 r.) Koncertowa 27a

dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 62 000,00
powierzchnia (m2): 264
działka i obręb: 984, G-26
przeznaczenie: inne
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna, gazowa.
dojazd: z ulicy Koncertowej
termin przetargu: 25.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 21 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-lagiewnickiej-id30485/2019/9/23/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona, pokryta ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew owocowych i roślin użytkowych.

Na działce znajduje się komórka drewniana nietrwale związana z gruntem oraz hałda gruzu. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej i zachodniej jest posadowione zgodnie z jej ewidencyjnymi granicami. Od strony wschodniej brak ogrodzenia działki. W północnej granicy nieruchomości znajdują się zabudowania nieruchomości sąsiedniej.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 25.10.2019 r.) Sokola 16

dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 166 000,00
powierzchnia (m2): 458
działka i obręb: 166/1, G-12
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza
dojazd: z ulicy Sokolej
termin przetargu: 25.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 21 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-lagiewnickiej-id30485/2019/9/23/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”. Na działce znajdują się wiaty garażowe nietrwale związane z gruntem wzniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czerwony Rynek” na podstawie decyzji Nr 218/88 Urzędu Dzielnicowego z dn. 28.10.1988 r. zezwalającej na budowę wiaty samochodowej jako inwestycji tymczasowej do roku 1998 r. Dnia 20.01.1997 r. Urząd Dzielnicowy Łódź- Górna Referat Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego wydał decyzję Nr 10/97 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze użytkowanie wiaty samochodowej jako obiektu czasowego – do czasu zużycia technicznego. Nabywca nieruchomości jako jej właściciel będzie mógł żądać od Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcia naniesień. W przypadku zachowania naniesień przez nabywcę, Spółdzielni Mieszkaniowej będzie przysługiwało roszczenie o zwrot za poniesione nakłady. Obecnie część nieruchomości dzierżawiona jest przez Stowarzyszenie Użytkowników Wiaty Samochodowej przy ul. Sokolej 18.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Lawinowa bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 2 360 000,00
powierzchnia (m2): 10100
działka i obręb: 109/4, W-13
przeznaczenie: U - teren zabudowy usługowej
przyłącza (media): energia, wodociąg
sieci w najbliższym otoczeniu: energia, wodociąg, infrastruktura teletechniczna
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Działka niezabudowana.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Narutowicza bez numeru

zdjęcie:
dzielnica:
cena wywoławcza (PLN): 1 100 000,00
powierzchnia (m2): 631
działka i obręb: 407/33, 479, S-1, S-6
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
przyłącza (media): infrastruktura telekomunikacyjna, prąd
dojazd: zjazd z ul. Narutowicza
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana i porośnięta jest pojedynczymi drzewami oraz krzewami.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259), nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.1.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Zgodnie z ww. planem objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej historycznego ukształtowania zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość znajduje się: - na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako układ urbanistyczny i krajobraz kulturowy "Dzielnicy Prządków Lnu", - w obszarze rewitalizacji oraz w obszarze tworzącym Specjalną Strefę Rewitalizacji.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Składowa bez numeru

zdjęcie:
dzielnica:
cena wywoławcza (PLN): 1 600 000,00
powierzchnia (m2): 781
działka i obręb: 306/2, S-2
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
dojazd: z ulicy Składowej
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana:

 • w Nowym Centrum Łodzi,
 • na przeciwko Dworca Łódź-Fabryczna,
 • w sąsiedztwie uczelni oraz Nowej Fabrycznej, nowoczesnego biurowca.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Zakładowa bez numeru

dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 2 000 000,00
powierzchnia (m2): 8351
działka i obręb: 92/6, W-37
przeznaczenie:
dojazd: zjazd z ulicy Zakładowej
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana. Obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie odbywać się poprzez ustanowioną służebność gruntową, polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez działkę nr 92/5 w obrębie W-37, której cena wynosi 10 000 zł plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%) i nie podlega licytacji. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości zostanie powiększona o wskazaną wyżej cenę służebności.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXIX/1752/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej i Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic Kazimierza Odnowiciela i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 2434).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1P/U - tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i zabudowy usługowej.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Józefów bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 4 100 000,00
powierzchnia (m2): 25812
działka i obręb: 152/13 i 152/15, G-45
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomości są porośnięte drzewami z samosiewu. Obecnie na części nieruchomości prowadzona jest inwestycja polegająca na budowie dojazdu do inwestycji prowadzonej na nieruchomości przyległej.

Dla ww. nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania nieruchomości należy określać w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolami: PM – tereny zabudowy mieszkaniowej w układzie ulicowym, O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo, AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Przyjacielska bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 1 700 000,00
powierzchnia (m2): 11640
działka i obręb: 9/8, G-31
przeznaczenie: inne
dojazd: z ulicy Przyjacielskiej
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Przez zachodni kraniec nieruchomości przebiega podziemna sieć wodociągowa dla której ustanowiona jest służebność przesyłu.

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Nr XXX/VI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych.

Zgodnie z w/w miejscowym planem, nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1 P dla którego ustalono przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyjna, składy i magazyny wraz z usługami związanymi z działalnością prowadzoną na terenie oraz przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Wołowa 2

zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 6 500 000,00
powierzchnia (m2): 16518
działka i obręb: 135, P-29
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
Teren zagospodarowany dla funkcji wielofunkcyjnej, komercyjnej i usługowej, przemysłowej oraz dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Komunikacja miejska autobusowa i tramwajowa znajduje się w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie w ul. Radwańskiej, Wróblewskiego, Politechniki.

Dostęp do nieruchomości od strony ul. Wołowej, brama wjazdowa stalowa. Działka ogrodzona siatką stalową, płyty betonowe oraz w postaci nieruchomości sąsiednich - budynki w granicy działek z otworami okiennymi i drzwiowymi - obiekty nieużytkowane. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością i drzewami. W części występuje utwardzenie kostką betonową, płytami betonowymi, betonem i asfaltem. W części zachodniej jest wykonany niewielki nasyp. Na działce znajdują się rozszabrowane fragmenty po obiektach sportowych oraz po obiektach garażowych.

Nieruchomość zlokalizowana naprzeciwko CH Pasaż Łódzki oraz w pobliżu i Parku im. K. J. Poniatowskiego. Bliska odległość od sklepów spożywczych, aptek, przychodni, szybki dostęp do komunikacji miejskiej.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 10.12.2019 r.) Aleksandrowska bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 4 800 000,00
powierzchnia (m2): 10927
działka i obręb: 175/6, B-32
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącze gazowe i gazociag, rurociąg powrotny magistrali sieci ciepłowniczej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
termin przetargu: 10.12.2019
termin dostarczenia wadium: do 4 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ulicy-zgierskiej-71-ulicy-aleksandrowskiej-bez-numeru-ul-id30814/2019/10/9/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem AG1- tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, magazyny, centra logistyczne z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tereny obsługi komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 10.12.2019 r.) Targowa 69 i 71

zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 4 000 000,00
powierzchnia (m2): 7871
działka i obręb: 64/1, 68, W-25
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
przyłącza (media): czynna sieć ciepłownicza
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
termin przetargu: 10.12.2019
termin dostarczenia wadium: do 4 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ulicy-zgierskiej-71-ulicy-aleksandrowskiej-bez-numeru-ul-id30814/2019/10/9/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • na działce brak jest zabudowy,
 • nieruchomości pokrywa roślinność, w tym częściowe zadrzewienie liściastym (m.in. jesiony, topole, klony),
 • w ścianach sąsiedniej zabudowy (zlokalizowanej na działkach nr 60, 61/1, 62/1 i 63/1 oraz działce nr 73/4), usytuowanej w północnej i południowej granicy działki znajduje się kilkanaście otworów okiennych.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 10.12.2019 r.)  Maratońska 49 i 47/51

zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 5 100 000,00
powierzchnia (m2): 10943
działka i obręb: 310/33, 310/47 i 310/59, P-24
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 10.12.2019
termin dostarczenia wadium: do 4 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ulicy-zgierskiej-71-ulicy-aleksandrowskiej-bez-numeru-ul-id30814/2019/10/9/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w centralnej części osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych i domu jednorodzinnego. Teren nieruchomości jest niezabudowany (jedynie na działce nr 310/33 znajdują się pozostałości po rozebranym budynku - fundamenty i piwnice), w części utwardzony, a w pozostałej części stanowiący teren zielony z udziałem drzew i krzewów. Południowa część działki nr 310/59 zajęta jest przez ciąg pieszy. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeniesienia istniejącego ciągu pieszego na działkę nr 404/236.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje przedmiotowy teren granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 20.12.2019 r.) Trójskok bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 55 000,00
powierzchnia (m2): 218
działka i obręb: 500/6, P-27
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna
dojazd: z drogi wewnętrznej ulicy Trójskok
termin przetargu: 20.12.2019
termin dostarczenia wadium: do 16 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-harcerskiej-810-pomorskiej-76-i-78-trojskok-be-id30974/2019/10/18/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Na jej terenie usytuowany jest blaszany obiekt nietrwale związany z gruntem. Nieruchomość porośnięta jest w części roślinnością ogrodową, krzewami ozdobnymi i drzewami owocowymi oraz w części samosiejkami.

W pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • Przedszkole Miejskie nr 151,
 • Prywatny Żłobek,
 • sklep spożywczy oddalony 400 metrów.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Agrestowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 253 000,00
powierzchnia (m2): 1251
działka i obręb: 36/12, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. W części porośnięta jest drzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę użytku RVI. Przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna SN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Aleksandrowska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1311
działka i obręb: 216/2, B-37
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gaz, teletechniczna
dojazd: z ulicy Uprawnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w sąsiedztwie domków jednorodzinnych.

W pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • ulica Aleksandrowska,
 • poczta, sklepy spożywcze,
 • przystanek autobusowy oddalony 90 metrów.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Atutowa 20c
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 3969
działka i obręb: 580, G-42
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja, teletechniczne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana, o kształcie prostokąta, porośnięta zadrzewieniem.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Augustów bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 750 000,00
powierzchnia (m2): 4251
działka i obręb: 235, 236, W-19
przeznaczenie: inne
przyłącza (media): prąd, kanał deszczowy, i sanitarny, infrastruktura teletechniczna
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działki niezabudowane,
 • działka nr 235 porośnięta jest roślinnością, która stanowi zieleń izolacyjną,
 • działka nr 236 w części utwardzona jest płytami betonowymi.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Darniowa 22
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 150 000,00
powierzchnia (m2): 596
działka i obręb: 297/1, G-22
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
dojazd: z ulicy Darniowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne zasilające nieruchomość przy ul. Darniowej 24, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Drwęcka 13
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 200 000,00
powierzchnia (m2): 1014
działka i obręb: 83/6, B-53
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
dojazd: z ulicy Drwęckiej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami i krzewami. Ogrodzenie nieruchomości od strony frontowej oraz częściowo od strony północnej nie jest usytuowane zgodnie z granicami nieruchomości.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Drwęcka 3
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 110 000,00
powierzchnia (m2): 1122
działka i obręb: 83/1, B-53
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
dojazd: z ulicy Drwęckiej
status oferty: w przygotowaniu
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Drwęcka 9
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 210 000,00
powierzchnia (m2): 1039
działka i obręb: 83/4, B-53
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
dojazd: z ulicy Drwęckiej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami i krzewami. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się obiekt przyrodniczy, który należy zachować. Na przedmiotową nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Giewont bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 100 000,00
powierzchnia (m2): 418
działka i obręb: 557/3, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, porośnięta samosiejkami,
 • na terenie znajdują się linie: kablowa i napowietrzna oraz przy południowo-zachodniej granicy posadowiony jest słup, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Janowska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
powierzchnia (m2): 5619
działka i obręb: 138/16, 139/4, 138/18, W-34
przeznaczenie: 7 MWn - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - małe domy mieszkalne
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja,
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana porośnięta drzewami i krzewami,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną- małe domy mieszkalne.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Klimka Bachledy bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 245 000,00
powierzchnia (m2): 1912
działka i obręb: 562/4, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prad, wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka jest niezabudowana,
 • porośnięta samosiejkami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Klimka Bachledy bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 240 000,00
powierzchnia (m2): 1871
działka i obręb: 560/4, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka jest niezabudowana,
 • porośnięta samosiejkami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1157
działka i obręb: 55/21, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1074
działka i obręb: 55/20, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12 i Krajowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1068
działka i obręb: 55/19 i 55/26, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działki podlegające sprzedaży są niezabudowane oraz porośnięte drzewami i krzewami.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1193
działka i obręb: 56/7, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1274
działka i obręb: 56/9, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1274
działka i obręb: 56/8, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20 i Krajowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1343
działka i obręb: 56/10 i 55/16, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działki podlegające sprzedaży są niezabudowane oraz porośnięte drzewami i krzewami. Na działce 55/16 znajduje się pozostałość betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1075
działka i obręb: 55/24, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd, kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • Na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1078
działka i obręb: 55/25, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd, kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1152
działka i obręb: 55/22, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1073
działka i obręb: 55/23, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Malarska 8
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1010
działka i obręb: 495/26, 495/332, B-49
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza, teletechniczna
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Studium: M1- tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Młynek 7
zdjęcie:
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 96 000,00
powierzchnia (m2): 628
działka i obręb: 224/1, G-19
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodociągowa
dojazd: Działka nr 224/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 230 i 229/2 w obrębie G-19.
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Położona jest w bliskim sąsiedztwie Parku na Młynku, jej otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Działka nr 224/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 230 i 229/2 w obrębie G-19. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczona wartość służebności w kwocie 1500 zł powiększona o podatek VAT (obecnie według stawki 23%). Urządzenie drogi dojazdowej w celu wykonywania służebności będzie należało do nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Młynek 9
zdjęcie:
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 95 000,00
powierzchnia (m2): 622
działka i obręb: 226, G-19
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): energetyczna, wodociągowa
dojazd: Działka nr 226 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 230 i 229/2 w obrębie G-19.
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Położona jest w bliskim sąsiedztwie Parku na Młynku, jej otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Działka nr 226 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 230 i 229/2 w obrębie G-19. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczona wartość służebności w kwocie 1200 zł powiększona o podatek VAT (obecnie według stawki 23%). Urządzenie drogi dojazdowej w celu wykonywania służebności będzie należało do nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Moryca Welta bez numeru
dzielnica: Widzew
powierzchnia (m2): 7263
działka i obręb: 138/15, 140/32, W-34
przeznaczenie: 6 MWn - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - małe domy mieszkalne
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. W pobliżu alei Hetmańskiej.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Postępowa 48/54
zdjęcie:
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 1 100 000,00
powierzchnia (m2): 3874
działka i obręb: 109/3, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana, o kształcie prostokąta, porośnięta pojedynczymi drzewami.

Nieruchomość znajduje się:

 • przy Centrum Handlowym Giełdy Kwiatowej,
 • w sąsiedztwie fabryk oraz zakładów przemysłowych.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Postępowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 285 000,00
powierzchnia (m2): 1101
działka i obręb: 119/2, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, kanalizacyjno-sanitarna, teletechniczna
dojazd: z ulicy Postępowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana porośnięta drzewami i krzewami.

Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu:

 • Alei Władysława Bartoszewskiego,
 • Centrum Handlowego, Giełdy Kwiatowej.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rudzka 44
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 494
działka i obręb: 174, G-40
przeznaczenie: inne
status oferty: w przygotowaniu
opis:

 • działka położona jest na terenach osiedla Ruda,
 • jest niezabudowana, niezagospodarowana, ogrodzona oraz porośnięta roślinnością, w tym samosiewami młodych drzew: klonu zwyczajnego, robinii akacjowej, brzozy brodawkowatej,
 • na nieruchomości usytuowana jest drewniana komórka gospodarcza, nietrwale związana z gruntem.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Starorudzka 21/Joanny 17
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 698
działka i obręb: 19/1, G-40
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 3337
działka i obręb: 268/12, 345/57, B-8
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): linia energetyczna, wodociąg, infrastruktura teletechniczna, kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • Działki nr 268/12 i 345/57 stanowią jedną całość gospodarczą, są niezabudowane, posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta (działka nr 268/12 ma wymiary ok. 29 m x 110 m, działka nr 345/57 ma wymiary ok. 14 m x 13,5 m).
 • Działki położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i łącznie przylegają do pasa drogowego ulicy Świtezianki.
 • Na działce nr 268/12 znajdują się pozostałości po rozebranym budynku (fundamenty).
 • Działki pokryte są roślinnością z zadrzewieniem, składającym się głównie z klonów; z nasadzenia pochodzą topole włoskie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 450 000,00
powierzchnia (m2): 752
działka i obręb: 41/2, 46/1, 46/2, B-47
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): ogrzewanie
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tuwima bez numeru
dzielnica: Widzew
powierzchnia (m2): 930
działka i obręb: 233/8, W-24
przeznaczenie:
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wróblewskiego bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 530 000,00
powierzchnia (m2): 2313
działka i obręb: 34/25, P-28
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): kanalizacja ogólnospławna, studnia głębinowa, sieć energetyczna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka niezabudowana, posiada kształt nieregularny, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.

Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu:

 • CH Pasażu Łódzkiego oddalonego 15 minut pieszo,
 • Parku im. ks. J. Poniatowskiego,
 • Alei im. Jana Pawła II.


kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1161
działka i obręb: 165, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1285
działka i obręb: 159, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka niezabudowana.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1264
działka i obręb: 157, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1283
działka i obręb: 136, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1167
działka i obręb: 135/5, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd, ogrzewanie
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagajnikowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 626
działka i obręb: 134/13, B-50
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz zadrzewieniem liściastym, tworzącym szpaler wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości,
 • działka posiada kształt nieregularny, wielokątny zbliżony do wydłużonego trójkąta.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zasieczna 27
zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 65 000,00
powierzchnia (m2): 257
działka i obręb: 152/1, P-4
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Teren nieruchomości jest ogrodzony. Na działce rosną: rozłożysty krzew - lilak pospolity oraz kilka mniejszych krzewów i młodych drzew. W ulicy Zasiecznej znajduje się kanał sanitarny D=0,20m, a jego pas ochronny częściowo obejmuje swym zakresem teren nieruchomości (ca 1,10m).

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Złotno 10
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 150 000,00
powierzchnia (m2): 492
działka i obręb: 492/1, P-5
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
dojazd: z ulicy Złotno
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt. Ogrodzenie nieruchomości nie jest usytuowane zgodnie z granicami ewidencyjnymi działki. Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Złotno, zlokalizowany przy granicy z posesją przy ul. Złotno 8, przy zachowaniu istniejącej organizacji ruchu - dla relacji skrętu w prawo.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Żubrowej 4
zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 150 000,00
powierzchnia (m2): 476
działka i obręb: 114/8, P-27
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociąg, kanał sanitarny, gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal, sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanał sanitarny, gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal, sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna
dojazd: z ulicy Żubrowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno – wielorodzinnej niskiej. Nieruchomość niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów.

W pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • przystanek autobusowy oddalony 500 metrów,
 • Atlas Arena oddalona 750 metrów,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi. Ośrodek im. M. Madurowicza oddalony 500 metrów.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt