Nieruchomości zabudowane

Wyszukiwarka nieruchomości - nieruchomości zabudowane

(Termin przetargu: 25.10.2019 r.) Łagiewnicka 178
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 190 000,00
powierzchnia działki (m2): 538
działka i obręb: 238, B-26
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, wodociąg, teletechniczne
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
termin przetargu: 25.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 21 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-lagiewnickiej-id30485/2019/9/23/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 125,28 m2 wybudowanym w 1950 roku oraz budynkiem gospodarczym,
 • budynek mieszkalny jest wyłączony z użytkowania, zabezpieczony przed wejściem – otwory okienne oraz drzwi wejściowe są zamurowane,
 • nieruchomość obciążona służebnością przesyłu dla zlokalizowanych na jej terenie: kolektora sanitarnego wraz ze studnią oraz przyłącza wodociągowego.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Brukowa 22 i 22a

zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 6 000 000,00
powierzchnia działki (m2): 29073
działka i obręb: 48/10 i 175, B-31
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, kanalizacja, wodociąg, przewody telekomunikacyjne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Działka nr 48/10 zabudowana jest: halą sportową o powierzchni zabudowy 707 m2; budynkiem administracyjnym o powierzchni zabudowy 848 m2; łącznikiem parterowym pomiędzy halą a budynkiem pomocniczym o powierzchni zabudowy 49 m2; budynkiem kasy o powierzchni zabudowy 17 m2. Ponadto, na działce położone są: basen sportowy (wyłączony z eksploatacji z uwagi na stan techniczny), lodowisko sezonowe o znacznym zużyciu technicznym, plac o nawierzchni asfaltobetonowej oraz droga w południowej części terenu. Działka nr 175 jest niezabudowana. Na nieruchomościach rosną liczne okazałe drzewa.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi działki położone są na terenie oznaczonym symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Łąkowa 20 i Łąkowa bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 1 750 000,00
powierzchnia działki (m2): 1741
działka i obręb: 71/26, 71/28, 72/17 i 72/19, P-20
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, gaz, kanalizacja, wodociąg, przewody telekomunikacyjne
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
Teren zagospodarowany dla funkcji wielofunkcyjnej, komercyjnej i usługowej oraz dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Komunikacja miejska autobusowa i tramwajowa znajduje się w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie w ul. Kopernika, Struga, Łąkowej, Skłodowskiej-Curie.

Nieruchomość oznaczona jako działka  jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego dnia 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (decyzja stała się ostateczna dnia 18 stycznia 2017 r.), pozostałe nieruchomości są niezabudowane, znajdują się na nich nieurządzone miejsca parkingowe oraz naniesienia roślinne – drzewa i krzewy. Teren uzbrojony we wszystkie media miejskie. Łączny kształt działek regularny, foremny.

Działki zlokalizowane w bliskiej odległości od głównych Alei im. Adama Mickiewicza oraz Włókniarzy, z szybkim dostępem do komunikacji miejskiej prowadzącej do centrum miasta. W pobliżu Szpital Wojskowej Akademii Medycznej oraz nowe inwestycje deweloperskie przy ul. Karolewskiej i ul. Kopernika.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, Olechowska bez numeru i Olechowska 87/89

zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 10 000 000,00
powierzchnia działki (m2): 42571
działka i obręb: 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/81, 54/58, W-36
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, kanalizacja, wodociąg
przeznaczenie: inne
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Informacja o uchwalonym, jeszcze nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej.

W dniu 16 października 2019 r. została podjęta uchwała Nr XV/636/19 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej, tj. obszaru, który obejmuje przedmiotowe nieruchomości. Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach obszaru oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2.P/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę produkcyjną, składy i magazyny wraz z usługami związanymi z działalnością prowadzoną w terenie. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tekst projektu powyższej uchwały dostępny jest pod linkiem:

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/79197/3446/MPU_p19_336_20191015.pdf

Nieruchomości oznaczone jako działki nr 53/1, 53/2 i 53/10 są zabudowane, dwoma budynkami niemieszkalnymi o powierzchniach zabudowy 140 m2 i 59 m2 oraz budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 460 m2. Część działki nr 53/10 jest bezumownie użytkowana. Pozostałe nieruchomości są niezabudowane, w części utwardzone oraz znajdują się na nich naniesienia roślinne – drzewa i krzewy.

Nieruchomości położone w okolicy wysokiej aktywności gospodarczej, bliska odległość do autostrady A1, stacji towarowej Łódź-Olechów oraz sąsiadujących fabryk.


kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 31.10.2019 r.) Pomorska 26/28, Kilińskiego 7

zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 2 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 2027
działka i obręb: 183/1, 184/7, 184/12, 184/9, 184/10, S-1
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, gaz, teletechniczne
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 31.10.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 października 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-lawinowej-bez-numeru-ul-zakladowej-bez-numeru-ul-sk-id30046/2019/8/30/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • na działce nr 183/1 znajduje się budynek mieszkalny, nieużytkowany o pow. zabudowy 155 m2,
 • na działce nr 184/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny, nieużytkowany, o pow. zabudowy 215 m2, wpisany do gminnej ewidencji zabytków,
 • działki nr 184/7 i 184/12 zabudowane są budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 78 m2,
 • działki te są w części bezumownie wykorzystywane przez byłego dzierżawcę, który poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku ich wydania,
 • działka nr 184/10 jest niezabudowana,
 • dodatkowo nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Swojska bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 700 000,00
powierzchnia działki (m2): 3442
działka i obręb: 161/43 i 161/47, B-31
ochrona konserwatora:
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość zabudowana jest tymczasowym budynkiem parterowym o powierzchni zabudowy 42 m2, stanowiącym własność bezumownego użytkownika, który notarialnie poddał się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości oraz rozebrania budynku w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Składowa 14

zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 1 000 000,00
powierzchnia działki (m2): 383
działka i obręb: 273/1, S-2
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne
sieci w najbliższym otoczeniu: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość zabudowa jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. zabudowy 169 m2 oraz pow. użytkowej 453 m2 i budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 61 m2 i pow. użytkowej 55 m2. Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, naprzeciwko Dworca Łódź Fabryczna oraz Parku im. Moniuszki objętego rewitalizacją.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7.2.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.


kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Tuwima 64, Tuwima bez numeru, Targowa bez numeru, Al. Rodziny Scheiblerów bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 9 900 000,00
powierzchnia działki (m2): 6377
działka i obręb: 4/1, 4/23, 9/40 i 3/14, W-24
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, wodociąg, kanalizacja, sieć ciepłownicza, sieć telefoniczna
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Na działce 3/14 znajduje się murowany budynek użytkowo-magazynowy dawnego składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych "Warrant", który zgodnie z kartoteką budynków posiada powierzchnię zabudowy 2117 m2 i powierzchni użytkowej 3190 m2, parterowy z podpiwniczeniem, założony na rzucie odcinka luku, obejmujący trzy segmenty połączone wspólnym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej.

Budynek wpisany jest do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku jest bezumownie wykorzystywanych przez byłych najemców szlaban, waga samochodowa oraz murowany budynek do jej obsługi wybudowany w 1954 r., o jednej kondygnacji naziemnej, który zgodnie z informacją Zarządu Lokali Miejskich posiada powierzchnię zabudowy 36 m2 i powierzchnię użytkową 35 m2, w stanie technicznym wymagającym remontu.

Pozostałe działki są niezabudowane. Teren nieruchomości utwardzony jest płytami betonowymi. Od strony ulicy Targowej, w granicy działki nr 3/14 biegnie ściana budynku. Działka ta jest oddzielona od pasa drogowego ulicy Targowej betonowym ogrodzeniem wraz z bramą stalową. Ogrodzenie to (wraz z bramą) biegnie w zachodniej granicy działki nr 3/14, która znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich i posiada użytek faktyczny - Ti, od strony ulicy Tuwima, w południowej granicy działek nr 3/14, 4/11 i 4/23 z północną granicą działki 9/40 znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą stalową (fragment ogrodzenia wychodzi na działki sąsiednie nr 4/24 i 9/41, od strony Alei Scheiblerów działka częściowo ogrodzona jest siatką metalową. Jednocześnie granice działek nr 3/16, 3/11 i 3/15 zostały naruszone przez znajdujące się na działce nr 3/14 ogrodzenie, rampy oraz ściany murowanej. Na wysokości północnej ściany budynku, opisanego w pkt I, fragment działki nr 3/14 w niewielkim zakresie znajduje się w posiadaniu użytkownika wieczystego działki nr 2/18, zaś po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Dodatkowo nieruchomości pokrywa roślinność z udzialem drzew - w większości klonów jednolistnych.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Zgierska 153

zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 1 650 000,00
powierzchnia działki (m2): 2215
działka i obręb: 35, B-25
ochrona konserwatora:
przeznaczenie: U - teren zabudowy usługowej
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami mieszkalnymi wybudowanymi w około 1900 roku o łącznej powierzchni 485 m2 oraz czterema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni 317 m 2, dodatkowo na nieruchomości usytuowany jest jeden budynek handlowo – usługowy o powierzchni 323 m2.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 29.11.2019 r.) Zielona 51

zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 733
działka i obręb: 302, P-9
ochrona konserwatora:
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
termin przetargu: 29.11.2019
termin dostarczenia wadium: do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-przyjacielskie-id30579/2019/9/27/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Działka nr 302 zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 307 m2.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXXVI/935/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej. Według projektu planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.1.MW/U – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz tereny garaży wielopoziomowych, przeznaczenie uzupełniające – rzemiosło i drobna wytwórczość produkcyjna, z wyjątkiem terenów w kwartałach o numerach 5, 8, 14, 20 i 28, infrastruktura techniczna.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 10.12.2019 r.) Zgierska 71

zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 2 990 000,00
powierzchnia działki (m2): 4099
działka i obręb: 216/6 , B-49
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, woda, gaz, kanalizacja, ogrzewanie, infrastruktura teletechniczna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 10.12.2019
termin dostarczenia wadium: do 4 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ulicy-zgierskiej-71-ulicy-aleksandrowskiej-bez-numeru-ul-id30814/2019/10/9/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym dotychczas wykorzystywanym na cele administracji publicznej (Urząd Stanu Cywilnego). Budynek został wybudowany w 1931 r., jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1145 m2 i powierzchni zabudowy – 481 m2.

Część niezabudowana nieruchomości zagospodarowana jest w formie terenu zielonego z nasadzeniami roślinnymi oraz utwardzona asfaltem i kostką betonową. Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym od strony północnej wzdłuż granicy biegnie betonowy mur, a od strony zachodniej ogrodzenie nie pokrywa się z przebiegiem granicy (w części nieogrodzonej znajdują się fragmenty chodnika oraz trawnik).

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 20.12.2019 r.) Harcerska 8/10

dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 8 700 000,00
powierzchnia działki (m2): 8537
działka i obręb: 200/6, B-50
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): infrastruktura teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 20.12.2019
termin dostarczenia wadium: do 16 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-harcerskiej-810-pomorskiej-76-i-78-trojskok-be-id30974/2019/10/18/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem sklasyfikowanym w kartotece jako budynek oświaty, nauki i kultury oraz sportowy. Powierzchnia zabudowy wynosi 1101 m2. Ponadto, na działce znajdują się dwa boiska sportowe. Część nieruchomości jest utwardzona asfaltem i kostką betonową. Pozostałą część stanowi teren zielony z nasadzeniami roślinnymi.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 20.12.2019 r.) Pomorska 76 i 78

zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 1 900 000,00
powierzchnia działki (m2): 1688
działka i obręb: 26/4 i 26/2, S-2
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 20.12.2019
termin dostarczenia wadium: do 16 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-harcerskiej-810-pomorskiej-76-i-78-trojskok-be-id30974/2019/10/18/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Na nieruchomościach znajdują się: mieszkalny budynek poprzecznej oficyny o powierzchni użytkowej 149 m2 (stan techniczny: nieodpowiedni), mieszkalny budynek prawej oficyny o powierzchni użytkowej 520 m2 (stan techniczny: dopuszczający) oraz cztery budynki niemieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 218 m2. Na nieruchomościach znajdują się także pojedyncze naniesienia roślinne – dwie lipy drobnolistne, topola włoska, śliwa domowa oraz brzoza brodawkowata.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Jaracza 40
zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 2 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 3667
działka i obręb: 447/5, 447/6 i 447/7, S-1
ochrona konserwatora:
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Na działkach nr 447/5 i 447/7 posadowionych jest dwanaście budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 4150 m2, natomiast działka nr 447/6 pozostaje niezabudowana.

Na terenie, na którym położone są nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, nieruchomości te objęte są przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr LXXII/1915/18 Rady Miasta Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r.).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b - wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III. Nieruchomości objęte są wpisem obszarowym do gminnej ewidencji zabytków jako „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta”.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kilińskiego 95
zdjęcie:
więcej zdjęć: uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/zdjecia/#c37623
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 2 950 000,00
powierzchnia działki (m2): 2879
działka i obręb: 269/2, 269/3, 269/4, S-6
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, gaz
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Teren zagospodarowany dla funkcji wielofunkcyjnej, komercyjnej i usługowej oraz dla dominującej funkcji mieszkalnej, wielorodzinnej. Obszar w pełni zurbanizowany i zagospodarowany z lokalną i ponadlokalną infrastrukturą handlowo-usługową. Komunikacja miejska tramwajowa lub autobusowa znajduje się w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem pofabrycznym (usytuowanym na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Prządki lnu”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków), o pow. zabudowy 573 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 231 m2 oraz dwoma przybudówkami o funkcji niemieszkalnej, o pow. zabudowy 92 m2 i 45 m2. Budynek pofabryczny należy zachować, służby konserwatorskie dopuszczają jego przebudowę i nadbudowę, w miejscu pozostałych budynków dopuszcza się realizację nowej zabudowy zgodnie z zapisami uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta, przy rewitalizowanym Parku im. H. Sienkiewicza, w bliskiej odległości od EC1 Łódź-Miasto Kultury, Dworca Łódź Fabryczna, szkół, sklepów spożywczych, banków oraz urzędów.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krucza 21
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia działki (m2): 736
działka i obręb: 151, G-3
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka zabudowana dwoma murowanymi, parterowymi budynkami gospodarczymi wzniesionym w 1961 r. o powierzchni zabudowy 34 m2 i 65 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 84 m2, w stanie do kapitalnego remontu lub rozbiórki. W pozostałej części działka jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością, bez utwardzenia terenu. Od strony frontowej działka bez ogrodzenia, z pozostałych stron w części wygrodzona przez istniejącą zabudowę sąsiadujących nieruchomości,
 • w ścianie zabudowy przyległej do północnej granicy działki, znajduje się kilka otworów okiennych. Granica sprzedawanej nieruchomości w części południowej została naruszona przez budynki na działce sąsiadującej nr 152/1. Ogrodzenie zbywanej nieruchomości od strony południowej nie pokrywa się z jej granicą i wchodzi w teren sąsiadującej działki nr 152/1.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Leśna 12, Konstantynów Łódzki
zdjęcie:
dzielnica: poza Łodzią
cena wywoławcza (PLN): 600 000,00
powierzchnia działki (m2): 2534
działka i obręb: 127, K-13
ochrona konserwatora: brak
sieci w najbliższym otoczeniu: prad, teletechniczne
przeznaczenie: inne
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana:- budynkiem produkcyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 332,78 m2; - budynkiem mieszkalnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 26,4 m2,
 • na zbywanej nieruchomości znajdują się ruchomości stanowiące wyposażenie dawnej cukierni, których wartość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9.210 zł plus należny podatek VAT (obecnie wg stawki 23%) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości zostanie powiększona o wskazaną wyżej wartość ruchomości.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Liściasta 56/56A i bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 900 000,00
powierzchnia działki (m2): 1567
działka i obręb: 399/21 i 399/27, B-5
ochrona konserwatora:
przeznaczenie: MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka nr 399/21 zabudowana jest kompleksem dwóch budynków handlowo- usługowych, w których zlokalizowanych jest siedem pawilonów handlowych.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łagiewnicka 302
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 240 000,00
powierzchnia działki (m2): 1179
działka i obręb: 276, B-11
ochrona konserwatora: brak
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem letniskowym o powierzchni zabudowy 16 m2,
 • nieruchomość jest ogrodzona, porośnięta trawą,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej na dużych działkach.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Narewska 11 (udział Miasta Łodzi wynosi 1/2)
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia działki (m2): 399
działka i obręb: 544, G-9
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg, prąd, gaz, kanalizacja
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale ½) oraz osób fizycznych (w udziale ½).

 • na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny (przylegający do budynku mieszkalnego, oznaczonego adresem Narewska 11A), jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem,
 • budynek o powierzchni użytkowej 46,14 m² (zgodnie z danymi zarządcy), wzniesiony w 1935 r., jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, gazową oraz lokalną kanalizację,
 • w budynku tym znajdują się dwa lokale mieszkalne, z czego jeden zajmowany na podstawie cywilno-prawnej umowy najmu, a na drugi ogłoszono przetarg na najem wolnego lokalu, który został pozytywnie rozstrzygnięty dnia 24 września 2018 r,
 • ponadto na nieruchomości usytuowany jest drewniany budynek gospodarczy, w którym znajdują się komórki lokatorskie.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Postępowa 28
zdjęcie:
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 285 000,00
powierzchnia działki (m2): 1112
działka i obręb: 118, G-43
ochrona konserwatora:
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, kanalizacyjno-sanitarna, teletechniczna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość ogrodzona, zabudowana jednokondygnacyjnym, murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z drewnianą przybudówką. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 103 m2. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami.

Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu:

 • Alei Władysława Bartoszewskiego,
 • Centrum Handlowego, Giełdy Kwiatowej.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska 4 i 4/6
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
powierzchnia działki (m2): 995
działka i obręb: 35/1, 35/2, B-47
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 83 m2 i 40 m2 oraz budynek przemysłowo - magazynowy o powierzchni zabudowy 267 m2,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska 5
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 400 000,00
powierzchnia działki (m2): 833
działka i obręb: 45/1, 45/4, B-47
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zadrzewiona i ogrodzona murowanym płotem,
 • na nieruchomości znajdują się dwa murowane budynki handlowo - usługowe o powierzchni zabudowy 226 m2 i 33 m2 (wyłączone z użytkowania) oraz murowany budynek (węzeł cieplny) o powierzchni zabudowy 8m2,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
ul. 6 sierpnia 10
dzielnica: Polesie
powierzchnia działki (m2): 1584
działka i obręb: 263/1, 263/2, P-19
ochrona konserwatora:
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka nr 263/1 zabudowana kamienicą w złym stanie technicznym.

Nieruchomość usytuowana w strefie rewitalizacji oraz na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dzielnicy ,,Wiązowa" wpisanej do ewidencji zabytków.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wólczańska 210 i 212
zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
powierzchnia działki (m2): 3750
działka i obręb: 21/18, 21/19, 21/21, 25/9, S-9
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zakładowa 118
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
powierzchnia działki (m2): 1450
działka i obręb: 234/4, W-37
ochrona konserwatora:
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, gaz
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym, zlokalizowana w sąsiedztwie:

 • domków jednorodzinnych,
 • oddalona 1 kilometr od autostrady A1,
 • w pobliżu Parku Źródła Olechówki.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt