Nasza historia

Historia strażnika miejskiego sięga lat 1423 - 1823, kiedy to przy Wójcie funkcjonuje instytucja Strażnika Miejskiego. Najistotniejsze daty ze współczesnej historii Straży Miejskiej w Łodzi"

 • 03.09.1990 r. - Grzegorz Palka, prezydent miasta wydaje polecenie nowemu Komendantowi Miejskiej Służby Porządkowej Janowi Trzewikowskiemu do przystąpienia do prac związanych z powołaniem do życia formacji Straż Miejska.
 • 13.02.1991 r. - Rada Miejska Uchwałą Nr X/120/91 powierza Prezydentowi Miasta Grzegorzowi Palce utworzenie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi pod nazwą Straż Miejska.
 • 22.02.1991 r. - Prezydent Miasta Grzegorz Palka podpisuje Zarządzenie Nr/11/91 o powołaniu Straży Miejskiej z dniem 01.03.1991 r.
 • 01.03.1991 r. - Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej zostaje Jan Trzewikowski. Jednocześnie ma powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta do czasu mianowania nowego.
 • 01.03.1991 r. - z Komendy Straży Miejskiej w al. Schillera 4 na ulice Łodzi wychodzą pierwsze patrole.
 • 01.04.1991 r. - Komendantem zostaje Sławomir Seliga.
 • 03.05.1991 r. - w uroczystościach 3 Maja bierze udział poczet Straży Miejskiej ze swoim historycznym sztandarem z lat 1937-1947.
 • 04.10.1991 r. - powstaje pierwszy posterunek osiedlowy na Retkini.
 • 31.12.1991 r. - Straż Miejska zatrudnia już 80 pracowników.
 • 04.03.1992 r. - następuje przyjęcie ochrony budynków samorządowych Urzędu Miasta Łodzi.
 • 06.05.1994 r. - dochodzi do wyjazdu pierwszego patrolu konnego Straży Miejskiej do Lasu Łagiewnickiego. Na stanie było wtedy 6 koni a obecnie jest 8. Łódzki Oddział Konny po Bydgoskim był drugim w Polsce.
 • 31.12.1995 r. - Straż Miejska zatrudnia 220 pracowników.
 • 29.08.1997 r. - wchodzi w życie Ustawa o Strażach Gminnych.
 • 05.10.1998 r. - uruchomiono pierwszy w Polsce system monitorujący centrum miasta.
 • 01.07.1999 r. - następuje zmiana siedziby z budynku przy al. Piłsudskiego 100 do budynku przy ul. Rydla 19.
 • 31.12.2000 r. - Straż Miejska zatrudnia 231 pracowników.
 • 20.08.2002 r. - zostaje przeniesiona Komenda Straży Miejskiej z al. Schillera 4 do budynku przy ul. Kilińskiego 81, w którym jest do dziś.
 • 31.12.2005 r. - Straż Miejska zatrudnia 295 pracowników.
 • 19.08.2008 r. - w trakcie uroczystości Dnia Strażnika historyczny sztandar Straży Miejskiej z lat 1937-1947 wraz z jego Aktem Erekcyjnym przekazano do Muzeum Miasta Łodzi.
 • 14.12.2008 r. - w czasie uroczystej mszy z okazji Święta Kupców Łódzkich w Bazylice Katedralnej przybito do drzewca nowego  sztandaru pamiątkowy gwóźdź ku pamięci wydarzeń z 1947 r., kiedy kupcy byli fundatorem sztandaru dla Straży Miejskiej.
 • 01.06.2016 r. - reorganizacja Straży Miejskiej w Łodzi, powstaje Oddział Ogólnomiejski w skład którego wchodzą nowe wyspecjalizowane sekcje: Eko Patrol, Animal Patrol, Sekcja Konna, Sekcja ds. Pojazdów. Wyodrębniony zostaje Wydział Monitoringu.
 • 13.06.2016 r. Straż Miejska w Łodzi, jako pierwsza w województwie łódzkim, z rąk Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau otrzymała Certyfikat Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych / Miejskich Województwa Łódzkiego "Z mieszkańcami i dla mieszkańców".
 • 30.06.2017 r. - Straż Miejska liczy 472 pracowników, w tym 404 strażników.

Komendanci Straży Miejskiej w Łodzi w latach 1991 – 2017

Komendanci

Pełnili funkcje w latach

Jan Trzewikowski

p/o Komendant od 01.03.1991 r. do 31.03.1991 r.

Sławomir Seliga

od 01.04.1991 r. do 28.05.2007 r.

Paweł Lipski

 

p/o Komendant od 16.05.2007 do 03.09.2007 r. 

Komendant od 04.09.2007 r. do 01.07.2010 r.

Jarosław Orszulak

p/o Komendant  od 01.07.2010 r. do 29.08.2010 r. 

Dariusz Grzybowski

od 30.08.2010 r. do 31.12.2013 r.

Wojciech Płoszaj

p/o Komendant  od 01.01.2014 r. do 23.02.2014 r.

Zbigniew Kuleta

Komendant  od 24.02.2014 r.  do chwili obecnej

   

Straż Miejska w Łodzi otwarta jest na podejmowanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości wykonywanej przez nas pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska zgłosiła Straż Miejską w Łodzi do programu standaryzacji i certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich "Z mieszkańcami i dla mieszkańców". Przystąpienie do programu niewątpliwie zwiększyło wiarygodność formacji oraz wprowadziło wysoki standard funkcjonowania oparty na współpracy ze społecznością lokalną.

Warto tutaj również wspomnieć, iż nawiązaliśmy współpracę z Cywilną Służbą Ochrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, z którą w dniu 10 czerwca 2015 r. podpisaliśmy Memorandum o współpracy. Głównym celem Memorandum jest integracja Ukrainy z Unią Europejską, przy wsparciu Rzeczpospolitej Polskiej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej to również, a może przede wszystkim mieszkańcy Łodzi, którzy także w czasie wolnym wspierają działania na rzecz  naszego miasta:

 • pomagając w remoncie Domu Dziecka
 • zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • organizowaniu "szlachetnej paczki"
 • oddając honorowo krew
 • organizując i biorąc udział w pielgrzymkach biegowych w intencji pracowników Straży Miejskiej i ich rodzin
 • uczestnicząc w imprezach sportowych np. turniejach piłki nożnej, zawodach konnych

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ramach organizowanego w naszym Mieście plebiscytu "Bohater miesiąca" pracownicy Straży Miejskiej wielokrotnie otrzymywali ten zaszczytny tytuł, co świadczy o ich postawie, zachowaniu godnym uznania i naśladowania.

Straż Miejska i jej funkcjonariusze są powołani do szeroko pojętej pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej - gminy. Jej struktura została dostosowana do jak najlepszego kontaktu z mieszkańcami, do ich oczekiwań.

Opracował: Dariusz Gałązkiewicz

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.