Nasze akcje

IV edycja akcji "Dzikość Serca"

Trwa IV edycja akcji "DZIKOŚĆ SERCA", współorganizowanej przez Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi.
"DZIKOŚĆ SERCA" to zbiórka karmy i materiałów opatrunkowych dla dzikich zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi oraz Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelonki. Zbiórka prowadzona jest w szkołach i przedszkolach na terenie Łodzi od 1 listopada 2018 roku do 30 listopada 2018 roku.

Co zbieramy?
- ziarna słonecznika lub ich mieszanki
- gotową karmę dla ptaków na zimę do zawieszenia na drzewach lub karmnikach
- kule z ziaren w tłuszczu itp
- karmę suchą
- karmę mięsną w puszkach
- mleko kozie
- materiały opatrunkowe
- podkłady higieniczne
- koce, ręczniki
- herbatniki
- biszkopty
- orzechy włoskie, orzechy laskowe

Wszystkie zebrane podczas akcji rzeczy będą odbierane z placówek przez funkcjonariuszy Animal Patrolu SM w Łodzi lub leśniczego Leśnictwa Miejskiego w Łodzi.

Dla najlepszych klas i grup przewidziano atrakcyjne nagrody. Liczymy, że IV edycja akcji "Dzikość Serca" zakończy się ogromnym sukcesem, tak jak to było w ubiegłych latach. Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce i gorąco zachęcamy do pomocy  dzikim zwierzętom.
_________

Organizatorzy akcji:
Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi,
Straż Miejska w Łodzi, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt,
Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelonki

Partnerzy:
Gokart Arena    ŁÓDŹ 800 400 400 • TAXI
Galvarino Fighting    Wiki Ośrodek Jeździecki
CorLand     Octopus VR
Balmar     SOS Medica     LedSonic
KRINX Studio

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.