2012

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich

Wielofunkcyjne Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich, którego budowa kosztowała 48 mln zł) ma 13 tys. m.kw. powierzchni, w tym 5700 m.kw. powierzchni wystawienniczej, 1000 m.kw. powierzchni konferencyjnej oraz zaplecze gastronomiczne i parking na 200 samochodów.

 

Hala wystawiennicza posiada system ruchomych ścian wewnętrznych, zapewniających kilka układów jej podziału.

Centrum dysponuje nowoczesną aulą dla 480 osób (aranżacja teatralna), która została przystosowana do imprez o charakterze międzynarodowym (sprzęt do tłumaczeń symultanicznych), a także 4 salami konferencyjnymi o powierzchni 100 m² każda. Dzięki systemowi mobilnych i dźwiękoszczelnych ścian, sale można połączyć w jedną przestrzeń konferencyjną o łącznej powierzchni 440 m².

 

Charakterystyczna szklana elewacja budynku składa się z 600 tafli wykonanych z hartowanego szkła (każda o wymiarach 2x3 m. i wadze 350 kg.) ma 3 tys. mkw. powierzchni.

 

W budynku zastosowano wiele rozwiązań ekologicznych, m.in. pompy ciepła, na potrzeby których zostało wywierconych 96 otworów na głębokości 110 m. Dodatkowo na dachu zamontowano 20 ogniw słonecznych, a w toaletach system spłukiwania wodami opadowymi, gromadzonymi w zbiorniku o pojemności 80 m³.

Ul. Łagiewnicka

Rozbudowa układu drogowo-torowego w ul. Łagiewnickiej na odc. od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wraz z torowiskiem tramwajowym w ul. Dolnej oraz modernizację wodociągu w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej w Łodzi (26 mln zł)

Ul. Puszkina - przebudowa torowiska

Zakończenie przebudowy torów tramwajowych w ciągu ul. Puszkina na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Rokicińskiej.

Pozostałe:

 • Przebudowa nawierzchni drogowych ulic: Arktycznej na odcinkach: od ul. Planetarnej do ul. Lirycznej od ul. Lirycznej do posesji nr 9/11; ul. Bliskiej; Planetarnej na odcinku od ul. Arktycznej do rejonu ul. Bliskiej
 • Przebudowa ulicy Przędzalnianej od ul. Tymienieckiego do ul. Milionowej w Łodzi
 • Przebudowa nawierzchni drogowej ulic: Lirycznej na odcinku od ul. Arktycznej do ul. Liściastej, ulicy Farbiarskiej na odcinku od ul. Milionowej do ul. Przybyszewskiego, ulicy ul. Juliusza na odcinku od ul. Wersalskiej do ul. Ludowej
 • Przebudowa nawierzchni drogowych: Darniowa na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Prądzyńskiego
 • Przebudowa nawierzchni drogowych ulic oraz budowa zatoki parkingowej: ul. Chochoła na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Kłosowej, ul. Astrów na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Admiralskiej, ul. Kacza na odcinku od ul. Strusiej do ul. Kasztelańskiej, ul. Miarki na odcinku od ul. Okopowej do ul. Kolińskiego
 • Rozbudowa ul. Deczyńskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Gibalskiego
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.