2013

Przebudowa ul. Kopernika

Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Kopernika na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego (12 mln zł). W ramach remontu wymieniono nie tylko nawierzchnię jezdni i chodniki, ale również torowisko tramwajowe.

Jezdnia została zawężona do siedmiu metrów. Wymienione zostały również słupy trakcyjne i oświetlenie. Chodniki wykonano z kostki granitowej i płyt betonowych. Zamontowano także specjalne oznaczenia dla osób słabowidzących. Przebudowano również perony przystankowe przy których stanęły nowe wiaty.

Przebudowa ul. Piotrkowskiej

Po przebudowie ul. Piotrkowska, na odcinku od placu Wolności do Al. Piłsudskiego/Al. Mickiewicza, zmieniła swój wygląd - pas jezdni został zwężony do 6 metrów, co pozwoliło na poszerzenie chodników. Wymieniono nawierzchnię ul. piotrkowskiej - jezdnię wykonano z ciemnoszarej kostki granitowej, a chodniki z szarych granitowych płyt.

 

Remont ul. Piotrkowskiej obejmował również przebudowę skrzyżowań i dróg bocznych oraz nawierzchni w podcieniach budynków. Dodatkowo przeprowadzono modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Wykonano też nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach oraz system monitoringu.

 

W trakcie remontu ujednolicono oświetlenie na całej długości tego odcinka ulicy - ustawiono na niej 178 nowych latarni.

Na deptaku są nowe obiekty tzw. małej architektury: 112 ławek, 96 śmietników, 78 stojaków na rowery oraz sześć słupów ogłoszeniowych i cztery punkty informacyjne.

 

Posadzono też 64 drzewa, kolejnych 16 drzew w donicach zostało sfinansowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozbudowany został Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci, złożony z wmurowanych w nawierzchnię ulicy kostek z nazwiskami fundatorów. Do 14 tys. istniejących kostek dodano 4,5 tys. nowych, w ramach Pomnika Łodzian Nowego Millenium. Ponownie ułożono 72 gwiazdy filmowców w Łódzkiej Alei Gwiazd.

Remont Tuwima (od Piotrkowskiej do Kilińskiego)

Ul. Przybyszewskiego - przebudowa torowiska

W ramach przebudowy ul. Przybyszewskiego (od Al. Śmigłego-Rydza w stronę Widzewa) powstało nowe torowisko tramwajowe po którym poruszają się również autobusy MPK. Na wspólnych przystankach dla autobusów i tramwajów zastosowano rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo osób niewidomych i niedowidzących. Przystanki wyłożono specjalnymi płytami ułatwiającymi niewidomym i niedowidzącym poruszanie się po przystanku i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Sygnalizatory są wyposażone w głośniki, przez które niewidomi otrzymują komunikaty o zmianie świateł. 

Na ul. Przybyszewskiego powstała też droga rowerowa, która zaczyna się przy Al. Śmigłego-Rydza, a kończy przy Przybyszewskiego 177.

Przebudowa ulicy Wersalskiej

Przebudowa ulicy Wersalskiej od ulicy Szparagowej do ulicy Kaczeńcowej.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.