2016

Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Łódź Fabryczna łączy w dogodny sposób wszystkie dostępne środki komunikacji. Mieszkańcy w jednym miejscu mogą korzystać zarówno z dworca kolejowego, dworca autobusów dalekobieżnych, jak również z komunikacji miejskiej. Dzięki budowie nowej siatki ulic wraz z budową nowych torowisk, tramwaje i autobusy podjeżdżają pod sam budynek dworca. Dworzec Łódź Fabryczna to jedno z największych przedsięwzięć kolejowych w całej Unii Europejskiej. 

Docelowo przebudowanych lub wybudowanych od nowa zostanie 11 ulic. Głównymi dojazdami do dworca staną się ulice Nowotargowa i Nowowęglowa. Pierwsza z nich zapewni dojazd samochodów do podziemnych parkingów od strony wschodniej dworca. Natomiast ulica Nowowęglowa doprowadzi komunikację autobusową do podziemnego dworca zlokalizowanego 8 metrów pod ziemią, oraz komunikację miejską wzdłuż budynku dworca. Ulice: Lindleya, Knychalskiego, Składowa, Węglowa, Kilińskiego będą natomiast drogami o uspokojonym ruchu.

Koszt inwestycji to 1,75 mld zł, gdzie 85% to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Rondo Sybiraków

Bezpieczeństwo przede wszystkim - dlatego przebudowaliśmy jedno z największych skrzyżowań w Łodzi. Powstało tu rondo turbinowe, po którym kierowcy poruszają się w sposób bezkolizyjny. Specjalny układ pasów ruchu prowadzi kierowców bezpiecznie od chwili wjechania na rondo aż do zjazdu. Dzięki temu nie będzie tu już dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.

Ulica Tramwajowa

Ul. Tramwajowa na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima oraz ul. Węglowa od ul. Tuwima do ul. Lindleya zostały przebudowane w związku z nowym układem dróg przy dworcu Łódź Fabryczna.  Najważniejszą zmianą było wprowadzenie na obie ulice tramwaju. Torowisko poprowadzono od ul. Kilińskiego do ul. Tramwajowej częściowo w śladzie ul. Węglowej oraz do ul. Narutowicza. Na obu ulicach pojawiły się nowe chodniki, nowy asfalt i zieleńce. Dodatkowo wzdłuż ul. Tramwajowej przebiega droga dla rowerzystów. Na wysokości ul. Lindleya powstało niewielkie rondo do zawracania.

Przebudowa ulicy Kilińskiego

W wyniku gruntownej przebudowy stara i zniszczona ul. Kilińskiego zamieniła się w reprezentacyjną śródmiejską ulicę, którą zdobią szpalery drzew podświetlanych po zmroku. Na ulicy pojawiło się nowe torowisko oraz nowa nawierzchnia i chodniki. Tramwaje zatrzymują się będą przy przebudowanych przystankach, które jako pierwsze w Łodzi mają podświetlane perony. Przybyło ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Ul. Niciarniana - tunel pod torami kolejowymi

34 utwardzone drogi gruntowe na terenie Łodzi - prawie 10 kilometrów nowej utwardzonej nawierzchni i chodników.

34 drogi gruntowe zostaną pokryte asfaltem lub ozdobną kostką. Niektóre z nich, wspólnie z mieszkańcami, budowane są na kształt woonerfów. Sadzone są drzewa i krzewy ozdobne. Ustawiane są ławki. Z roku na rok miasto inwestuje coraz więcej pieniędzy w utwardzanie dróg gruntowych. Długo wyczekiwany asfalt pojawia się już na Kochanówce, Marysinie, Rokiciu.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.