Komisje Dialogu Obywatelskiego

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komórki te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych.

Ze względu na chęć usprawnienia prac Komisji Dialogu Obywatelskiego doprecyzowany został zakres kompetencji KDO (m.in. zapisy dot. konsultacji i współtworzenia aktów prawnych czy konsultacji ogłoszeń konkursowych). Wskazane zostały również terminy zajęcia stanowisk dla kluczowych spraw związanych z pracą KDO, takich jak lista dokumentów nad którymi KDO będzie w danym roku pracować, czy zakres zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w kolejnym roku kalendarzowym.

Wprowadzona została również możliwość wydawania opinii w trybie obiegowym, co usprawniać ma pracę w szczególnych sytuacjach, gdy zaistnieje konieczność szybkiego zajęcia stanowiska przez Komisję. Proponuje się również wymóg corocznej weryfikacji aktualnych członków Komisji przez na przewodniczącego KDO. 

Choć utrzymano zasadę, iż KDO spotykać się ma raz na kwartał, odstąpiono od jednoznacznego wymogu rozwiązywania KDO w sytuacjach gdy nie jest spełniony ten warunek. Projekt znosi również możliwość wnioskowania o powołanie KDO przez mniejszą liczbę organizacji niż 5. Dotychczas istniała możliwość wnioskowana o opinię w takiej sytuacji do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ścieżka ta w praktyce nie była jednak wykorzystana, a doświadczenie pokazuje, że funkcjonowanie KDO w mniejszym składzie mogłoby być nieefektywne.

Zasady działania opisane zostały w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 i uszczegółowione w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 9691/VII/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi".

KDO mają charakter doradczy i inicjatywny. Do zadań KDO, w szczególności należy:

 • konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danego KDO;
 • opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej KDO;
 • współpraca z komórką organizacyjną w celu polepszenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta;
 • konsultowanie projektów ogłoszeń konkursowych dla organizacji pozarządowych
  w obszarze działalności danej KDO;
 • uzgadnianie wspólnie z przedstawicielami właściwej komórki organizacyjnej zakresu priorytetowych zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w obszarze działalności danego KDO;
 • diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pozarządowych, działających w danej KDO;
 • występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
 • współpraca z Pełnomocnikiem i Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

 


KDO w szczegółach

Najczęściej zadawane pytania

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.