KDO ds. kultury

Serdecznie zapraszamy w dniu 12 marca o godz. 16.30 na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. kultury. Tym razem spotkamy się w Centrum OPUS przy ul. Narutowicza 8/10.

Plan spotkania:

- wprowadzenie - jakie założenia współpracy naszego sektora z Miastem są dla nas istotne;
- jakie kroki możemy podjąć w celu podwyższenia znaczenie tej współpracy;
- propozycja listu do P. Prezydent z postulatami zmian, szczególnie w zakresie wysokości środków finansowych przeznaczonych na współpracę Wydz Kultury z organizacjami pozarządowymi;
- propozycje zadań z obszaru kultury, które mogą być wpisane do Wieloletniej Perspektywy Finansowej, które będą odpowiadały funkcjom społecznym wypisanym w wybrane projekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Prosimy o potwierdzenia udziału: goo.gl/forms/gFjX6SG403GJZpD42. Jest ono skierowane zarówno do organizacji, które zadeklarowały już chęć pracy w KDO, jak i tych, które udało mi się zidentyfikować, jako wykonawców zadań publicznych we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
    
Dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzeniem nr 3738/VI/13 zostało powołane KDO ds. Kultury.

Wszystkie organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury prosimy o aktywne i realne zaangażowanie w pracę komisji oraz obecność na spotkaniu.
Jeśli wśród Waszych znajomych są organizacje, które nie przystąpiły do KDO, a chciałyby, zaproście je koniecznie na spotkanie. Oczywiście, zgodnie z regulaminem, w obradach komisji można uczestniczyć również z "wolnej stopy".

Skład KDO

p.o. Przewodniczącego KDO:
Kamil Kuligowski
Fundacja FORM.ART
kamil.kuligowski@form.art.pl

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1. Fundacja Edukacji Wizualnej
 2. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki
 3. Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych
 4. Fundacja ARTe Ego
 5. Fundacja FORM.ART
 6. Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Łodzi
 7. Spółdzielnia Socjalna Ferwork
 8. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 9. Fundacja In Search Of...
 10. Fundacja INDYGO.Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury
 11. Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
 12. Fundacja Działania
 13. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
 14. Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
 15. Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
 16. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czaraszkiewicza
 17. Free Mind Foundation
 18. Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
 19. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
 20. Fundacja NUR
 21. Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka
 22. Związek Literatów Polskich
 23. Stowarzyszenie Twórców Filmu i Sztuk Wizualnych ARS VISA
 24. Fundacja Inicjatyw Twórczych Zapiecek

Przedstawicielki Wydziału Kultury UMŁ wchodzący w skład Komisji:

 • Monika Ptasińska
  tel. (42) 638 53 64

 • Jolanta Sławińska-Ryszka
  tel. (42) 638 43 92

Praca KDO

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.