Konkursy

piątek, 19 lipca 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkurs ofert. więcej

środa, 17 lipca 2019

Wkłady własne dla NGO 2019 – III etap zakończony

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Zakończył się trzeci etap konkursu na dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. więcej

środa, 26 czerwca 2019

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego... więcej

środa, 19 czerwca 2019

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego... więcej

piątek, 14 czerwca 2019

Wkłady własne dla NGO 2019 – II etap zakończony

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Zakończył się drugi etap konkursu na dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. więcej

Trwa nabór w konkursie na wkłady własne

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

Organizacje pozarządowe realizujące zadania finansowane ze źródeł zewnętrznych cały czas mogą składać wnioski w konkursie na wkłady własne. Kolejny termin składania ofert upływa 30 czerwca 2019 roku. więcej

wtorek, 11 czerwca 2019

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego więcej

czwartek, 2 maja 2019

Dzięki Mikrograntom można realizować i sfinansować małe, lokalne inicjatywy takie jak: szkolenia, pikniki, warsztaty, drobne inwestycje - fot. CC0 license

Druga edycja Miejskiego Programu Mikrograntów. Wniosek złóż do 20 maja

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Rozpoczęła się druga edycja Miejskiego Programu Mikrograntów w Łodzi. W tym roku, do rozdysponowania na małe projekty łodzian, jest 180 tys. zł, a projekty można zgłaszać do 20 maja. więcej

piątek, 26 kwietnia 2019

Ruszyły Miejskie Programy Mikrograntów

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

Wystartowała druga edycja Miejskiego Programu Mikrograntów, a także Program Mikrograntów dla Seniorów. Wnioski składać można do 20 maja br. więcej

wtorek, 23 kwietnia 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz... więcej

Wyniki konkursu na Mikrogranty 2019

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i... więcej

Wyniki konkursu na prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego w latach 2019-2020

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do... więcej

Wyniki konkursu na prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolobtariatu

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do... więcej

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Wkłady własne dla NGO 2019 – I etap zakończony

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Zakończył się pierwszy etap konkursu na dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. więcej

środa, 10 kwietnia 2019

Wyniki konkursu ofert: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.