Harmonogram konkursów ofert

 

Prezentujemy harmonogram konkursów ofert na zadania realizowane w roku 2020. Harmonogram został stworzony na podstawie projektu budżetu Miasta na rok 2020. Kwoty podane poniżej mogą ulec zmianie, jeśli budżet miasta przyjęty zostanie w innej formie.
 

Nazwa komórki/jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi

Nazwa zadania konkursowego

Typ zadania (roczne, wieloletnie)

/ tryb realizacji

Wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania konkursowego

Termin ogłoszenia konkursu

Wydział Sportu

 

Wspieranie szkolenia sportowego w terminie styczeń – grudzień 2020 r.

roczne/
konkurs ofert

 

4.100.000 zł

II połowa grudnia 2019

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w terminie styczeń – grudzień 2020 r.

roczne/
konkurs ofert

 

90.000 zł

II połowa grudnia 2019

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
w terminie styczeń – grudzień 2020 r.

roczne/
konkurs ofert

 

140.000 zł

II połowa grudnia 2019

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w terminie styczeń – grudzień 2020 r.

roczne/
konkurs ofert

 

1.600.000 zł

II połowa grudnia 2019

Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

roczne/
konkurs ofert

280.000 zł

luty 2020

Wydział Sportu

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

roczne/
konkurs ofert

 

 

450.000 zł

styczeń 2020

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo- rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

roczne/
konkurs ofert

 

230.000 zł

styczeń 2020

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

roczne/
konkurs ofert

 

394.530 zł

styczeń 2020

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"

roczne/
konkurs ofert

 

300.000 zł

styczeń 2020

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

roczne/
konkurs ofert

 

66.000 zł

styczeń 2020

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo

roczne/
konkurs ofert

 

15.000 zł

II połowa grudnia 2019

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

roczne/
konkurs ofert

 

241.483 zł

Pierwszy konkurs II połowa grudnia2019, drugi konkurs marzec 2020

Wspieranie rozwoju sportu w terminie styczeń – grudzień 2020 r.

roczne/nabór wniosków na podstawie uchwały Rady Miejskiej

5.480.000 zł

I nabór – styczeń 2020

Wydział Edukacji

 

Aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży

roczne/
konkurs ofert

102.900 zł

luty / marzec

 

 

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego na terenie Łódź

roczne/
konkurs ofert

894.000,00 zł

listopad 2019 r. (konkurs już rozstrzygnięty)

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

„Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin” (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2020)

roczne/
konkurs ofert

119.000,00 zł

grudzień 2019

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

„10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z hospicjum”

roczne/
konkurs ofert

160.000,00 zł

grudzień 2019

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

„Mikrogranty dla Seniorów” – regranting

roczne/
konkurs ofert

130.000,00 zł

luty 2020

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

"Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV"
 w 2020 r.

roczne/
konkurs ofert

100.000,00 zł

styczeń/luty 2020

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Miasta oraz prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia

roczne/
konkurs ofert

95.000,00 zł

I kwartał 2020

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prowadzenie rehabilitacji leczniczej
i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin

roczne/
konkurs ofert

75.000,00 zł

II połowa lutego 2020 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prowadzenie zajęć rozwijających
i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami

roczne/
konkurs ofert

30.000,00 zł

II połowa kwietnia 2020 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wspieranie osób niesłyszących
w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego

wieloletnie/ konkurs na lata 2021-2023

50.000,00 zł rocznie (

do 150.000,00 zł łącznie z budżetu w latach 2021-2023)

II połowa listopada 2020 r.

 

 

WZiSS UMŁ/MOPS
w Łodzi

Organizowanie programów wspierających
z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych
w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

roczne/
konkurs ofert

5.100,00 zł

 28.11.2019 r.

WZiSS UMŁ/MOPS
w Łodzi

Organizowanie
i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji

wieloletnie/
konkurs ofert

70.000,00 zł

I kwartał 2020 r.

WZiSS UMŁ/MOPS
w Łodzi

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

wieloletnie/
konkurs ofert

603.976,00 zł

28.11.2019 r.

WZiSS UMŁ/MOPS
w Łodzi

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

wieloletnie/
konkurs ofert

420.000,00 zł

   28.11.2019 r.

WZiSS UMŁ/MOPS
w Łodzi

Prowadzenie mieszkań chronionych różnego typu

wieloletnie/
konkurs ofert

500.000,00 zł

   28.11.2019 r.

WZiSS UMŁ/MOPS
w Łodzi

Prowadzenie dwóch niepublicznych DPS-ów

wieloletnie/
konkurs ofert – DPS dla 100 osób.

roczne/otwarty konkurs ofert – DPS dla mężczyzn

4.382.896,00 zł (kwota łączna)

28.11.2019 r.

WZiSS UMŁ/MOPS
w Łodzi

Prowadzenie dwóch klubów samopomocy

wieloletnie/
konkurs ofert

336.480,00 zł (560,80 zł miesięcznie
na uczestnika klubu)

28.11.2019 r.

 

 

Wydział Kultury

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

roczne/

wieloletnie

2.078.000,00 zł

grudzień
2019 r.

Wydział Kultury

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2019 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

roczne/
konkurs ofert

60.000,00 zł

styczeń
2020 r.

Wydział Kultury

Rezydencje artystyczne w Łodzi. Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

roczne/
konkurs ofert

50.000,00 zł

luty
2020 r.

Wydział Kultury

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2019 r.

 

roczne/
konkurs ofert

120.000,00 zł

luty/marzec 2020 r.

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Konkurs dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania.

roczne/
konkurs ofert

43.358 zł.

lipiec

 

 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Fundusz Wkładów Własnych

roczne/
konkurs ofert

300.000 zł

I kwartał
2020 r.

Miejski Program Mikrograntów

roczne/
konkurs ofert

200.000 zł

I kwartał
2020 r.

Panel obywatelski

roczne/
konkurs ofert

163.800

grudzień 2019

 

 

Biuro Rozwoju

Gospodarczego

i Współpracy

Międzynarodowej

Otwarty konkurs w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi

wieloletnie/
konkurs ofert

310.000 zł

styczeń 2020

Biuro ds. Rewitalizacji

 

Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168

wieloletnie/
konkurs ofert

 

130.000 zł  

 

 styczeń 2020

 

 

Kontakt