Łódzkie Centrum Obywatelskie

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Miasto Łódź regularnie przekazuje środki na prowadzenie ośrodka wspierającego łódzkie organizacje pozarządowe. Takim miejscem jest Łódzkie Centrum Obywatelskie, którego prowadzenie w latach 2017/18 zlecone zostało Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” i Fundacji FERSO. W takim miejscu można uzyskać poradę z różnych sfer działalności NGO (np. pisania projektów, księgowości, rozliczenia dotacji), wynająć salę na spotkania czy skorzystać z biblioteki pozarządowej. 

Łódzkie Centrum Obywatelskie powstało specjalnie stworzone z myślą o łódzkim III sektorze i jego działaczach. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z działaniami na rzecz społeczeństwa i dla tych bardziej doświadczonych. To miejsce, gdzie Ci którzy już mają trochę doświadczenia – mogą i chcą dzielić się tym z innymi.

Łódzkie Centrum Obywatelskie pomaga organizacjom w tym, co często powoduje niechęć do działania (brak pewnej konkretnej wiedzy, braki lokalowe, braki sprzętowe, doradztwo specjalistyczne, współpraca z administracją publiczną).

W ramach ŁCO będzie można skorzystać z następujących usług:

 • szkolenia (z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowości, działalności KDO itp.
 • indywidualne usługi doradcze (z zakresu ekonomizacji działań ngo, prawnych aspektów funkcjonowania, przygotowywania ofert, księgowości i innych, w szczególności dla nowopowstałych lub niedoświadczonych organizacji pozarządowych)
 • warsztaty tematyczne i spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi
 • działania integracyjne dla III sektora,
 • wsparcie techniczne dla organizacji (udostępnianie Sali na działalność statutową oraz zagwarantowanie dostępu do stanowiska ze sprzętem komputerowym).
 • dostęp do biblioteki pozarządowej

Informacje o wydarzeniach organizowanych przez ŁCO znajdziecie Państwo w naszym kalendarzu lub na stronach www.opus.org.pl i www.ferso.org

Kontakt:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
90-135 Łódź, Narutowicza 8/10
tel.  (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
90-558 Łódź, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
tel. 516 089 392

 

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.