Polityka lokalowa dla NGO

Najem lokali dla NGO

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Łodzi mogą występować o najem lokali będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi.

Organizacje mogą występować o najem lokalu w trybie przetargu na wysokość stawki czynszu. Przetargi organizowane w formie ustnej lub pisemnej i ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich - http://zlm.lodz.pl/przetargi/

Na podstawie Zarządzenia nr 3270/VII/16 PMŁ z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, organizacje pozarządowe mają również prawo wnioskować o wyłączenie danego lokalu z przetargu. Wyłączenie może nastąpić 7 dni kalendarzowych przed przetargiem, gdy wniosek podmiotu w tej sprawie wpłynie do organizatora przetargu co najmniej na 9 dni roboczych przed przetargiem.

Lokale mogą być też wynajmowane organizacjom z pominięciem przetargu. Najem lokalu w trybie bezprzetargowym. Wśród dostępnych w tej formie propozycji znajdują się lokale, które dwukrotnie bezskutecznie wystawiane były do przetargów.

Stawka czynszu zależeć będzie od obszaru działalności organizacji pozarządowej. Organizacje działające w obszarze pożytku publicznego i w zakresie zadań określonych w Politykach Miejskich kwalifikowane będą do kat. III ze stawką czynszu 5,28 zł/m2 (w II, III, IV sferze). Zaliczane do tej kategorii będą mogły być również organizacje prowadzące dział. gospodarczą jako pomocniczą w stosunku do dział. statutowej (jej prowadzenie nie może przekraczać 35% powierzchni lokalu).

Organizacje, które do tej kategorii się nie kwalifikują (np. organizacje hobbystyczne, wyznaniowe) przyporządkowane będą do kat. I jako podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w danym lokalu (tutaj stawki czynszu w strefach I-IV kształtują się w przedziale 9,10 zł/m2 – 6,90 zł/m2).

Gdzie znaleźć bazę dostępnych lokali?

Wykaz dostępnych lokali użytkowych, które można wynająć w trybie bezprzetargowym dostępny jest w Zarządzie Lokali Miejskich, w siedzibie Wydziału Lokali Użytkowych ZLM, ul. Wysoka 44 (I piętro) – tel. (42) 207 15 04 bądź na stronie http://www.zlm.lodz.pl/lokalebp/

Do wniosku o wynajęcie konkretnego lokalu użytkowego dołączyć należy:

- statut organizacji,

- aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku posiadania w najmie innych lokali użytkowych, stanowiących zasób Gminy, prosimy o przedłożenie zaświadczenia o braku zaległości czynszowych, uzyskanego do Wynajmującego

Pobierz wniosek o najem lokalu w trybie bezprzetargowym >>>

Przypominamy również, iż każda organizacja, działająca w obszarze pożytku publicznego i wpisująca się w politykę Miasta, może ubiegać się o preferencyjną stawkę czynszu (obniżenie stawki czynszu do 50%) (więcej informacji w zakładce najem na preferencyjnych warunkach)

Ważne akty prawne:

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.