Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 przy ul. Łucji 12/16
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 659-40-44
data złożenia oferty/aktualizacja: 14.09.2018
Przedszkole Miejskie nr 40 przy ul. Uroczysko 17 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: OPIEKUN MEDYCZNY lub PIELĘGNIARKA (do opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę)
kontakt: 42 684-65-59
data złożenia oferty/aktualizacja: 10.09.2018
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: 1 października 2018 r. - zastępstwo
stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY
wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu lub cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 635-17-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 10.09.2018
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 przy al. Pierwszej Dywizji 16/18 w Łodzi
zatrudni od: od zaraz - umowa na okres próbny - 3 miesiące, docelowo czas nieokreślony
stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: etat - 40 godzin tygodniowo, praca na dwie zmiany - wg grafiku
aplikacje/CV:
kontakt: 42 657-16-53
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.09.2018

Praca dla nauczycieli

Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: 13 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sekretariat@liceummundurowe.pl
kontakt: 42 681-21-11 lub 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.09.2018
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie (gm. Nowosolna)
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat (6 godzin w przedszkolu, 2 - na przygotowanie do pracy)
aplikacje/CV: rekrutacja@ekoludek.com.pl
kontakt: 505-102-604
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.09.2018
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie (gm. Nowosolna)
przedmiot: DYREKTOR DYDAKTYCZNY (wymagane: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą)
aplikacje/CV: rekrutacja@ekoludek.com.pl
kontakt: 505-102-604
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.09.2018
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2018 r.
przedmiot: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - nauczyciel wspomagający
wymiar zatrudnienia: 20-25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sekretariat@smartschool.lodz.pl
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.08.2018
Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Kasprzaka 66a w Łodzi
zatrudni od: września 2018 r. na umowę o pracę
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: należy osobiście dostarczyć CV do Przedszkola - ul. Kasprzaka 66a
kontakt: 42 655 - 02 -13
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.08.2018
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.