Nabór do żłobków

Informacja o naborze

Szanowni Państwo,
        Informujemy, że w kwietniu 2018 r. rozpoczyna się nabór dzieci do  wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice zamieszkują  na terenie  miasta  Łodzi  i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka  od  września 2018 r.
„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu  będzie można składać osobiście w wybranych przez siebie maksymalnie  3 placówkach  od dnia 3 do dnia 30 kwietnia 2018 r, w poniedziałki w godz. 9.30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.
W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów,  „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie uwzględniana jako ostatnia   przy naborze. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.   
Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.
W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się osobiście do kierownika żłobka po 31 maja 2018 r.
Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.


 Karta zgłoszenia dziecka do żłobka  do pobrania - poniżej .


1.    Dzieci urodzone w 2015 r nie uczestniczą  w naborze na wrzesień 2018 r, ze względu  na osiągnięcie w 2018 r. wieku przedszkolnego.


2.    Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka”  podpisują oboje  rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności  informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka”  ze stanem faktycznym.


3.    Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci,  wg kolejności:  

             
a)    rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny ”w przypadku, gdy pracują lub uczą się,


b)    matek lub ojców pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym, samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru. Rodzic samotnie wychowujący dziecko to rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację  w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,


c)    rodziców/opiekunów pracujących lub/ i uczących się w trybie dziennym z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru,


d)    matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień      niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru.                        


4.    Po zakończeniu  okresu składania „Kart  zgłoszenia dziecka do żłobka”  , kierownik  żłobka organizuje prace  Zespołu ds. naboru, w skład którego wchodzą:  kierownik żłobka, osoba zastępująca kierownika, opiekun  z każdej  grupy,  do której planowany jest nabór.


5.    Pierwszym etapem pracy ww. zespołu jest określenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych grupach po uwzględnieniu dzieci pozostających w placówce  na kolejny rok,  a następnie sporządzenie protokołu dotyczącego:               

a) składu zespołu ds. naboru,          

b) liczby kart złożonych przez rodziców/opiekunów,

c) liczby kart, które spełniają  kryteria pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka zgodnie z  pkt. 3.


6.    Jeżeli liczba „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających warunki pierwszeństwa jest większa od liczby miejsc w placówce to wówczas  przy przyjęciu dodatkowo jest uwzględniana sytuacja, w której:


a)    rodzeństwo  aktualnie  uczęszcza bądź uczęszczało do danego żłobka,


b)    rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka,


c)    miejsce zamieszkania dziecka jest w pobliżu żłobka,


d)    miejsce pracy rodziców/opiekunów jest w pobliżu żłobka,


e)    występuje niepełnosprawność rodzeństwa dziecka zgłoszonego do placówki.

7.    Jeśli po 2 etapowej analizie nadal jest więcej „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających te same warunki niż liczba wolnych miejsc wówczas zespół ds. naboru przystępuje do losowania kart na następujących zasadach:


         a)   każda z „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” podlegająca losowaniu  otrzymuje indywidualny numer,


         b)   sporządzane są losy odpowiadające numerom „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka”


         c)  członkowie zespołu ds. naboru losują liczbę losów odpowiadającą liczbie pozostałych wolnych  miejsc w placówce.


         d)   następnie nazwiska i imiona dzieci zostają wpisane na wstępną listę dzieci przyjętych.


8.    Następnie zespół ds. naboru  określa  wstępną listę dzieci  przyjętych i wstępną listę rezerwową,  które są  weryfikowane z listami  ze wszystkich placówek MZŻ. Jeżeli po ogólnej weryfikacji zostaną wolne miejsca lista dzieci przyjętych do żłobka uzupełniana jest wg  zasad określonych w pkt 7.


9.    Z przeprowadzonego losowania kandydatów do żłobka, zespół ds. naboru sporządza protokół.


10.     Po zakończeniu prac  związanych z naborem, zespół ds. naboru przestaje działać.


11.     W wyjątkowych sytuacjach,  w trybie pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szczególne np. śmierć jednego rodziców/opiekunów, pobyt w szpitalu jednego z rodziców/opiekunów itp.


12.     W sytuacji, podjęcia decyzji o oczekiwaniu na wolne miejsce w danej placówce rodzic/opiekun  ustala z kierownikiem żłobka sposób potwierdzania tego faktu.


13.     Rodzice/opiekunowie, których dzieci są na liście przyjętych do żłobka zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy w terminie określonym przez kierownika żłobka.


14.     W przypadku niezgłoszenia się dziecka do żłobka w ciągu 3 dni od ustalonego w umowie terminu i braku informacji od rodzica/opiekuna, kierownik uznaje zgłoszenie dziecka za nieaktualne,  a umowę   za nieobowiązującą, a na jego miejsce zostaje przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami

Kontakt