Ferie 2019

W okresie ferii zimowych od 11 do 22 lutego 2019 roku Miasto Łódź będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii w 46 szkołach lub placówkach oświatowych.

Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach 7 – 17

Organizatorzy wypoczynku - Szkoły pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia.

Rekrutacja prowadzona jest indywidualnie przez każdą placówkę.

Wykaz organizatorów wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych od 11 do 22 lutego 2019 roku.Ferie 2019 w Łodzi - sprawdź, gdzie organizowane są półkolonie:

Nazwa Placówki adres Telefon Liczba miejsc Dzielnica
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 Ul. Sopocka 3/5 42 684 24 87 45 Górna
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 70 Ul. Rewolucji 1905 r. 22 42 632 66 51 60 Śródmieście
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 79 Ul. Pomorska 138 42 678 60 70 30 Śródmieście
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 111 Ul. Jaracza 44/46 42 633 12 56 60 Śródmieście
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 175 Ul. Pomorska 27 42 632 72 27 30 Śródmieście
Pokaż na mapie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 Ul. Tkacka 34/36 42 678 93 23 25 Śródmieście
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Kusocińskiego 116 42 686 75 04 60 Polesie
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Balonowa 1 42 686 47 89 30 Polesie
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 36 Ul. Więckowskiego 35 42 630 29 00 60 Polesie
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 41 Ul. Rajdowa 18 42 686 48 60 30 Polesie
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 44 Ul. Kusocińskiego 100 42 486 48 89 30 Polesie
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 137 Ul. Florecistów 3b 42 686 94 33 30 Polesie
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 152 Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 42 637 56 94 60 Polesie
Pokaż na mapie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Ul. Krzemieniecka 24a 42 686 78 66 30 Polesie
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 Ul. Karolewska 30/34 42 635 17 80 20 Polesie
Pokaż na mapie
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 Ul. Olimpijska 9 42 687 04 85 60 Polesie
Pokaż na mapie
Pałac Młodzieży Al. Wyszyńskiego 86 42 686 34 45 75 Polesie
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 12 Ul. Jurczyńskiego 1/3 42 672 94 27 45 Widzew
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 33 Ul. Lermontowa 7 42 672 70 95 60 Widzew
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 34 Ul. Ćwiklińskiej 9 42 673 01 15 60 Widzew
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.