Cmentarze komunalneTrzema cmentarzami komunalnymi w Łodzi (Doły, Szczecińska, Zarzewska) administruje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Do podstawowych zadań ZZM jako administratora nekropolii należą:

- Udostępnianie miejsc grzebalnych niezależnie od wyznania i światopoglądu oraz umożliwienie organizowania ceremoniałów pogrzebowych z tym związanych,
- Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi w części świadczonej na administrowanych cmentarzach,
- Stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakowych warunków przy grzebaniu zmarłych,
- Prowadzenie ksiąg cmentarnych,
- Właściwe zagospodarowywanie i eksploatacja pól grzebalnych,
- Kopanie i zasypywanie dołów grzebalnych,
- Ekshumacje,
- Należyte utrzymanie cmentarzy pod względem czystości i porządku,
- Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli,
- Utrzymanie zieleni.

Sprawy do załatwienia

Kontakt