Cmentarze komunalneSposób załatwienia sprawy:

1. Okazanie przez osobę uprawnioną do pochowania  lub upoważnioną firmę pogrzebową oryginału karty zgonu z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

2. Wskazanie grobu, do którego ma uprawnienie osoba zgłaszająca pogrzeb lub ustalenie nowego miejsca pochówku, zaproponowanego przez administrację cmentarza (w przypadku braku grobu w dyspozycji rodziny zmarłego).

3. Ustalenie rodzaju grobu (ziemny, murowany, urnowy, kolumbarium itp.), rodzaju obrządku (pogrzeb świecki lub z liturgią danego wyznania), wynajęcie kaplicy i ustalenie oprawy muzycznej ceremonii pogrzebowej oraz uzgodnienie daty (od poniedziałku do piątku) i godziny pogrzebu.

4. Uiszczenie opłaty za ustalony zakres usług wg obowiązującego cennika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Oryginał faktury otrzymuje rodzina zmarłego lub upoważniona firma pogrzebowa. Zapłata następuje gotówką. W przypadku grobu głębinowego w momencie uiszczania opłaty przyjmuje się kwotę jak za grób pojedynczy, a dopłata do grobu głębinowego (za miejsce i wykopanie) pobierana jest w ciągu 7 dni od daty wykonania pogrzebu.

5. Wydanie przez kancelarię tzw. zlecenia pochówku potwierdzające

W związku z deficytem wolnej powierzchni grzebalnej oraz w oparciu o ustawę z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.  687 ze zm.) ŁZUK przeznacza pod ponowny pochówek groby nie opłacone tzn., w których pochówek został dokonany przed ponad 20 laty i nie wniesiono opłaty prolongacyjnej.

Tzw. likwidacja grobów nie opłaconych prowadzona jest sukcesywnie w poszczególnych kwaterach cmentarzy Doły i Zarzew od 2000 r., na cmentarzu Szczecińska od roku 2011.

O fakcie likwidacji społeczeństwo informowane jest poprzez:

 • Ogłoszenia w prasie lokalnej
 • Wywieszanie ogłoszeń w poszczególnych kwaterach i innych miejscach na terenie nekropolii,
 • Rozkładanie kartek na poszczególnych grobach z prośbą o kontakt dysponentów  lub innych opiekunów grobu z kancelarią.

Po wstępnej kwalifikacji grobów na podstawie dokumentacji cmentarnej administrator dokonuje wizji lokalnej w terenie, sporządza materiał fotograficzny i protokolarną listę grobów ostatecznie zakwalifikowanych do likwidacji. W pierwszej kolejności w danej kwaterze likwidowane są groby nie posiadające nagrobków. W momencie likwidacji grobu z nagrobkami, zdemontowane elementy przechodzą na własność administratora jako mienie porzucone.

 1. Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.
 2. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie : od 1 kwietnia do 30 września od godz. 7 do 20, w pozostałych miesiącach od godz. 8 do 17.
 3. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w godz. 8 do 16 i udziela wszelkich informacji zainteresowanym.
 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i  szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
 5. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych. Za zorganizowanie grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.
 6. Niedozwolone jest spożywanie na terenie cmentarza alkoholu i środków odurzających, przebywanie w stanie nietrzeźwym oraz wprowadzanie zwierząt.
 7. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok określonych w art.10.Ust. z dn.31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. Nr 47, poz. 298 ). Śmieci, przekwitłe rośliny itp. należy wrzucać do pojemników lub odnieść na miejsce w tym celu przeznaczone.
 8. Sposób zagospodarowania cmentarza regulują odrębne przepisy zgodnie z nimi: ukształtowanie grobów indywidualnych, kwater zbiorowych, ustawienie nagrobków, pomników, tablic i innych oznak uczczenia zmarłych wymaga zgłoszenia do kancelarii cmentarza.
 9. Niedozwolone jest samowolne:
  - ustawianie ławek i utwardzanie przejść między grobami,
  - ustawianie, przestawianie lub wynoszenie z cmentarza jego urządzeń,
  - sadzenie drzew i krzewów lub ich usuwanie,
  - zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion i zniczy.
 10. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach ( art. 6 ust. 4, art. 7. ust 5 ) oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962 r. ( Dz. U. Nr  10 poz. 48 ze zm. – art. 5 ).
 11. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych oraz pozostałe firmy i osoby fizyczne świadczące inne usługi na terenie cmentarza mogą sprowadzać potrzebny im sprzęt i materiały. Powierzone prace mogą wykonywać tylko w dni robocze od godz. 8 do 15, po uzyskaniu zezwolenia kierownictwa cmentarza, wniesieniu stosownych opłat oraz zgłoszeniu zakresu, daty i miejsca wykonania tych usług.
 12. Dopuszcza się wjazd samochodami na teren cmentarza duchownych oraz innych osób organizujących oprawę ceremonii pogrzebowej.
 13. W uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu się do kancelarii cmentarza i uiszczeniu stosownej opłaty, dopuszcza się wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi.
 14. Dopuszcza się wjazd pojazdów należących do Zarządu Zieleni Miejskiej  oraz pojazdów należących do pracowników ZZM, pełniących aktualnie obowiązki służbowe na terenie cmentarza. Pojazdy te powinny być oznaczone specjalnymi identyfikatorami. 

Zarząd Zieleni Miejskiej pobiera opłaty za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Łodzi.

Opłaty za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi (w złotych w wartości netto) 

L.p. Wyszczególnienie

Cmentarz Doły

Cmentarz Zarzew

Cmentarz Szczecińska

1 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny  
a jednomiejscowy 590 590 460
b dwumiejscowy w kierunku pionowym 890 890 690
c trzymiejscowy w kierunku pionowym 1220 1220 960
d dwumiejscowy w kierunku poziomym 1180 1180 955
e trzymiejscowy w kierunku poziomym 1760 1760 1370
f dziecięcy (od 1 roku do 6 lat) 280 280 220
g dla noworodka 140 140 125
h urnowy 350 350 250
2 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat w niszy urnowej 3110 - -
3 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany wielomiejscowy:  
a dwumiejscowy w kierunku pionowym 2095 2095 1610
b trzymiejscowy w kierunku pionowym 2885 2885 2220
c dwumiejscowy w kierunku poziomym 2885 2885 2220
d trzymiejscowy w kierunku poziomym 3590 3590 2760
4 Dopłata do miejsc grzebalnych
w przypadku, gdy usytuowane są przy głównych alejach cmentarnych
620 620 475
5 Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego 250 250 -
6 Opłata eksploatacyjna na 20 lat (pobierana przy pochówku
i ponownej opłacie za grób)
500 500 500
7 Opłata z tytułu każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza:  
a wózkiem 40 40 40
b samochodem osobowym 55 55 55
c samochodem osobowym z przyczepą 70 70 70
d samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 t 70 70 70
e samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 t do 3,0 t 175 175 175
f samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,0 t 225 225 225
8 Opłata za czynności kancelaryjne
i terenowe oraz wykorzystanie mienia komunalnego związane z:
     
  pochowaniem oraz dochowaniem do istniejącego grobu trumny ze zwłokami osoby dorosłej 210 210 210
  pochowaniem oraz dochowaniem urny
z prochami, trumny ze zwłokami noworodka,   dziecka do lat 6 lub ze szczątkami
105 105 105
  ekshumacją zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie 250 250 250
  ekshumacją urny z prochami ludzkimi, zwłok noworodka lub dziecka do lat 6 pochowanego w trumnie 150 150 150
9 Opłata za czynności administracyjne związane z przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub przekształcenie miejsca grzebalnego 15 15 15
10 Opłata za ponowne udostępnianie niszy urnowej na kolejne 20 lat 1110 - -

Uwaga:  

 1. Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846,960,1052,1206
 2. W przypadku wnoszenia opłat za ponowne udostępnianie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny (poz. 1 i poz. 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dysponującej grobem, dopuszcza się możliwość rozkładania należności na raty; maksymalny okres spłaty – 48 miesięcy. Niespłacenie pełnej wysokości rat w określonym terminie skutkuje przejęciem przez administratora cmentarza prawa do dysponowania miejscem grzebalnym od daty, w której rata winna być wpłacona. Wpłacone przez osobę dysponującą grobem dotychczasowe kwoty rat podlegają zwrotowi w wartości nominalnej.
 3. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Opłata za następne 20 lat naliczana jest od daty upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony.
 4. Opłatę za wydłużenie terminu zachowania miejsca grzebalnego w związku z dochowaniem do grobu albo do niszy w kolumbarium, ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było opłacone. Stawka opłaty za 1 rok stanowi 1/20 stawki za okres 20 lat (poz. 1 i 2).

Informacja dla osób dokonujących ponownej opłaty przelewem:

Przy wnoszeniu opłat związanych za przedłużaniem ważności zachowania grobu lub miejsca rezerwowego należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości 15,00 zł netto.

Na dokumencie przelewu muszą widnieć następujące dane: imię i nazwisko oraz dokładny adres dysponenta grobu, nazwa cmentarza i oznaczenie grobu w układzie: kwatera-rząd-nr grobu.

Nr konta:
GETIN Noble Bank SA VIII POK Łódź, Al. Piłsudskiego 6
13 1560 0013 2312 6179 3000 0011 

Łódź, Al. Palki 9; tel. (42) 678-60-27

Kancelaria czynna: - pn., śr., czw., pt. w godz. 8:00-16:00; - wt. 8:00-17:00 (01.04-30.09), 8:00-16:00 (01.10-31.03)

Godziny otwarcia cmentarza: - 7:00-20:00 (01.04-30.09); - 8:00-17:00 (01.10-31.03)

Cmentarz komunalny Doły zlokalizowany jest w kompleksie nekropolii usytuowanych na terenie dawnej wsi Doły. Pod koniec XIX w. wraz z rosnącymi potrzebami szybko rozwijającej się Łodzi wyznaczono tu właśnie, na obrzeżach miasta, nowe tereny grzebalne. Plan nekropolii sporządził inżynier Ignacy Stebelski. Cmentarz z założenia był wielowyznaniowy. Począwszy od 1902 r. organizowano tu pochówki katolików, protestantów, prawosławnych, baptystów, mariawitów oraz zmarłych nie identyfikujących się z żadnym wyznaniem. W okresie powojennym na części komunalnej grzebani byli przede wszystkim działacze socjalistyczni i komunistyczni.

Aktualnie na zespół  cmentarzy Doły składają się:

• Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wincenta,
• Cmentarz Komunalny,
• Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego,
• Cmentarz Prawosławny pw. św. Aleksandra Newskiego,
• Cmentarz Kościoła Chrześcijan Baptystów,
• Cmentarz Kościoła Zielonoświątkowego,
• Cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Cmentarz Komunalny zajmuje powierzchnię 12,08 ha, w tym:

• część A 9,85 ha
• część B 2,23 ha

Cmentarz dysponuje niewielką ilością nowych miejsc grzebalnych oraz miejscami pozyskiwanymi w wyniku przekazania pod nowy pochówek grobów nie opłaconych.

W Alei Zasłużonych oraz w innych kwaterach cmentarnych znaleźli  miejsce wiecznego spoczynku następujący znani Łodzianie (wg kolejności alfabetycznej):

Andrzejewska Jadwiga – aktorka, kw. XXVIII,
Bacewicz Kiejstut – muzyk, kw. XI,
Baranowski Julian – kustosz, kw. XI,
Bąk Janusz – nauczyciel, wychowawca młodzieży, XVIII
Bednarz Aleksander – aktor, kw. XI,
Benoit Ludwik – aktor, kw. XI,
Bierezin Jacek – poeta, kw. XI,
Borkowski Janusz – prawnik, kw. XI,
Bytomska Włada –  prządka, bojowniczka KPP, kw. VII,
Dejmek Kazimierz – reżyser, kw. XVI,
Engel Samuel – żołnierz powstania śląskiego, kw. VII,
Gryń Wirgiliusz – aktor, kw. XXXII,
Glinkowski Marian – reżyser, kw. XI,
Harnam Szymon – działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, kw. VII,
Has Wojciech Jerzy – reżyser, kw. XI,
Jezierski Leszek – piłkarz, trener piłki nożnej, kw. XI
Kardaszewski Bolesław – architekt, kw. XI,
Kern Andrzej Piotr – adwokat, kw. XXVIII,
Klatkowa Halina – geomorfolog, kw. III,
Kluba Henryk – reżyser, kw. XI,
Kotełko Krystyna - mikrobiolog, kw. XXVIII,
Krygier Stefan – artysta malarz, kw. XI,
Krzywicki Piotr – polityk, prawnik, kw. XVIII,
Machejko Wiesław – dziennikarz, kw. XXVIII,
Mec Bogusław – piosenkarz, kw. XVIII,
May – Czyżowska Teresa – śpiewaczka operowa, kw. XI,
Minich Marian – historyk sztuki, kw. VII,
Ochocki Adam – dziennikarz, kw. XXVIII,
Olszewska-Leonkiewicz Maria – trenerka jazdy figurowej na lodzie, kw. XV,
Palka Grzegorz – pierwszy prezydent Łodzi w III RP, kw. XXVIII,
Rosset Edward – demograf i statystyk, kw. IX,
Różycki Piotr – dziennikarz, kw. XXVIII,
Safrin Horacy – poeta, satyryk, kw. VII,
Scheur Jerzy – działacz opozycji antykomunistycznej, kw. XI
Sochnacki Bogusław – aktor, kw. XI,
Szpunar Adam – prawnik, kw. XI,
Szustrowa Jadwiga – lekarz, kw. VII,
Terlecki Andrzej  - działacz opozycji antykomunistycznej, kw. XVIII,
Timofiejew Grzegorz – poeta, kw. VII,
Wielechowski Paweł – działacz opozycji antykomunistycznej, kw. XVIII,
Władyka Zbigniew – rzeźbiarz, kw. XI,
Włodkowski Juliusz - dziennikarz, kw. IX,
Wojciechowski Ryszard – działacz solidarnościowy, kw. XVIII,
Wujek Jakub – architekt, kw. XVIII.

Łódź ul. Przybyszewskiego 325; tel. (42) 649-17-62; e-mail: ckzarzew@zzm.lodz.pl

Kancelaria czynna: - pn., śr., czw., pt. w godz. 8:00-16:00, wt. 8:00-17:00 (01.04-30.09), 8:00-16:00 (01.10-31.03).

Godziny otwarcia cmentarza: - 7:00-20:00 (01.04-30.09), 8:00-17:00 (01.10-31.03).

Cmentarz założony został w 1975 r. i graniczy bezpośrednio z cmentarzem rzymskokatolickim pw. św. Anny. Powierzchnia ewidencyjna obejmuje obszar 11,39 ha. Aktualnie cmentarz posiada jedynie miejsca grzebalne pozyskiwane w wyniku przekazania pod ponowny pochówek grobów nie opłaconych.

Łódź ul. Hodowlana 28/30; tel. (42) 655-82-67; e-mail: ckszczecinska@zzm.lodz.pl

Kancelaria czynna: - pn., śr., czw., pt. w godz. 8:00-16:00; wt. 8:00-17:00 (01.04-30.09), 8:00-16:00 (01.10-31.03).

Godziny otwarcia cmentarza: - 7:00-20:00 (01.04-30.09), 8:00-17:00 (01.10-31.03).

Cmentarz Komunalny Szczecińska zlokalizowany jest w pobliżu istniejącego od lat cmentarza rzymskokatolickiego pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Powierzchnia ewidencyjna nekropolii wynosi: 5,59 ha. Pierwsze pochówki odbyły się w 1988 r.

Obecnie dokonywane są jedynie dochowania do grobów głębinowych, pochowania w rezerwach oraz w miejscach pozyskanych w wyniku udostępnienia grobów nieopłaconych.

Sposób załatwienia sprawy:

W celu pochowania dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, należy przedstawić w kancelarii cmentarza następujące dokumenty:

1. Oryginał karty zgonu (nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu)

2. Akt urodzenia (jeśli został sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego)

Po przedstawieniu w/w dokumentów przyjęcie pochówku odbywa się analogicznie jak w przypadku osoby zmarłej żywo urodzonej.
 
go przyjęcie do wykonania pochówku na danym cmentarzu.

Ekshumacja zwłok lub szczątków może nastąpić na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub zgodnie z decyzją sadu lub prokuratora.

Przez osobę uprawnioną do ekshumacji zwłok należy rozumieć osoby wymienione w Art. 10 ust. 1 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Osoby te mogą wykonywać swoje uprawnienia w kolejności zgodnie z zapisami w/w ustawy, chyba że osoba której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze, przedstawi oświadczenie o braku sprzeciwu lub prawomocne orzeczenie  Sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną.

W celu przeprowadzenia ekshumacji należy:

1. Uzyskać zaświadczenie zarządcy właściwego cmentarza o wyrażeniu zgody na ekshumację zwłok lub szczątków.

2. Uzyskać zaświadczenie zarządcy cmentarza o wyrażeniu zgody na pochowanie ekshumowanych zwłok lub szczątków ludzkich.

3. Wystąpić do właściwego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji. Do wniosku należy załączyć w/w zaświadczenia.

4. Wybrać firmę pogrzebową, która dokona przewozu zwłok po ekshumacji w nowe miejsce pochówku. Należy zakupić skrzynię ekshumacyjną szczelnie wybitą blachą (ekshumacja przed upływem 20 lat) lub nową trumnę (ekshumacja po okresie demineralizacji).

5. Ustalić z zarządcą cmentarza datę przeprowadzenia ekshumacji oraz datę nowego pochówku.

Ekshumacje przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych od 16 października do 15 kwietnia.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.  W przypadku braku, gdy w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon nie jest określona przyczyna zgonu, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie w/w choroby jako przyczyny zgonu.

Sposób załatwienia sprawy:

W celu rozłożenia ponownej opłaty na raty należy złożyć w kancelarii właściwego cmentarza pisemny wniosek zawierający następujące dane:

1. Imię i nazwisko dysponenta grobu,

2. Dokładny adres zamieszkania,

3. Numer telefonu,

4. Seria, numer, kto wydał dowód osobisty, nr PESEL

5. Dokładny nr grobu i nazwę cmentarza, na którym się znajduje,

6. Informacje dotyczące aktualnej sytuacji bytowej,

7. Informacje aktualnej sytuacji materialnej,

8. Dokumenty (kserokopie) potwierdzające sytuację materialną (miesięczny dochód netto- średnia z trzech miesięcy),

9. Propozycję okresu dokonywania wpłat ratalnych (miesięcznie lub kwartalnie)

10. Propozycja ilości rat.

Po rozpatrzeniu wniosku przez administratora cmentarza (w oparciu o przyjęte zasady rozkładania ponownej opłaty za grób) zostaje sporządzona umowa cywilnoprawna.

Sposób załatwienia sprawy:

W celu pochowania zmarłego, którego zwłoki lub prochy sprowadzane są zza granicy należy w kancelarii cmentarza przedstawić następujące dokumenty:

1. Oryginał lub odpis aktu zgonu poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza przysięgłego.

2. Tłumaczenie aktu zgonu poświadczone za zgodność z oryginałem przez tłumacza przysięgłego.

3. Świadectwo kremacji – oryginał lub tłumaczenie (w przypadku kremacji za granicą).

4. Kopia zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami zza granicy wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi (za pośrednictwem wydziału Spraw Społecznych UMŁ)

Po przedstawieniu w/w dokumentów przyjęcie pochówku odbywa się analogicznie jak w przypadku osoby zmarłej na terenie kraju.

Sposób załatwienia sprawy:

W celu dokonania ponownej opłaty za grób należy okazać:

1. Dokument zlecenia pochówku lub dowód opłaty za miejsce grzebalne (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku dysponent grobu proszony jest o poświadczenie pisemne tego faktu).

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej.

Wpłaty dokonuje się gotówką lub przelewem na następujące konto Zarządu Zieleni Miejskiej: GETIN Noble Bank SA VIII POK Łódź, Al. Piłsudskiego 6,  Nr  13 1560 0013 2312 6179 3000 0011.

Na dokumencie przelewu muszą widnieć następujące dane: imię i nazwisko dysponenta, dokładny adres, nazwa cmentarza i oznaczenie grobu w układzie: kwatera-rząd-nr grobu.

Trzema cmentarzami komunalnymi w Łodzi (Doły, Szczecińska, Zarzewska) administruje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Do podstawowych zadań ZZM jako administratora nekropolii należą:

- Udostępnianie miejsc grzebalnych niezależnie od wyznania i światopoglądu oraz umożliwienie organizowania ceremoniałów pogrzebowych z tym związanych,
- Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi w części świadczonej na administrowanych cmentarzach,
- Stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakowych warunków przy grzebaniu zmarłych,
- Prowadzenie ksiąg cmentarnych,
- Właściwe zagospodarowywanie i eksploatacja pól grzebalnych,
- Kopanie i zasypywanie dołów grzebalnych,
- Ekshumacje,
- Należyte utrzymanie cmentarzy pod względem czystości i porządku,
- Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli,
- Utrzymanie zieleni.

Sprawy do załatwienia

Kontakt