REGULAMIN WYDAWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI BIURA PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW URZĘDU MIASTA ŁODZI (aktualizacja:13/02/2019)

Materiałami promocyjnymi określa się wydawnictwa drukowane (albumy, foldery ulotki, broszury, informatory itp.), multimedialne o treści promującej walory turystyczne, kulturowe, kulturalne oraz akcesoria (koszulki, kubki, długopisy, smyczki, maskotki itp.) opatrzone herbem miasta Łodzi, napisem „Łódź” i/lub logo miasta Łodzi finansowane ze środków uchwalonych przez Radę Miejską w Łodzi na dany rok budżetowy, a zaplanowanych w budżecie Biura Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

Ustala się następujący tryb gospodarowania materiałami promocyjnymi:

 1. Dysponentem materiałów promocyjnych jest Biuro Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta UMŁ, zwane dalej Biurem (w skrócie BPM).
 2.  Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie wyłącznie organizacjom non – profit, organizacjom pozarządowym oraz pożytku publicznego, będącym organizatorami projektów miejskich, krajowych i międzynarodowych, mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Łodzi (zwanych dalej projektami). Projekty spełniające ww. kryteria, realizowane przez podmioty niewymienione powyżej, będą rozpatrywane indywidualnie.
 3.  Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim do dyspozycji Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezydentów Miasta Łodzi, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, na potrzeby reprezentacji i promocji Miasta Łodzi, a także do dyspozycji  organizatorów przedsięwzięć o charakterze promocyjnym.
 4.  Materiałów promocyjnych nie wydaje się w celach komercyjnych.
 5.  Materiały będą przekazywane na podstawie wniosku o wydanie materiałów promocyjnych (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Polecenia), który należy opatrzyć pieczątką lub podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.
 6.  Przedmiotowy wniosek nie dotyczy Prezydenta Miasta Łodzi, wiceprezydentów miasta Łodzi oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, którzy w ramach pełnionych obowiązków, będą promować i reprezentować Łódź na zewnątrz.
 7.  Formularz wniosku o wydanie materiałów promocyjnych dostępny jest na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl .
 8.  Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, złożone na formularzu oraz wypełnione we wszystkich punktach. Pozostałe pisma nie będą rozpatrywane.
 9.  Wnioski należy składać w sekretariacie Biura, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, pok. 126A (tel: 42 272-65-55) lub w formie elektronicznej na adres promocja@uml.lodz.pl .
 10.  Wnioski rozpatruje Kierownik Oddziału Promocji Miasta lub upoważniony przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Biura pracownik Biura w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Każdy wniosek wymaga  akceptacji Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Biura.
 11. Informację o decyzji dotyczącej przyznania materiałów można uzyskać pod numerem telefonu: 42 638 44 78.
 12.  Materiały promocyjne wydawane są wyłącznie we wtorki i czwartki w uzgodnionych wcześniej godzinach w pomieszczeniu przy ul. Piotrkowskiej 86 (lewa oficyna).
 13.  Fakt wydawania materiałów promocyjnych odnotowywany jest każdorazowo w prowadzonej w tym celu przez Biuro ewidencji.
 14.  Wnioskodawca przedstawi pisemne sprawozdanie i dokumentację fotograficzną wykorzystania materiałów promocyjnych w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia projektu. Sprawozdanie należy składać w sekretariacie Biura, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, pok. 126A lub w formie elektronicznej na adres promocja@uml.lodz.pl .
 15. Niedopełnienie obowiązku złożenia pisemnego sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną wykorzystania materiałów promocyjnych w ciągu 30 dni od daty zakończenia projektu, skutkuje brakiem pozytywnej decyzji przy następnym wniosku.
 16. Z obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w pkt.14, wyłączony jest Prezydent Miasta Łodzi, Wiceprezydenci oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, którzy w ramach pełnionych obowiązków, będą promować i reprezentować Łódź na zewnątrz.
 17. W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż zamawiana, jak również mogą być dokonane zmiany dotyczące ich rodzaju.
 18. Biuro nie prowadzi wysyłki materiałów promocyjnych, w związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o ich przesłanie nie będą rozpatrywane.

Materiały będą wydawane wyłącznie we wtorki i czwartki
w uzgodnionych wcześniej godzinach (tel. 42 638 44 78)
w Biurze Promocji i Nowych Mediów,
ul. Piotrkowska 86 (lewa oficyna).

Wydawanie materiałów

Materiały będą wydawane wyłącznie we wtorki i czwartki
w uzgodnionych wcześniej godzinach (tel. 42 638 44 78)
w Biurze Promocji i Nowych Mediów,
ul. Piotrkowska 86 (lewa oficyna).

Wydawanie materiałów promocyjnych

Materiały promocyjne, informacyjne i poligraficzne Miasta przeznaczone są do dystrybucji wyłącznie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta Łodzi, realizującym projekty służące promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta, aktywizujące przestrzeń miejską, umacniające poczucie tożsamości lokalnej.

Materiały promocyjne, informacyjne i poligraficzne nie będą wydawane dla projektów komercyjnych i podmiotom działającym na rynku gospodarczym. Projekty realizowane przez podmioty niewymienione powyżej będą rozpatrywane indywidualnie.

Ilość materiałów jest przyznawana każdorazowo dla konkretnego projektu proporcjonalnie do zasobów magazynowych.

Kontakt