Społeczni Opiekunowie Zabytków

l.p.

Imię i nazwisko

Nr Zarządzenia

1.

 

Wiesław Kaczmarek

4127/IV/06

z 13.06.2006

2.

Jakub Polewski

2911/V/09

z 10.03.2009

3.

Jakub Tarka

2983/V/09

z 6.04.2009

4.

Jakub Zasina

4553/V/10

z 12.07.2010

5.

Mirosław Wojalski

4552/V/10

z 12.07.2010

6.

Adam Brajter

181/VI/11

z 14.02.2011

7.

Michał Chylak

182/VI/11

z 14.02.2011

8.

Mirosława

Firmowska-Milewska

183/VI/11

z 14.02.2011

9.

Agata Góra

184/VI/11

z 14.02.2011

10

Krzysztof Góra

185/VI/11

z 14.02.2011

11.

Jan Zienkiewicz

186/VI/11

z 14.02.2011

12.

Alicja Dobruchowska

655/VI/11

z 13.03.2011

13.

Mirosława Siedlanowska

656/VI/11

z 13.05.2011

14.

Marek Sobieszczański

657/VI/11

z 13.05.2011

15.

Urszula Ługowska

4636/VI/13

z 22.07.2013

16.

Radosław Wijata

4640/VI/13

z 22.07.2013

17.

Marek Szor

4639/VI/13

z 22.07.2013

18.

Marek Jurkiewicz

4635/VI/13

z 22.07.2013

19.

Maja Skowrońska

4638/VI/13

z 22.07.2013

20.

Bartłomiej Czyżewski

4634/VI/13

z 22.07.201

21.

Maciej Kronenberg

4803/VI/13

z 14.08.2013

 

22.

Niloufar Rahnema-Baj

4637/VI/13

z 22.07.2013

23.

Stowarzyszenie
„Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi”

397/VII/115

z 9.02.2015

24.

Katarzyna Titz

1277/VII/15

z 17.06.2015

25.

Justyna Brodzka

1276/VII/15

z 17.06.2015

26.

Jacek Bombolewski

7369/VII/17

z 6.12.2017

27.

Mieczysław Borkowski

7376/VII/17

z 6.12.2017

28.

Patrycja Czudak

7367/VII/17

z 6.12.2017

29.

Łukasz Gajzler

7377/VII/17

z 6.12.2017

30.

Iwona Jędrasik

7380/VII/17

z 6.12.2017

31.

Julian Jędrasik

7368/VII/17

z 6.12.2017

32.

Sylweriusz Kawczyński

7372/VII/17

z 6.12.2017

33.

Marta Kornberger

7379/VII/17

z 6.12.2017

34.

Anna Literacka

7373/VII/17

z 6.12.2017

35.

Agnieszka Łeń

7371/VII/17

z 6.12.2017

36.

Maria Nowakowska

7374/VII/17

z 6.12.2017

37.

Aleksandra Pacura

7370/VII/17

z 6.12.2017

38.

Piotr Tomczyk

7375/VII/17

z 6.12.2017

39.

Bolesław Wojciechowski

7378/VII/17

z 6.12.2017

40.

Adam Miziołek

8078/VII/18

z 22.03.2018

41

Bartosz Kępiński

8083/VII/18

z 22.03.2018

42.

Ewelina Górecka

 

8075/VII/18

z 22.03.2018

43.

Jakub Milczarek

 

8076/VII/18

z 22.03.2018

44.

Krzysztof Rojek

 

8081/VII/18

z 22.03.2018

45.

Monika Stusio

8077/VII/18

z 22.03.2018

46.

 

Wiktor Stusio

8080/VII/18

z 22.03.2018

47.

Olga Zuchora

 

8079/VII/18

z 22.03.2018

48.

 

Paulina Drezniak

 

8082/VII/18

z 22.03.2018

49.

Anna Wiktoria Stopczyk

8858/VII/18
z 6 lipca 2018 r.

 

 

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.