Społeczni Opiekunowie Zabytków

Kim jest społeczny opiekun zabytków i czym się zajmuje?

Społeczny opiekun zabytków:

 • podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o zabytkach,
 • współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Społeczni opiekunowie zabytków są ustanawiani i działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - art. 102 - 105 ww. ustawy. 

Społecznego opiekuna zabytków ustanawia starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata  na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Uzyskanie uprawnień społecznego opiekuna zabytków

Kandydaci na społecznych opiekunów zabytków kierują pisemne wystąpienie do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego  za przestępstwa popełnione umyślnie (niestarsze niż z ostatnich trzech miesięcy),
 • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy  w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • fotografia legitymacyjna.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje wniosek kandydata do Prezydenta Miasta Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ustanawia społecznego opiekuna zabytków w drodze zarządzenia i wpisuje go na listę społecznych opiekunów zabytków.

Osobie fizycznej wydawana jest legitymacja społecznego opiekuna zabytków.

Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości  prawnej wydawane jest zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

Wzory legitymacji, zaświadczenia oraz listy społecznych opiekunów zabytków zostały określone w Zarządzeniu Nr 985/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanawiania społecznych opiekunów zabytków.

Sprawy związane z przygotowaniem Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustanowienia Społecznego Opiekuna Zabytków, wydaniem legitymacji społecznego opiekuna zabytków lub zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków realizuje Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 113, tel. 42 638 43 33, 42 638 42 36.


Społeczni Opiekunowie Zabytków:

l.p.

Imię i nazwisko

Nr Zarządzenia

1.

 

Wiesław Kaczmarek

4127/IV/06

z 13.06.2006

2.

Jakub Polewski

2911/V/09

z 10.03.2009

3.

Jakub Tarka

2983/V/09

z 6.04.2009

4.

Jakub Zasina

4553/V/10

z 12.07.2010

5.

Mirosław Wojalski

4552/V/10

z 12.07.2010

6.

Adam Brajter

181/VI/11

z 14.02.2011

7.

Michał Chylak

182/VI/11

z 14.02.2011

8.

Mirosława

Firmowska-Milewska

183/VI/11

z 14.02.2011

9.

Agata Góra

184/VI/11

z 14.02.2011

10

Krzysztof Góra

185/VI/11

z 14.02.2011

11.

Jan Zienkiewicz

186/VI/11

z 14.02.2011

12.

Mirosława Siedlanowska

656/VI/11

z 13.05.2011

13.

Marek Sobieszczański

657/VI/11

z 13.05.2011

14.

Urszula Ługowska

4636/VI/13

z 22.07.2013

15.

Radosław Wijata

4640/VI/13

z 22.07.2013

16.

Marek Szor

4639/VI/13

z 22.07.2013

17.

Marek Jurkiewicz

4635/VI/13

z 22.07.2013

18.

Maja Skowrońska

4638/VI/13

z 22.07.2013

19.

Bartłomiej Czyżewski

4634/VI/13

z 22.07.201

20.

Maciej Kronenberg

4803/VI/13

z 14.08.2013

 

21.

Niloufar Rahnema-Baj

4637/VI/13

z 22.07.2013

22.

Stowarzyszenie
„Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi”

397/VII/115

z 9.02.2015

23.

Katarzyna Titz

1277/VII/15

z 17.06.2015

24.

Justyna Brodzka

1276/VII/15

z 17.06.2015

25.

Jacek Bombolewski

7369/VII/17

z 6.12.2017

26.

Mieczysław Borkowski

7376/VII/17

z 6.12.2017

27.

Patrycja Czudak

7367/VII/17

z 6.12.2017

28.

Łukasz Gajzler

7377/VII/17

z 6.12.2017

29.

Iwona Jędrasik

7380/VII/17

z 6.12.2017

30.

Julian Jędrasik

7368/VII/17

z 6.12.2017

31.

Sylweriusz Kawczyński

7372/VII/17

z 6.12.2017

32.

Marta Kornberger

7379/VII/17

z 6.12.2017

33.

Anna Literacka

7373/VII/17

z 6.12.2017

34.

Agnieszka Łeń

7371/VII/17

z 6.12.2017

35.

Maria Nowakowska

7374/VII/17

z 6.12.2017

36.

Aleksandra Pacura

7370/VII/17

z 6.12.2017

37.

Piotr Tomczyk

7375/VII/17

z 6.12.2017

38.

Bolesław Wojciechowski

7378/VII/17

z 6.12.2017

39.

Adam Miziołek

8078/VII/18

z 22.03.2018

40

Bartosz Kępiński

8083/VII/18

z 22.03.2018

41.

Ewelina Górecka

 

8075/VII/18

z 22.03.2018

42.

Jakub Milczarek

 

8076/VII/18

z 22.03.2018

43.

Krzysztof Rojek

 

8081/VII/18

z 22.03.2018

44.

Monika Stusio

8077/VII/18

z 22.03.2018

45.

 

Wiktor Stusio

8080/VII/18

z 22.03.2018

476

Olga Zuchora

 

8079/VII/18

z 22.03.2018

47.

 

Paulina Drezniak

 

8082/VII/18

z 22.03.2018

48.

Anna Wiktoria Stopczyk

8858/VII/18
z 6 lipca 2018 r.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.