Polityki sektorowe

Urząd Miasta Łodzi wdraża kompleksowy system zarządzania strategicznego miastem. Jego elementem są polityki sektorowe, które będą wyznaczać kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta i stanowić programy realizacyjne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.

Definicja polityk sektorowych

 • Polityka sektorowa to polityka wyznaczająca w kompleksowy sposób kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta i stanowiąca program realizacyjny Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.
 • Narzędzie strategicznego zarządzania miastem jest narzędziem wdrożeniowym celów zawartych w Strategii w dwóch wymiarach:
  - realizacji celów strategicznych określonych w Filarach Strategii
  - realizacji celu zawartego w Fundamencie: „Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna - racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami, podniesienie jakości świadczonych usług publicznych".
  Cel ten oznacza budowę optymalnie zarządzanego, czyli oszczędnego i efektywnego miasta przez wykorzystanie posiadanych zasobów oraz znajdowanie rezerw umożliwiających wygospodarowanie środków na pokonywanie wyzwań i realizację projektów rozwojowych. Efektywność rozumiana jest tu przede wszystkim jako racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami miasta przy jednoczesnym podnoszeniu jakości usług publicznych, oznaczających stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców miasta.
 • Zawartość polityki sektorowej w odniesieniu do opracowanej diagnozy danego obszaru, ujmującej analizę SWOT, identyfikuje szczegółowe cele o charakterze operacyjnym. Polityka sektorowa wypracowuje w oparciu o materiał diagnostyczny, określony cel główny (wizja lub misja) skorelowany i komplementarny za Strategią Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Zawiera mierzalne wskaźniki odniesione do jednostek czasu, wartości, czynników jakościowych. Ujęte w polityce zadania, działania i programy opisuje w sposób szczegółowy odnosząc je do budżetu, WPF, PRL ze wskazaniem źródeł finansowania.
 • Cel. Narzędzie to ma umożliwić oszacowanie nakładów rozwojowych w określonym obszarze aktywności społeczno - gospodarczej, umożliwiając jednocześnie czytelną identyfikację rezultatów, ich monitoring i ewaluację. Dlatego polityka sektorowa jest skorelowana ze Strategią w ujęciu czasowym (perspektywa 2020+).

POLITYKI UCHWALONE

POLITYKI W OPRACOWANIU


Raport o stanie miasta

"Raport o stanie miasta" to:

 • Cykliczne narzędzie informujące mieszkańców o działaniach realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi
 • Instrument prezentujący wyniki monitoringu realizacji „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+"
 • Publikacja zawierająca podstawowe statystyki dotyczące społeczno-gospodarczej sytuacji Łodzi
Kontakt