Polityki sektorowe

Urząd Miasta Łodzi wdraża kompleksowy system zarządzania strategicznego miastem. Jego elementem są polityki sektorowe, które będą wyznaczać kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta i stanowić programy realizacyjne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.

Definicja polityk sektorowych

 • Polityka sektorowa to polityka wyznaczająca w kompleksowy sposób kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta i stanowiąca program realizacyjny Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.
 • Narzędzie strategicznego zarządzania miastem jest narzędziem wdrożeniowym celów zawartych w Strategii w dwóch wymiarach:
  - realizacji celów strategicznych określonych w Filarach Strategii
  - realizacji celu zawartego w Fundamencie: „Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna - racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami, podniesienie jakości świadczonych usług publicznych".
  Cel ten oznacza budowę optymalnie zarządzanego, czyli oszczędnego i efektywnego miasta przez wykorzystanie posiadanych zasobów oraz znajdowanie rezerw umożliwiających wygospodarowanie środków na pokonywanie wyzwań i realizację projektów rozwojowych. Efektywność rozumiana jest tu przede wszystkim jako racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami miasta przy jednoczesnym podnoszeniu jakości usług publicznych, oznaczających stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców miasta.
 • Zawartość polityki sektorowej w odniesieniu do opracowanej diagnozy danego obszaru, ujmującej analizę SWOT, identyfikuje szczegółowe cele o charakterze operacyjnym. Polityka sektorowa wypracowuje w oparciu o materiał diagnostyczny, określony cel główny (wizja lub misja) skorelowany i komplementarny za Strategią Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Zawiera mierzalne wskaźniki odniesione do jednostek czasu, wartości, czynników jakościowych. Ujęte w polityce zadania, działania i programy opisuje w sposób szczegółowy odnosząc je do budżetu, WPF, PRL ze wskazaniem źródeł finansowania.
 • Cel. Narzędzie to ma umożliwić oszacowanie nakładów rozwojowych w określonym obszarze aktywności społeczno - gospodarczej, umożliwiając jednocześnie czytelną identyfikację rezultatów, ich monitoring i ewaluację. Dlatego polityka sektorowa jest skorelowana ze Strategią w ujęciu czasowym (perspektywa 2020+).

POLITYKI UCHWALONE

POLITYKI W OPRACOWANIU


Raport o stanie miasta

"Raport o stanie miasta" to:

 • Cykliczne narzędzie informujące mieszkańców o działaniach realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi
 • Instrument prezentujący wyniki monitoringu realizacji „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+"
 • Publikacja zawierająca podstawowe statystyki dotyczące społeczno-gospodarczej sytuacji Łodzi

Debata nad raportem o stanie miasta, 26 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta, która odbędzie się 26 czerwca 2019 r. podczas XI sesji Rady Miejskiej w Łodzi.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydent Łodzi w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta. 

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej przyjmowane są w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 do 25 czerwca 2019 roku w godzinach pracy urzędu.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.