Tel Awiw-Jafa

Tel Awiw – Jafa – jest drugim największym pod względem ludności miastem w Izraelu. Według danych z 2016 roku liczy 438.818 mieszkańców. Miasto leży na nadmorskiej równinie Szaron, na historycznej drodze lądowej łączącej Europę, Azję i Afrykę.
„Wzgórze Wiosny” – bo tak brzmi tłumaczenie hebrajskiej nazwy miasta stanowi także największe zaplecze gospodarcze kraju. Swoją siedzibę ma tutaj Giełda Papierów Wartościowych oraz wiele ośrodków badawczo-rozwojowych międzynarodowych spółek. Tel Awiw to najbogatsze miasto Izraela. Aglomeracja miejska Tel Awiwu jest drugą pod względem wielkości gospodarką Bliskiego Wschodu. U podnóża miasta ciągnie się wspaniała piaszczysta plaża, co czyni z niego ważny ośrodek wypoczynkowy Izraela.

Miasto partnerskie Łodzi od 1994 r. ( umowa partnerska >>> )

Burmistrzem miasta od 1998 roku jest Ron Huldai.

Oficjalna strona miasta: https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/HomePage.aspx
Strona turystyczna miasta: http://www.visit-tel-aviv.com
Filmy promujące Tel Awiw: https://youtu.be/MNA0rXqI44M ,
https://youtu.be/48JEH4xG7RQ , https://youtu.be/6c91d4iXYOM.

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Do miast partnerskich Tel Awiwu należą : Ałmaty (Kazachstan), Barcelona (Hiszpania), Belgrad (Serbia), Bonn (Niemcy), Budapeszt (Węgry), Buenos Aires (Argentyna), Cannes (Francja), Essen (Niemcy), Filadelfia (USA), Frankfurt nad Menem (Niemcy), Incheon (Korea Południowa), Izmir (Turcja), Kiszyniów (Mołdawia), Kolonia (Niemcy), Limassol (Cypr), Łódź (Polska), Freiburg (Niemcy), Mediolan (Włochy), México (Meksyk), Moskwa (Rosja), Nowy Jork (USA), Ottawa (Kanada), Paryż (Francja), Pekin (Chiny), Saloniki (Grecja), San Salvador (Salwador), São Paulo (Brazylia), Sofia (Bułgaria), Tuluza (Francja), Warszawa (Polska), Wiedeń (Austria).

Wśród miast partnerskich Łodzi, Tel Awiw zajmuje miejsce szczególne. Mieszka tam kilkutysięczna grupa byłych łodzian, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Byłych Łodzian w Izraelu, którego siedziba mieści się w Tel Awiwie.

Oficjalne kontakty pomiędzy Łodzią a Tel Awiwem datują się od 1994 r. Przełomowym wydarzeniem dla nawiązania partnerskich stosunków były obchody 50-tej rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Wyrażone wówczas intencje oraz wstępne rozmowy zaowocowały podpisaniem, podczas Światowego Zjazdu Łodzian w Tel Awiwie we wrześniu 1994 r., umowy o miastach partnerskich. Rezultatem pierwszych kontaktów pomiędzy władzami miast było zorganizowanie jesienią 1995 r. Dni Izraela w Łodzi. Trwające przez ponad dwa miesiące okolicznościowe uroczystości miały na celu przybliżenie mieszkańcom Łodzi kultury i historii Izraela.

Powołanie do życia we wrześniu 1995 r. Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense, było przedsięwzięciem potwierdzającym rozwój współpracy pomiędzy Łodzią a Tel Awiwem. Głównym celem Fundacji jest renowacja cmentarza żydowskiego w Łodzi (największego tego typu w Europie), a także ochrona pozostałych zabytków i miejsc związanych z kulturą żydowską. Kontakty pomiędzy Łodzią a Tel Awiwem opierają się przede wszystkim na działaniach zmierzających do zbliżenia mieszkańców obu miast. Zapoczątkowano je w czerwcu 1996 r. przyjazdem grupy byłych Łodzian z Izraela.

Współpraca Łodzi z Tel Awiwem od lat nabiera coraz intensywniejszych wymiarów. Początkowo koncentrowała się na tzw. "turystyce sentymentalnej" poprzez nawiązywanie do korzeni Łodzi jako miasta wielonarodowościowego i zachęcaniu byłych łodzian do powrotu do miasta ich młodości, jednakże kontakty na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej są równie istotne.

W lutym 2005 roku odbyła się pierwsza misja kulturalno-gospodarcza do Izraela, która od tego czasu organizowana jest co roku. Łódź cyklicznie bierze udział w International Mediterranean Tourism Market (Tel Awiw), największych targach turystycznych w basenie Morza Śródziemnego.

Działania związane z upamiętnieniem łódzkich Żydów spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców obu miast. W 2005 roku Tel Awiw wsparł budowę Pomnika Zagłady - Stacji Radegast. Oba Miasta zaangażowane są również w działania na płaszczyźnie edukacyjnej. Uczniowie i studenci biorą udział w różnych programach i akcjach, począwszy od sprzątania kwater na cmentarzu żydowskim, poprzez pomoc w organizacji obchodów rocznicowych po przeprowadzanie wywiadów z ocalonymi. W te działania zaangażowane są organizacje harcerskie, religijne, studenci oraz poszczególne szkoły.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.