Deklaracje i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji.

Dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalona została ryczałtowa stawka opłaty.

Szczegółowy opis procedury można znaleźć tutaj.

Urząd Miasta Łodzi nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi wskazany bezpośrednio właścicielowi nieruchomości przez Urząd Miasta Łodzi na indywidualny rachunek kontrahenta lub na ogólny rachunek bankowy tytułem: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI wraz z podaniem danych właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, z których odbierane są odpady oraz wskazaniem okresu, za jaki wnoszona jest opłata. Opłatę należy wnosić za okresy miesięczne do dnia 15 każdego miesiąca z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W przypadku nieruchomości letniskowych lub nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wnieść opłatę ryczałtową do 15 października każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.
UWAGA

Wększość wtyczek dołączonych do przeglądarek internetowych nie obsługuje uzupełniania pól formularzy. Dostępne poniżej formularze INTERAKTYWNE należy pobrać i otworzyć w zewnętrznej przeglądarce pdf.

Druki deklaracji

Kontakt