Deklaracje i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Miejski system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje: nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości łączone – tj. w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, nieruchomości letniskowe (ale nie rodzinne ogródki działkowe):

  • w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wysokość opłaty zależna jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, stawka opłaty wynosi 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, wysokość opłaty zależna jest od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, stawka opłaty wynosi 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody,
  • właściciele nieruchomości jednorodzinnych wykorzystujący przydomowe kompostowniki mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1 zł/miesięcznie.

Jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do zasad segregacji lub segregacja prowadzona jest w sposób nieprawidłowy, firma wywozowa po stwierdzeniu takiego faktu przekazuje informację do UMŁ, który w drodze decyzji stosuje podwyższoną opłatę stanowiącą dwukrotność stawki.

Szczegółowy opis procedury 

Urząd Miasta Łodzi nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi wskazany bezpośrednio właścicielowi nieruchomości przez Urząd Miasta Łodzi na indywidualny rachunek kontrahenta lub na ogólny rachunek bankowy tytułem: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI wraz z podaniem danych właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, z których odbierane są odpady oraz wskazaniem okresu, za jaki wnoszona jest opłata. Opłatę należy wnosić za okresy miesięczne do dnia 15 każdego miesiąca z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W przypadku nieruchomości letniskowych lub nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wnieść opłatę ryczałtową do 15 października każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.
UWAGA

Wększość wtyczek dołączonych do przeglądarek internetowych nie obsługuje uzupełniania pól formularzy. Dostępne poniżej formularze INTERAKTYWNE należy pobrać i otworzyć w zewnętrznej przeglądarce pdf.

Druki deklaracji

Kontakt