Kontrole

W Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi funkcjonuje Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami, w ramach którego zatrudnieni są pracownicy zajmujący się m.in. kontrolą terenową. Do głównych zadań kontrolerów należy kontrola realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych oraz kontrola nieruchomości pod kątem zgłaszanych nieprawidłowości. W związku z potrzebą wsparcia pracowników Urzędu Miasta Łodzi w terenie powołana została specjalna Sekcja Ekologiczna Straży Miejskiej tzw. EkoPatrol.

Każdego dnia roboczego pracownicy Oddziału oraz sekcji EkoPatrolu przez 7 dni w tygodniu przeprowadzają kontrole nieruchomości pod kątem nieprawidłowości zgłaszanych przez mieszkańców miasta, firmy wywozowe oraz inne komórki UMŁ. Pracownicy Oddziału, którym powierzone zostały kontrole w terenie wyposażeni są w smartphony bądź cyfrowe aparaty fotograficzne, legitymacje służbowe oraz upoważnienia do kontroli wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Mieszkańcy Łodzi mogą także spotkać pracowników firm wywozowych prowadzących inwentaryzację punktów gromadzenia odpadów. Jej wykonanie jest obowiązkiem wszystkich firm realizujących odbiory odpadów komunalnych z terenu Łodzi wynikającym z zapisów zawartych z Miastem Łódź umów.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest przy użyciu udostępnionej przez tutejszy wydział aplikacji mobilnej za pomocą telefonów komórkowych a jej zakres obejmuje oznaczenie:

  • adresu nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,
  • miejsce ustawienia pojemników (worków),
  • ilości i pojemności pojemników z podziałem na rodzaje odpadów (surowce, mokre BIO, pozostałe po segregacji, zmieszane),
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Inwentaryzacja służy poprawie jakości funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Łodzi. W jej trakcie gromadzone są dane niezbędne do weryfikacji zgodności stanu faktycznego z zadeklarowanym w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacji tej dokonują jedynie pracownicy Urzędu Miasta Łodzi posiadający stosowne upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie pozyskanych danych, zgodnie z obowiązującymi procedurami podejmowane są dalsze działania kontrolne.

WERYFIKACJA OSÓB PODAJĄCYCH SIĘ ZA KONTROLERÓW

W celu weryfikacji tożsamości osób przeprowadzających kontrole gospodarki odpadami na rzecz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału ds. Kontroli Gospodarki Odpadami pod numerami: 42 638-49-04.

Kontakt