Dlaczego zmieniamy system opłat za odpady w Łodzi?

Od lipca 2021 roku zmieni się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wielolokalowych. Jej wysokość będzie uzależniona od ilości zużytej wody, a nie jak dotychczas - od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W podobny sposób opłata jest ustalana m.in. w Szczecinie, Zgierzu, Tarnowie, Darłowie oraz wielu innych gminach.

Zmiany są konieczne ponieważ obecnie obowiązujący system się nie sprawdził, konieczne jest jego uszczelnienie. Od momentu, gdy to gminy przejęły obowiązek rozliczania wszelkich kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci co roku z systemu ubywało po kilkanaście tysięcy mieszkańców, rosła natomiast ilość odpadów.

Oznaczać to mogło, że deklarowana ilość mieszkańców w deklaracjach nie pokrywała się z prawdziwą liczbą mieszkańców „produkujących” śmieci. Tym samym łodzianie płacili za wywóz śmieci nie tylko swoich, ale także osób, których w systemie nie było. Płacili za innych. Według szacunków Miasta z systemu zniknęło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

W 2016 roku w systemie było 675 tysięcy łodzian, a w 2020 roku tylko 615 000. Pozostawienie obecnie funkcjonującego systemu naliczania opłat w przyszłości skutkowałoby koniecznością wprowadzania kolejnych podwyżek stawek, które dla większości mieszkańców byłyby o wiele wyższe niż opłata ponoszona przy zastosowaniu metody "od wody".

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, w dniu 27 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr XXXVII/1157/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1074). Uchwała ta wejdzie w życie od 1 lipca 2021 r.

W związku z tą zmianą:

  • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nie będą obowiązani do składania nowych deklaracji, a metoda i stawka opłaty pozostają dla nich bez zmian (tj. 34 zł od osoby);
  • Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie będą obowiązani do składania nowych deklaracji, a metoda i stawka pozostaje dla nich bez zmian (tj. 180 zł za rok);
  • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy (choćby w części nieruchomości) będą obowiązani do złożenia nowych deklaracji w oparciu o nową metodę (tj. od ilości zużytej wody według wskazań wodomierza głównego za miesiące od kwietnia do czerwca). Czas na złożenie nowych deklaracji upływa z dniem 10 sierpnia 2021 r.

Urząd Miasta Łodzi opracowuje nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniające zmiany, które mają obowiązywać od 1 lipca 2021 r. W najbliższym czasie zostaną one przedłożone Radzie Miejskiej w Łodzi.

Odczyty wodomierza i ustalenie wysokości opłaty będą zadaniem właściciela lub zarządcy nieruchomości i to od niego w zabudowie wielolokalowej, tak jak dotychczas, mieszkańcy oraz użytkownicy poszczególnych lokali otrzymają informację o wysokości swojego zobowiązania.

Według przyjętych założeń system gospodarowania odpadami w gminach musi się bilansować tj. wpływy z pobranych opłat muszą wystarczać na koszty funkcjonowania systemu, samorząd nie może też na śmieciach zarabiać.

A ponieważ z systemu zniknęło około 60.000 osób – tylko w 2020 roku miasto dołożyło do systemu gospodarowania odpadami około 50 mln zł.

Powiązanie stawki za wywóz śmieci z zużyciem wody pozwoli uniknąć zaniżania liczby mieszkańców w deklaracjach.

Tym bardziej, że przez ostatnie lata zużycie wody w mieście było na podobnym poziomie, co oznacza, że mieszkańców w Łodzi nie ubywało – wbrew deklaracjom składanym do Urzędu Miasta Łodzi.

Kontakt