Aktualności

Informacja o zawarciu umowy na Nadzór Inwestorski – Inżynier Kontraktu

Informuję, że w dniu 18 stycznia 2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000,00 Euro dla usług, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 ze zmianami oraz postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawarto umowę na Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu dla Projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" nr POIS.02.03.00-00-0085/17-00 z Wykonawcą:

Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań 


Zapytanie ofertowe

W dniu 8 października br. na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141795 ukazało się zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz laptopa na potrzeby działania Jednostki Realizującej Projekt.


Ogłoszenie o przetargu - Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu

W dniu 27 września 2018r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu: "Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420512-2018:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=771&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order.

Kontakt