Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

Celem Programu jest wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki i termometry rtęciowe ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych. Leki wymagają bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne - głównie są spalane. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy 96% odpadów kierowanych jest na składowiska odpadów.

Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych aptek na terenie Łodzi, w których ustawiono specjalne pojemniki na przeterminowane leki (czerwone, metalowe z wkładem tekturowym i folią z tworzywa sztucznego). Mieszkańcy, którzy posiadają termometry starego typu zawierające rtęć i jej pochodne, mogą je bezpłatnie oddać w pięciu łódzkich aptekach (ul. Lutomierska 1, ul. Zawiszy Czarnego 26, ul. Łączna 28, al. Piłsudskiego 31, ul. Czernika 10).

Do pojemników na leki ustawionych w aptekach można wyłącznie wrzucać lekarstwa w formie pastylek, drażetek, maści, jak i leki płynne (opakowania szczelnie zakręcone) oraz aerozole. Mile widziane jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ kartonowych.

Bezwzględnie zabronione jest wrzucanie igieł, strzykawek i ampułkostrzykawek oraz innych materiałów medycznych i opatrunkowych!!!

Strzykawki, igły  i ampułkostrzykawki po wykonanych w domu zastrzykach powinny być wrzucane do pojemnika z odpadami zmieszanymi lub w przypadku prowadzenia segregacji odpadów, do pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji. Z uwagi jednak na fakt, że jest to odpad niebezpieczny zaleca się, aby przed wrzuceniem takich odpadów do pojemnika, zabezpieczyć je  np. poprzez nałożenie na igłę osłonki i umieszczenie  zużytych strzykawek w torebce foliowej lub  pudełku  oraz zaklejenie  opakowania szczelnie taśmą samoprzylepną,  tak aby odpad ten nie stwarzał zagrożenia dla pracowników firm odbierających i sortujących odpady

Sprawdź, gdzie możesz oddać przeterminowane leki i termometry rtęciowe:

adres dzielnica przeterminowane leki / termometry
1 Maja 42/44 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
11 Listopada 20 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Adwentowicza 15 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
al. Bandurskiego 49 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
al. Kościuszki 41 Śródmieście przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Aleksandrowska 38 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Anyżowa 3 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Armii Krajowej 32 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Armii Krajowej 37 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Armii Krajowej 44 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Białostocka 7C Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Bojowników Getta Warszawskiego 6 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Boya Żeleńskiego 12 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Bratysławska 2 a Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Bratysławska 5 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Broniewskiego 2 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Broniewskiego 38/40 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Broniewskiego 67 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Brzechwy 5 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Brzechwy 7a Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Brzezińska 50 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Chóralna 18 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Chryzantem 6 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Cieszkowskiego 4 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Cieszyńska 6 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Czernika 10 Widzew przeterminowane leki, termometry
Pokaż na mapie
Ćwiklińskiej 22 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Dąbrowskiego 17/21 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Dąbrowskiego 60 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Dąbrowskiego 89 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Długosza 26 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Długosza 29 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Elsnera 19 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Felińskiego 7 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Gdańska 91/93 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Gimnastyczna 26 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Gładka 3/5 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
H.Brodatego 2 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Haśka 11 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Inżynierska 1/3 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.