Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Obecnie w Łodzi funkcjonują trzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są to miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ogranicza się ilości przyjmowanych:

 • odpadów zielonych - do 500 kg miesięcznie,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do 200 kg tygodniowo,
 • zużytych opon samochodowych - do 4 szt. rocznie.

Mieszkańcy odpady, które muszą być posortowane według rodzajów dostarczają do punktów we własnym zakresie (własnym transportem). Punkty nie przyjmują zmieszanych odpadów komunalnych. Są przeznaczone tylko dla mieszkańców Łodzi, może się zdarzyć sytuacja, że ich pracownicy mogą poprosić o weryfikację tych danych.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są inwestycją Miasta Łodzi.

PSZOK Graniczna
adres: ul. Graniczna 2
telefon: 603 500 505
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,

wtorek - w godzinach 8:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

przyjmowane odpady:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
  • telewizory i monitory,
  • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
   • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
   • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
   • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
   • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
   • oprawy oświetleniowe,
   • narzędzia elektryczne,
   • zabawki elektryczne,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
 • opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
 • zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
 • opakowania z papieru i tektury (kartony),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips, styropian budowlany,
 • opakowania z metali (puszki)
 • odzież,
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów, papa odpadowa, usunięte tynki, tapety oraz okleiny,
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),
 • tekstylia,
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ( np. środki ochrony roślin).
Pokaż na mapie
PSZOK Kasprowicza
adres: ul. Kasprowicza 10
telefon: 663 662 227
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,

wtorek - w w godzinach 8:00 - 20:00,

sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

przyjmowane odpady:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
  • telewizory i monitory,
  • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
   • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
   • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
   • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
   • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
   • oprawy oświetleniowe,
   • narzędzia elektryczne,
   • zabawki elektryczne,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki,
 • przeterminowane leki;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
 • opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
 • zużyte opony samochodów osobowych (4 szt. na gospodarstwo),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
 • opakowania z papieru i tektury (kartony),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
 • opakowania z metali (puszki),
 • odzież,
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów,
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście),
 • tekstylia, opakowania z tekstyliów,
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe.
Pokaż na mapie
PSZOK Zamiejska
adres: ul. Zamiejska 1
telefon: 42 689 73 50
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7:00 – 18:00,

wtorek - w godzinach 7:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 7:00 – 13:00.

przyjmowane odpady:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);
 • zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
 • urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
 • baterie i akumulatory;
 • opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
 • drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
 • szkła (okienne niezbrojone);
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);
 • tworzywa sztuczne (zabawki, meble ogrodowe);
 • zużyte opony samochodów osobowych do 4 szt.;
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki) 200 kg tygodniowo;
 • opakowania z papieru i tektury (kartony);
 • makulatura (gazety, książki);
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
 • opakowania z metalu (puszki);
 • opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
 • opakowania ulegające biodegradacji (torby biodegradowalne);
 • odzież;
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów - 200 kg tygodniowo;
 • trawa, liście do 500 kg/miesiąc;
 • papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - 200 kg tygodniowo;
 • materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany) - 200 kg tygodniowo;
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips (w tym płyty karton gips) - 200 kg tygodniowo;
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu - 200 kg tygodniowo;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;
 • leki przeterminowane (w szczelnych opakowaniach z oznaczeniami);
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (tj. rozpuszczalniki, zmywacze, środki ochrony roślin itp.) - chemikalia muszą znajdować się w oryginalnych szczelnych opakowaniach oraz posiadać etykiety z nazwą, składem oraz opisem postępowania;
 • metale.
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.