Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi

Nazwa projektu: „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Całkowita wartość projektu: 132 541 720,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 68 851 434,37 zł
Beneficjent: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Spójności
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, której celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów, ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków GOŚ ŁAM, zlokalizowanej przy ul. Sanitariuszek 70/72 poprzez wykonanie działań budowlanych i  modernizacyjnych wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź.

W ramach przedmiotowego projektu będą realizowane działania:
Zadanie 1: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM. Realizacja zbiorników retencyjnych nr I i II pozwoli na przejęcie 85% ścieków pogody mokrej (z systemu ogólnospławnego), (nie dotyczy opadów ciągłych trwających dłużej niż  jeden dzień). Po ustaniu opadów zgromadzone ścieki zostaną przepompowane do oczyszczenia biologicznego w okresach obniżonych napływów (godziny poranne, dni świąteczne). Brak zbiorników powoduje brak możliwości pełnego biologicznego oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni w okresach deszczowych, a przekraczających godzinową przepustowość oczyszczalni.
Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów. Zadanie polega na wymianie urządzeń do odwadniania osadu prasy taśmowe na wirówki dekantacyjne o wyższych parametrach. Przewiduje się wykonanie w obiekcie prac demontażowych istniejących urządzeń i instalacji oraz drobnych prac budowlanych dostosowujących obiekt do nowych urządzeń. Przewiduje się zastosowanie dwóch przenośników centralnych, do których dochodzić będą transportery spod wirówek. W ramach kontraktu przewiduje się demontaż istniejących urządzeń tj. 7 pras, pomp nadawy, okapów wraz z wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi nad prasami, układu transportu osadu do ITPO, stanowisk kontenerów.
Zadanie 3: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7. Przewiduje się, iż założony cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację technologii oczyszczania ścieków oaz wyposażenia technologicznego istniejących komór osadu czynnego na liniach Nr 6 i 7. Modernizacja nie będzie wymagać budowy nowych obiektów technologicznych, a jedynie zastosowanie nowych technologii oczyszczania ścieków w istniejących kubaturach KOC 3.6 i 3.7 z ewentualnym zastosowaniem nowych urządzeń i dostosowaniem kubatur do wybranej technologii.
Zadanie 4: Modernizacja węzła piaskowego. Realizacja zadania polega na wymianie urządzeń tj. zastawki, zgarniacze oraz na wydzieleniu ośmiu ciągów technologicznych. Istniejące cztery piaskowniki zostaną przebudowane. W ramach podziału ciągów wymienione zostaną istniejące zastawki z napędem elektrycznym w kanałach wlotowych przed kratami na nowe zastawki z napędem elektrycznym, umożliwiające wyłączenie z eksploatacji każdej nowo powstałej linii.
Zadanie 5: Instalacja termicznej hydrolizy osadów. Osiągnięcie w wyniku wprowadzenie procesu hydrolizy redukcji suchej masy organicznej do poziomu nie większego niż 60%.
Zadanie 6: Instalacja do usuwania azotu z odcieków. Osiągnięcie w wyniku procesu usuwania azotu (deamonifikacji) redukcji azotu amonowego w odciekach minimum 75%. Dotyczy to odcieków z odwadniania osadu poddanego wcześniej procesowi hydrolizy.
Zadanie 7: Instalacja do odzysku fosforu z odcieków.Minimalna redukcja fosforu z odcieków 85%. Dotyczy to odcieków z zagęszczania osadu nadmiernego.Informacje

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.