Aktualności

Ogłoszenie o przetargu dla Zadania 5 - Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu, Zadania 6 - Budowa instalacji do usuwania azotu, Zadania 7 - Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków

W dniu 31.12.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się powtórne ogłoszenie o przetargu dla Zadania 5 - Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu, Zadania 6 - Budowa instalacji do usuwania azotu, Zadania 7 - Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków, w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621510-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1070&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order


Ogłoszenie o przetargu dla Zadania 4 - Modernizacja węzła piaskowego

W dniu 18.12.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się powtórne ogłoszenie o przetargu dla Zadania 4 - Modernizacja węzła piaskowego dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599217-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%255Border%255D=1060&tx_edgepublicorder_order%255Baction%255D=show&tx_edgepublicorder_order%255Bcontroller%255D=Order


Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie 5 - "Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu", Zadanie 6 - "Budowa instalacji do usuwania azotu", Zadanie 7 - "Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków"

Informuję, że w dn. 08.11.2019r. postępowanie pn.: "Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu” Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

W niniejszym postępowaniu złożona została jedna oferta dla wszystkich Części/Zadań. Cena łączna ofert i poszczególnych Zadań przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie 4 "Modernizacja węzła piaskowego"

Informuję, że w dn. 21.10.2019r. postępowanie pn.: Zadanie 4 - "Modernizacja węzła piaskowego" Projekt "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

W niniejszym postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Cena każdej z ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Informacja o rozpoczęciu Robót dla Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.)

W dniu 7.10.2019r. zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Wykonawca Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.) rozpoczął Roboty.


Czas na Ukończenie Robót – 30 listopada 2021r.


Informacja o zawarciu umowy dla Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.)

Informuję, że w dniu 18 września 2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 548 000,00 Euro dla robót budowlanych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1986 ze zmianami) oraz postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawarto umowę dla Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.) z Wykonawcą:

Inżynieria Rzeszów S.A.
ul. Podkarpacka 59A
35-082 Rzeszów


Ogłoszenie o przetargu dla Zadania 5 - Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu, Zadania 6 - Budowa instalacji do usuwania azotu, Zadania 7 - Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków

W dniu 14.08.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się powtórne ogłoszenie o przetargu dla Zadania 5 - Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu, Zadania 6 - Budowa instalacji do usuwania azotu, Zadania 7 - Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków, w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384280-2019:TEXT:PL:HTML


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=987&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order


Ogłoszenie o przetargu dla Zadania 4 - Modernizacja węzła piaskowego

W dniu 17.07.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu dla Zadania 4 - Modernizacja węzła piaskowego dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334318-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%255Border%255D=968&tx_edgepublicorder_order%255Baction%255D=show&tx_edgepublicorder_order%255Bcontroller%255D=Order


Ogłoszenie o przetaru dla Zadania 2 - Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)

W dniu 17.07.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu dla Zadania 2 - Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.) dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:334322-2019:TEXT:PL:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=334322-2019&WT.rss_ev=a


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%255Border%255D=966&tx_edgepublicorder_order%255Baction%255D=show&tx_edgepublicorder_order%255Bcontroller%255D=Order


Ogłoszenie o dialogu technicznym dla Zadania 3 – „Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7"

W dniu 12.06.2019r. na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczone zostało ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy w Zadaniu 3 pn.: „Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7” – w Grupowej Oczyszczalni ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w ramach projektu „ Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/zadanie-3-pn-zwiekszenie-przepustowosci-linii-6-i-7-w-grupowej-oczyszczalni-ciekow-lodzkiej-aglomeracji-miejskiej-w-ramach-projektu-gospodark-id28532/2019/6/12/


Ogłoszenie o przetaru dla Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.)

W dniu 20.02.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu dla Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.) dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80205-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=1


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=853&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order

Planowany termin otwarcia ofert 26.03.2019r.


Informacja o zawarciu umowy na Nadzór Inwestorski – Inżynier Kontraktu

Informuję, że w dniu 18 stycznia 2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000,00 Euro dla usług, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 ze zmianami oraz postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawarto umowę na Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu dla Projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" nr POIS.02.03.00-00-0085/17-00 z Wykonawcą:

Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań 


Zapytanie ofertowe

W dniu 8 października br. na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141795 ukazało się zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz laptopa na potrzeby działania Jednostki Realizującej Projekt.


Ogłoszenie o przetargu - Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu

W dniu 27 września 2018r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu: "Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420512-2018:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl


Ponadto na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=771&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order.


Kontakt